zakup dzieł sztuki

Import dzieła sztuki

Samorządowa galeria planuje zakupić dzieło sztuki wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich od artysty prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych.
Czy galeria może zastosować preferencyjną stawkę VAT 8% do dostawy dzieła sztuki z zagranicy i czy powinna pobrać podatek dochodowy zryczałtowany na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) od kwoty brutto wystawionej na fakturze przez artystę?

Zakup dzieł sztuki od spadkobiercy twórcy bez kosztów uzyskania

Muzeum planuje zakup dzieł sztuki od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Autor tych dzieł nie żyje, a spadkobierca, od którego muzeum chce zakupić dzieła, posiada prawa autorskie i majątkowe do tych dzieł.
Czy od ustalonej kwoty wynagrodzenia muzeum powinno potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych tak jak od przychodu z praw majątkowych z kosztami uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu?

Zakup dzieł sztuki a podatek od czynności cywilnoprawnych

Galeria jest podatnikiem VAT. W ramach swojej działalności kupuje wyroby rękodzieła ludowego od różnych podmiotów, które następnie sprzedaje. Moim zdaniem fakt bycia podatnikiem VAT wyklucza opodatkowanie czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

  • Czy tak rzeczywiście jest? Od czego zależy to wyłączenie?
  • Czy istnieją takie przypadki, w których mimo statusu podatnika VAT galeria może jednak płacić PCC?

Dofinansowanie projektów galerii

Galeria na realizację zadania uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN) w kwocie 70 000 zł, a pozostałą część w kwocie 13 000 zł sfinansowała z dochodów własnych.
W ramach tego zadania galeria:

  • kupiła 4 dzieła sztuki artystów polskich i zagranicznych na kwotę 78 000 zł (66 000 zł przeznaczono ze środków MKiDN i 12 000 zł z dochodów własnych galerii), a przy zapłacie za dzieło artysty zagranicznego powstały ujemne różnice kursowe na kwotę 297 zł;
  • zapłaciła honorarium w wysokości 5000 zł (4000 zł ze środków MKiDN i 1000 zł z dochodów własnych galerii) za projekt i wykonanie strony internetowej z przeniesieniem praw autorskich.

Jak zaksięgować:

  • wpływ dotacji z MKiDN na konto galerii (całą kwotę 70 000 zł czy tylko 66 000 zł),
  • zakup dzieł sztuki (całą kwotę 83 000 zł czy tylko 78 000 zł)?

Czy powstałe ujemne różnice kursowe należy doliczyć do wartości dzieła sztuki? Czy dzieła sztuki uznać za środki trwałe, a wykonanie strony internetowej za wartości niematerialne i prawne i amortyzować? Jak wykazać w sprawozdaniu finansowym część zakupów sfinansowaną z dochodów własnych?