zakup książek

Przeniesienie praw autorskich i pozostanie wydawcą

Instytucja kultury zamierza podpisać umowę z lokalnym pisarzem (nieprowadzącym działalności gospodarczej) na monografię dotyczącą jednej z miejscowości w gminie. Ma to być umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich (koszty w wysokości 50% przychodu) dotycząca napisania książki i sprzedaż 250 sztuk jej egzemplarzy w ramach jednej umowy o dzieło. Autor sam zajmie się recenzją i wydrukiem książek, będzie wydawcą i ma nadany ISBN. Instytucja jest podatnikiem VAT i chce te książki sprzedawać.
Czy ta forma rozliczenia z autorem jest prawidłowa?
Jak zaksięgować zakup książek?

Zakup księgozbioru a rozliczenie dotacji podmiotowej

Instytucja kultury, w skład której wchodzi biblioteka, składa rozliczenie dotacji podmiotowej według otrzymanego od organizatora wzoru, w którym nie ma pozycji „Amortyzacja”.
Organizator twierdził, że amortyzacja jest kosztem, a nie wydatkiem, a dotacje rozlicza się wydatkowo. Tego samego zdania był audytor i nakazał instytucji zmienić sposób księgowania zakupu zbiorów bibliotecznych z konta „Amortyzacja” na „Zużycie materiałów”.
Jak zatem prawidłowo rozliczyć dotację podmiotową, jeśli instytucja finansuje nią zakup księgozbioru?

Zakup książek do biblioteki finansowany dotacją podmiotową

Czy zakup książek (oraz innych zbiorów bibliotecznych) do biblioteki samorządowej jest wydatkiem bieżącym i może być finansowany z dotacji podmiotowej? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Zakup książek do zbiorów bibliotecznych

Muzeum zakupiło książki do swoich zbiorów bibliotecznych. Książki te służą pracownikom w poszerzaniu wiedzy i do pracy bieżącej.
Czy od faktury zakupu tych książek muzeum może odliczyć VAT? Muzeum ma kilka oddziałów, w których odlicza VAT w 100% lub z prewspółczynnikiem (w zależności od prowadzonych tam czynności opodatkowanych).

Zakup zbiorów bibliotecznych refundowanych dotacją celową i ich umorzenie

Instytucja kultury zakupiła z własnych środków kolekcję kart historycznych, które zostaną wprowadzone do ewidencji zbiorów bibliotecznych, jednak dopiero najwcześniej w miesiącu następnym (więc wtedy również będą przekazane do użytkowania). Na ten zakup instytucja otrzyma dotację celową w następnym miesiącu.
Jak zaksięgować taką operację?
Czy najpierw zaksięgować zakup na konto zbiorów bibliotecznych zakupionych ze środków własnych, a po otrzymaniu dotacji przeksięgować na konto zbiorów bibliotecznych zakupionych ze środków z dotacji celowej?
Czy umorzenie zaksięgować dopiero w momencie przekazania do użytkowania?

Uproszczenia przy zakupie towarów

Instytucja kultury kupiła książki. Z jej polityki rachunkowości wynika, że książek zakupionych w celu odsprzedaży instytucja kultury nie zalicza do towarów, lecz stosuje uproszczenie polegające na odpisaniu wartości nabytych towarów w koszty w momencie ich zakupu (art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości). Prowadzona jest ewidencja ilościowa zakupionych książek.
Czy książki zakupione w celu odsprzedaży można zaewidencjonować bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, natomiast przychód ze sprzedaży na konto przychodów, z pominięciem kont zapasów i odchyleń od cen ewidencyjnych?
Czy do książek zakupionych w celu odsprzedaży można zastosować uproszczenie opisane w polityce rachunkowości instytucji kultury?

Zakup książek do dalszej odsprzedaży

Instytucja kultury na spotkanie autorskie otrzymała od wydawnictwa 17 egzemplarzy książek na łączną kwotę 800 zł celem dalszej odsprzedaży. Czasem wydawnictwo wystawia od razu fakturę na książki, a czasem instytucja otrzymuje książki na podstawie zamówienia. Podczas spotkania sprzedano 7 egzemplarzy na kwotę 480 zł, a pozostałe egzemplarze odesłano, zgodnie z umową, do wydawnictwa. Od kwoty sprzedanych książek instytucji kultury należy się dodatkowo 15% prowizji — kwotę tę instytucja może odjąć od kwoty do zapłaty bądź też pozostawić sobie książki o takiej wartości.
Jak należy zaksięgować na kontach zakup, sprzedaż i zwrot książek?

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych

W jaki sposób zaksięgować zakup nowości wydawniczych sfinansowanych dotacją z Biblioteki Narodowej (dotacja wydawana przez około 6 miesięcy)?

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach

  • Instytucje kultury nie zawsze mają obowiązek opracowania planu postępowań o udzielenie zamówień
  • Do zakupu książek do biblioteki nie stosuje się przepisów pzp
  • Do zamówień o wartości powyżej 30 000 euro stosuje się przepisy pzp wprost, regulamin jest zbędny

Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej

Czy dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek należy ująć w rachunku zysków i strat w dziale A. Przychody netto ze sprzedaży produktów (pozycja „Dotacje na działalność podstawową”) czy w dziale D. „Pozostałe przychody operacyjne”?
Czy taką dotację należy zaksięgować na konto 740 „Dotacje”, czy konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Ubytki w bibliotece

W wyniku audytu wewnętrznego biblioteka na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (dalej: rozporządzenie) opracowała instrukcję ubytków książek. Uwzględniono w niej, że w ciągu roku zostaną ubytkowane książki zagubione i opłacone przez czytelnika, zniszczone, nieaktualne itp. Problemem jest natomiast ewidencja książek, które mimo monitów nie zostały zwrócone przez czytelników.

  • W myśl rozporządzenia można je ubytkować, ale co zrobić z wypożyczeniami przez Internet, z naliczoną karą i z zapłatą za wypożyczone pozycje? Do tej pory w bibliotece stosowano zasadę, że liczba ubytków równa się liczbie zakupionych w danym roku książek. Tyle tylko, że na półkach zalegają stare i nieaktualne książki.
  • Czy biblioteka może rocznie ubytkować więcej książek niż zakupiła?

Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej

  • Czy dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek należy ująć w rachunku zysków i strat w dziale A. Przychody netto ze sprzedaży produktów (pozycja „Dotacje na działalność podstawową”) czy w dziale D. Pozostałe przychody operacyjne?
  • Czy taką dotację należy zaksięgować na konto 740 „Dotacje” czy konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?