zaliczki

Brak zwrotu zaliczki na usługi agencji artystycznej

Instytucja kultury w styczniu 2020 r. podpisała umowę z agencją artystyczną, a pod koniec lutego tamtego roku zapłaciła zaliczkę. Fakturę zaliczkową zaksięgowano: Wn 429 „Usługi obce” (analitycznie: „Organizacja koncertu”) / Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami”. W związku z COVID-19 imprezy objęte umową zostały odwołane. Agencja pomimo wezwań nie zwróciła pieniędzy. W kwietniu 2021 r. instytucja wysłała przedsądowe wezwanie do zapłaty.
Jak zaksięgować na koniec 2020 r. brak zwrotu zaliczki?

Rozliczenie zaliczki na pokrycie wydatków komornika

Instytucja przekazała komornikowi zaliczkę tytułem doręczenia korespondencji dłużnikowi, na którą składa się opłata za bezpośrednie i osobiste doręczenie pisma oraz koszty doręczenia korespondencji. Obecnie komornik przysłał postanowienie o zakończeniu postępowania w sprawie czynności nieegzekucyjnych z uwagi na brak możliwości skutecznego dokonania doręczenia korespondencji, ponieważ dłużnik nie mieszka pod wskazanym adresem.
Czy na podstawie otrzymanego postanowienia można zaksięgować poniesiony wydatek w pozostałe koszty operacyjne i w ten sposób rozliczyć przekazaną zaliczkę?

Zaliczki, faktury zaliczkowe i faktury pro forma w pytaniach i odpowiedziach

  • Jeśli pracownik na potrzeby instytucji kultury zakupuje materiały za gotówkę, to może otrzymać zaliczkę, podjąć gotówkę z rachunku bankowego instytucji albo zapłacić własnymi pieniędzmi
  • Każde gotówkowe zakupy pracownika należy odpowiednio udokumentować i rozliczyć
  • Nie ma przeszkód, by instytucja częściowo płaciła zespołom zaliczki za koncerty, które odbędą się w przyszłym roku

Sprawozdanie Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N ujmuje się zaliczki pobrane przez pracowników.
Czy w pozycji «należności niewymagalne» należy ująć zaliczkę pobraną 22 marca 2018 r. z terminem rozliczenia 6 kwietnia 2018 r.?

Zaliczki w instytucji kultury

Instytucja zawiera umowy na wynajem nagłośnienia, a także umowy z artystami, które dotyczą przyszłych koncertów. Zdarza się, że w umowach zastrzeżone jest, że instytucja powinna zapłacić całą kwotę umowy lub zaliczkę wcześniej.
Czy na podstawie zawartych umów można zapłacić za te usługi przed wykonaniem przedmiotu umowy, a w przypadku artystów — nawet kilka miesięcy wcześniej?
Jak prawidłowo sformułować takie postanowienie w umowie?

Powierzenie obsługi finansowej gminie — przelewanie zaliczek na zakupy na prywatne konta pracowników instytucji kultury

W instytucji kultury w związku z powierzeniem gminie obsługi finansowej w drodze porozumienia zlikwidowano stanowisko głównej księgowej. Zmiana ta spowodowała w instytucji kultury wiele utrudnień, m.in. to, że obecnie instytucja nie prowadzi już kasy i nie ma jak wypłacić pracownikom zaliczek na drobne zakupy. W związku z tym instytucja przelewa kwoty zaliczek na prywatne konta wybranych pracowników. Pracownicy nie są zadowoleni z takiej sytuacji.
Czy przelewanie zaliczek na drobne zakupy na prywatne konta pracowników jest zgodne z prawem?
Czy można zmusić pracownika do wykorzystania w taki sposób jego prywatnego konta?

Moment wystawienia faktury od zaliczki

Instytucja kultury otrzymała 17 kwietnia 2015 r. wpłatę na konto z tytułu opłaty stoiskowej na imprezie, która odbędzie się w sierpniu 2015 r., a 20 kwietnia 2015 r. instytucja wystawiła fakturę.

  • Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Otrzymanie i zwrot zaliczek w instytucjach kultury

• Otrzymanie zaliczki oznacza powstanie obowiązku podatkowego z chwilą jej otrzymania i to niezależnie od jej wysokości • Zaliczkę należy opodatkować taką samą stawką podatku, jaka obowiązuje na dany towar lub usługę, na poczet której instytucja otrzymała zaliczkę • Wystawiając fakturę potwierdzającą przyjęcie zaliczki, instytucja kultury powinna dokładnie wskazać, na poczet jakiej usługi tę zaliczkę wpłacono