zarządzanie

Jak otoczenie instytucji kultury wpływa na jej ofertę?

• Otoczenie instytucji kultury to wszystkie te elementy, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na jej funkcjonowanie • Otoczenie jest źródłem niepewności, ponieważ zarządzający mają ograniczone możliwości oddziaływania na nie • Trzeba być na gotowym na ciągłe zmiany i przekształcenia otoczenia instytucji kultury

Angażowanie się prywatnych podmiotów w działalność instytucji kultury

• Warto zainteresować prywatne podmioty działalnością instytucji kultury • Furtką mogą być przepisy o powierzeniu zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej • Prywatne podmioty w najlepszy sposób mogą pełnić funkcję dyrektora wykonawczego, zarządcy i specjalisty od marketingu

Powierzenie zarządzania instytucją kultury

• Nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej przewiduje zastosowanie przepisów o zamówieniach publicznych przy wyborze zarządcy instytucji kultury • Przewiduje się powierzenie zarządzania na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury zawartej na czas określony, nie krótszy niż trzy lata • Jeśli zarządcą będzie osoba prawna, umowa powinna przewidywać, kto w jej imieniu będzie dokonywał czynności zarządu

Umowa o zarządzanie instytucją kultury

• Kontrakt menedżerski jako alternatywa dla powołania dyrektora instytucji kultury • Gminy rzadko z niego korzystają, bo trzeba stosować anachroniczne przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych • Trzeba uważać na postanowienia umowy dotyczące odpowiedzialności menedżera za finanse instytucji kultury

Samodzielność decyzyjna dyrektora instytucji kultury

• Obowiązujące przepisy dyrektorowi instytucji kultury dają dużą swobodę • Takie podejście każdy dyrektor może pozytywnie wykorzystać • Ograniczeniem jest statut instytucji