zarządzenie organizatora

Wniosek o nagrodę roczną dla dyrektora złożony po terminie wskazanym w zarządzeniu

Nagrodę roczną dla dyrektora instytucji kultury przyznaje się na podstawie zarządzenia burmistrza. Wynika z niego m.in., że wniosek o nagrodę roczną należy złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy lub złożenia prawidłowo sporządzonego przez podmiot sprawozdania finansowego. Poza tym nagrodę roczną można przyznać po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez radę miejską. W zarządzeniu nie ma zaś zapisów, że złożenie wniosku po wymaganym terminie spowoduje jego odrzucenie. Dotychczas wniosek o przyznanie nagrody składano w październiku, po realizacji Święta Miasta i był on rozpatrywany pozytywnie. Wniosek składa się w tym czasie z uwagi na korzystniejszą sytuację finansową instytucji, która ma zabezpieczone środki na ten cel.
Czy w takiej sytuacji prośba o przedłużenie terminu, przy braku zapisów o skutkach jego niezachowania, może mieć wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku?