zastępca dyrektora

Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora instytucji kultury jego zastępcy

W samorządowej instytucji kultury dotychczasowy dyrektor zrezygnował z pracy i z pełnienia swoich obowiązków z końcem grudnia 2021 r.
Organizator zamierza powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora instytucji kultury na okres jednego roku dotychczasowemu zastępcy dyrektora, który ma umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony.
Czy obecny zastępca dyrektora po okresie powierzenia mu pełnienia obowiązków dyrektora nadal zostaje na swoim stanowisku?
Czy organizator (burmistrz) może na okres powierzenia obowiązków dyrektora zawrzeć z dotychczasowym zastępcą porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy?

Nagroda roczna dla zastępcy dyrektora instytucji kultury pełniącego obowiązki dyrektora

Od kwietnia br. dyrektor przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W tym czasie został odwołany z wypowiedzeniem bez obowiązku świadczenia pracy do końca roku. Zastępca dyrektora, powołany na to stanowisko przez organizatora (samorząd województwa), posiada pełnomocnictwo dyrektora teatru w pełnym zakresie, m.in. sprawowania funkcji zarówno kierownika teatru jako instytucji artystycznej, jak i pracodawcy — w przypadku nieobecności (urlopu, wyjazdu służbowego, choroby itp.) w pełnym zakresie uprawnień i obowiązków dyrektora. Dodatkowo od sierpnia br. zastępcy dyrektora, zostały powierzone obowiązki dyrektora teatru do czasu powołania dyrektora, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2022 r. bez odwołania z dotychczasowej funkcji zastępcy. Organizator odmówił przyznania nagrody rocznej dla zastępcy dyrektora.
Kto w takiej sytuacji powinien przyznać nagrodę zastępcy dyrektora? Czy obecnie zastępca dyrektora jako pełniący obowiązki dyrektora może przyznać nagrodę roczną za 2020 r. dla funkcji zastępcy dyrektora, czyli samemu sobie?
Czy zastępcy dyrektora w okresie sprawowania funkcji pełniącego obowiązki dyrektora bez odwołania z funkcji zastępcy będzie przysługiwała nagroda roczna za 2021 r.?

Nagroda roczna dla zastępcy dyrektora, który nie przepracował roku obrotowego

Czy można wypłacić nagrodę w wysokości proporcjonalnej, jeśli przepracował co najmniej pół roku na tym stanowisku?
Czy w regulaminie przyznawania nagrody rocznej dla zastępcy dyrektora można zawrzeć korzystniejsze zapisy dotyczące wymaganego okresu zatrudnienia na tym stanowisku?

Zastępca dyrektora z powołania

Zastępca dyrektora instytucji kultury powołany zarządzeniem organizatora ma zawartą z instytucją umowę na czas nieokreślony na innym stanowisku kierowniczym.
Czy musi mieć podpisany aneks do obowiązującej umowy o pracę?
Co w sytuacji, kiedy powołanie wygaśnie — czy wraca na dawne stanowisko? A jeżeli już nie ma możliwości powrotu na dotychczasowe stanowisko, czy pracodawca — dyrektor instytucji może zaproponować porozumieniem zmieniającym inne stanowisko?

Zwolnienie zastępcy dyrektora podczas długiej nieobecności dyrektora instytucji kultury

Dyrektor instytucji kultury przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Instytucją kieruje pod jego nieobecność zastępca.
Komu podlega zastępca w okresie nieobecności dyrektora?
Czy organizator może zwolnić zastępcę, skoro jego pracodawcą jest instytucja kultury, i to z nią zawarta jest umowa o pracę?
Jeżeli zastępca będzie chciał sam złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, to do kogo?
Czy dyrektor może w tym czasie przyznać nagrodę dla zastępcy, nie tracąc podczas ewentualnej kontroli ZUS zasiłku chorobowego?

Nagroda roczna dla zastępcy dyrektora

Kierownik działu promocji (zatrudniony na umowę o pracę) ma powierzoną zarządzeniem dyrektora instytucji kultury funkcję jego zastępcy.
Czy należy mu się nagroda roczna?
Czy w takiej sytuacji pracownik podlega wymogom Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa) czy też regulacjom wewnętrznym biblioteki, tzn. regulaminowi wynagradzania, w którym określone są zasady nagradzania pracowników?

Zastępca dyrektora instytucji kultury a funkcja radnego

Dyrektor ośrodka kultury wydał akt powołania zastępcy na czas jego nieobecności w związku ze zwolnieniem lekarskim oraz urlopem macierzyńskim. Osoba ta jest zatrudniona na czas określony jako pracownik gospodarczo-administracyjny.
Czy osoba, która pełni funkcję zastępcy dyrektora ośrodka kultury, może być radnym w radzie gminy?

Odprawa emerytalna dla zastępcy dyrektora — zgodnie z regulaminem wynagradzania

W 2019 r. na emeryturę odchodzi zastępca dyrektora instytucji kultury (biblioteki). Zgodnie z obowiązującym w bibliotece regulaminem wynagradzania będzie przysługiwać mu 6-miesięczna odprawa emerytalna.
W jaki sposób ustalić, czy wysokość należnej odprawy nie naruszy zasad wynikających z Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, dalej: ustawa kominowa?

Nagroda roczna w pytaniach i odpowiedziach

  • Urlop bezpłatny osoby uprawnionej do otrzymania nagrody rocznej nie może mieć wpływu na wypłacenie tej nagrody
  • Nagroda roczna może być przyznana tylko tej uprawnionej osobie, która zajmowała swoje stanowisko przez cały rok obrotowy
  • W chwili wypłaty nagrody rocznej osoba uprawniona do jej otrzymania musi być nadal pracownikiem instytucji

Kto jest osobą zarządzającą instytucją kultury?

  • Instytucją kultury zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor
  • Ani zastępca dyrektora, ani główny księgowy nie są osobami zarządzającymi instytucją kultury w rozumieniu ustawy o działalności kulturalnej
  • Natomiast w rozumieniu prawa pracy dyrektor, jego zastępca i główny księgowy są pracownikami zarządzającymi w imieniu pracodawcy zakładem pracy

Liczba zastępców dyrektora instytucji

W statucie instytucji kultury widnieje zapis, że jej dyrektor zarządza instytucją przy pomocy dwóch zastępców i głównego księgowego.
Czy taka treść statutu oznacza, że dyrektor musi mieć dwóch zastępców, czy tylko może — w zależności od potrzeb — zarządzać instytucją przy pomocy dwóch zastępców?

Wynagrodzenie osób zarządzających instytucją kultury

Pytania dotyczą wynagrodzeń osób zarządzających muzeum — dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego.
Czy pracownicy instytucji kultury zatrudnieni na stanowisku dyrektora i jego zastępcy mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie – na podstawie umowy o dzieło, w szczególności za napisanie tekstu do katalogu, redakcję naukową, pełnienie funkcji kuratora wystawy. Czy działania te podlegają pod Ustawę z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa)?
Czy oprócz nagrody rocznej dyrektor może przyznać swojemu zastępcy i głównemu księgowemu dodatkową nagrodę na podstawie obowiązującego regulaminu w muzeum?
Czy główny księgowy zatrudniony na umowę o pracę w instytucji kultury może brać udział w projekcie i zawrzeć umowę-zlecenie na czas udziału w projekcie?