zamknięcie roku w instytucji kultury

Zamknięcie covidowego roku 2020 w instytucjach kultury

  • Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje, które można wykorzystać przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 rok
  • W czasie pandemii ważne jest zachowanie reżimu sanitarnego przy dokonywaniu wszystkich czynności związanych z inwentaryzacją
  • Wartość zakupionych w związku z COVID-19 środków ochrony ujmuje się w księgach rachunkowych na kontach kosztów według rodzajów

Obowiązek badania i ogłoszenia sprawozdania finansowego oraz plan prac związanych z zamknięciem ksiąg za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe muzeum za 2013 r. zawiera m.in. następujące dane:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 68 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła 48 523 769 zł,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wyniosły 1 146 724 zł.

Czy muzeum ma obowiązek poddać sprawozdanie za 2014 r. badaniu przez biegłego rewidenta, a następnie je ogłosić? Jak zaplanować prace związane z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdania finansowego muzeum, aby wszystkie czynności wykonać na czas?

Inwentaryzacja jako część przygotowań do zamknięcia roku w instytucji kultury

• Inwentaryzacja pozwala na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego instytucji kultury • Należy pamiętać o dochowaniu terminów inwentaryzacji wynikających z przepisów • Inwentaryzacja jest także elementem kontroli zarządczej

Przygotowanie do zamknięcia roku w instytucjach kultury

• Prawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji gwarantuje rzetelność sprawozdania finansowego • Zestawienie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych pozwala wykryć ewentualne błędy • Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy jest niezbędna dla sporządzenia bezbłędnego sprawozdania finansowego