zasada memoriału

Nagroda roczna kosztem w momencie naliczenia

W instytucji kultury obowiązuje regulamin wynagradzania, na podstawie którego pracownicy otrzymują nagrody roczne, wypłacane w styczniu kolejnego roku kalendarzowego za poprzedni rok.
W koszty którego roku należy zaksięgować nagrodę roczną naliczoną za rok 2017, a wypłaconą w 2018 r.?
Jeżeli należy ją ująć w roku 2017, to czy należy ją też ująć w planie finansowym 2018 r. w pozycji „Zobowiązania”?

Umorzenie podatku od nieruchomości a zmiana planu finansowego

Kwota dotacji podmiotowej, którą instytucja otrzymała od organizatora, jest dużo niższa od dotacji wykazanej w projekcie planu finansowego na 2016 r. Dlatego gmina — na wniosek instytucji — zgodziła się na umorzenie podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze w kwocie 10 000 zł.
Czy umorzenie tej kwoty powoduje konieczność zmiany planu finansowego i czy w dochodach należy wykazać „umorzenie podatku dochodowego w kwocie 10 000 zł”?

Zasada memoriału w księgach rachunkowych instytucji kultury

W 2012 r. dom kultury zawarł umowę na wynajem sali. Spotkanie się odbyło, ale najemca nie zapłacił w terminie wynikającym z umowy. Po wielu monitach uregulował on zaległość w marcu 2013 r. Jak wykazać w bilansie należność wymagalną, jeśli kwota należna nie była zaksięgowana?

Koszty energii cieplnej w instytucji kultury

Instytucja kultury z tytułu zużycia energii cieplnej zapłaciła za 2012 r. kwotę 5000 zł. Opłaty były dokonywane w ratach na podstawie umowy. Zapłacone zaliczki były ewidencjonowane w księgach:

    
  • Wn 761 „Pozostałe koszty operacyjne”,
  • Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami”.

W grudniu 2012 r. instytucja kultury otrzymała notę obciążeniową na kwotę 12 500 zł tytułem rozliczenia całkowitego zużycia energii cieplnej w 2012 r. Jak instytucja kultury powinna zaksięgować pozostałą kwotę 7500 zł?

Ewidencja zakupu środków trwałych w instytucjach kultury

• Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla jej fundusz • Zakup środka trwałego to jego zmniejszenie czy zwiększenie • Zależy to od źródła sfinansowania zakupu środka