zamknięcie roku w instytucji kultury

Strata w księgach rachunkowych i informacji dodatkowej

Saldo konta fundusz rezerwowy instytucji kultury za 2020 r. wynosi 4000 zł, konto funduszu instytucji kultury jest zerowe. Wynik finansowy za 2021 r. wykazuje stratę w wysokości 17 000 zł.
Jak zapisać w informacji dodatkowej do bilansu możliwość pokrycia straty netto z funduszu rezerwowego oraz jakie będą temu towarzyszyły zapisy księgowe?

Refundacja i przychody z najmu w rachunku zysków i strat

W ubiegłym roku instytucja kultury realizowała zadanie „Zdobycie nowych umiejętności szansą na rozwój gospodarczy i społeczny obszarów wiejskich”, które polegało na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z makramy. Otrzymała na nie refundację części kosztów.
Czy przychód z tego tytułu potraktować jako pozostałe koszty operacyjne?
Czy należy go wykazać w części A czy D rachunku zysków i strat (RZiS) — wariant porównawczy?
W statucie instytucji jest zapis, że jej działalność finansowana jest w szczególności z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Czy to oznacza, że przychody z najmu powinny być ujęte w pozycji A czy D RZiS?

Przychody i koszty w CIT-8 oraz nocie podatkowej

Wydatki pokrywane z dotacji nie są kosztami uzyskania przychodu na podstawie Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), a w księgach rachunkowych instytucja ujmuje koszty netto.
Kwota z dotacji odpowiada kwocie brutto a koszty księgowane są na kontach zespołu 4 w wartości netto.
Jak to się ma do odliczenia kwot dotacji, które są w kwotach brutto?
Jak wykazać przychody i koszty w CIT-8 oraz nocie podatkowej stanowiącej część informacji dodatkowej sprawozdania finansowego?
Czy w nocie podatkowej należy wykazać dotację inwestycyjną?
Czy dotacja inwestycyjna będzie przychodem w CIT-8/O?
Czy w kosztach niebędących kosztem uzyskania przychodów należy wykazać koszty sfinansowane z przychodów zwolnionych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop?
Czy w instytucji kultury podatkowo amortyzacja jest kosztem, jeśli nie prowadzi ona działalności gospodarczej?

Zamknięcie covidowego roku 2020 w instytucjach kultury

  • Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje, które można wykorzystać przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 rok
  • W czasie pandemii ważne jest zachowanie reżimu sanitarnego przy dokonywaniu wszystkich czynności związanych z inwentaryzacją
  • Wartość zakupionych w związku z COVID-19 środków ochrony ujmuje się w księgach rachunkowych na kontach kosztów według rodzajów

Obowiązek badania i ogłoszenia sprawozdania finansowego oraz plan prac związanych z zamknięciem ksiąg za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe muzeum za 2013 r. zawiera m.in. następujące dane:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 68 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła 48 523 769 zł,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wyniosły 1 146 724 zł.

Czy muzeum ma obowiązek poddać sprawozdanie za 2014 r. badaniu przez biegłego rewidenta, a następnie je ogłosić? Jak zaplanować prace związane z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdania finansowego muzeum, aby wszystkie czynności wykonać na czas?

Inwentaryzacja jako część przygotowań do zamknięcia roku w instytucji kultury

• Inwentaryzacja pozwala na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego instytucji kultury • Należy pamiętać o dochowaniu terminów inwentaryzacji wynikających z przepisów • Inwentaryzacja jest także elementem kontroli zarządczej

Przygotowanie do zamknięcia roku w instytucjach kultury

• Prawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji gwarantuje rzetelność sprawozdania finansowego • Zestawienie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych pozwala wykryć ewentualne błędy • Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy jest niezbędna dla sporządzenia bezbłędnego sprawozdania finansowego