zastępca dyrektora

Zwolnienie zastępcy dyrektora podczas długiej nieobecności dyrektora instytucji kultury

Dyrektor instytucji kultury przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Instytucją kieruje pod jego nieobecność zastępca.
Komu podlega zastępca w okresie nieobecności dyrektora?
Czy organizator może zwolnić zastępcę, skoro jego pracodawcą jest instytucja kultury, i to z nią zawarta jest umowa o pracę?
Jeżeli zastępca będzie chciał sam złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, to do kogo?
Czy dyrektor może w tym czasie przyznać nagrodę dla zastępcy, nie tracąc podczas ewentualnej kontroli ZUS zasiłku chorobowego?

Nagroda roczna dla zastępcy dyrektora

Kierownik działu promocji (zatrudniony na umowę o pracę) ma powierzoną zarządzeniem dyrektora instytucji kultury funkcję jego zastępcy.
Czy należy mu się nagroda roczna?
Czy w takiej sytuacji pracownik podlega wymogom Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa) czy też regulacjom wewnętrznym biblioteki, tzn. regulaminowi wynagradzania, w którym określone są zasady nagradzania pracowników?

Zastępca dyrektora instytucji kultury a funkcja radnego

Dyrektor ośrodka kultury wydał akt powołania zastępcy na czas jego nieobecności w związku ze zwolnieniem lekarskim oraz urlopem macierzyńskim. Osoba ta jest zatrudniona na czas określony jako pracownik gospodarczo-administracyjny.
Czy osoba, która pełni funkcję zastępcy dyrektora ośrodka kultury, może być radnym w radzie gminy?

Odprawa emerytalna dla zastępcy dyrektora — zgodnie z regulaminem wynagradzania

W 2019 r. na emeryturę odchodzi zastępca dyrektora instytucji kultury (biblioteki). Zgodnie z obowiązującym w bibliotece regulaminem wynagradzania będzie przysługiwać mu 6-miesięczna odprawa emerytalna.
W jaki sposób ustalić, czy wysokość należnej odprawy nie naruszy zasad wynikających z Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, dalej: ustawa kominowa?

Nagroda roczna w pytaniach i odpowiedziach

 • Urlop bezpłatny osoby uprawnionej do otrzymania nagrody rocznej nie może mieć wpływu na wypłacenie tej nagrody
 • Nagroda roczna może być przyznana tylko tej uprawnionej osobie, która zajmowała swoje stanowisko przez cały rok obrotowy
 • W chwili wypłaty nagrody rocznej osoba uprawniona do jej otrzymania musi być nadal pracownikiem instytucji

Kto jest osobą zarządzającą instytucją kultury?

 • Instytucją kultury zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor
 • Ani zastępca dyrektora, ani główny księgowy nie są osobami zarządzającymi instytucją kultury w rozumieniu ustawy o działalności kulturalnej
 • Natomiast w rozumieniu prawa pracy dyrektor, jego zastępca i główny księgowy są pracownikami zarządzającymi w imieniu pracodawcy zakładem pracy

Liczba zastępców dyrektora instytucji

W statucie instytucji kultury widnieje zapis, że jej dyrektor zarządza instytucją przy pomocy dwóch zastępców i głównego księgowego.
Czy taka treść statutu oznacza, że dyrektor musi mieć dwóch zastępców, czy tylko może — w zależności od potrzeb — zarządzać instytucją przy pomocy dwóch zastępców?

Wynagrodzenie osób zarządzających instytucją kultury

Pytania dotyczą wynagrodzeń osób zarządzających muzeum — dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego.
Czy pracownicy instytucji kultury zatrudnieni na stanowisku dyrektora i jego zastępcy mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie – na podstawie umowy o dzieło, w szczególności za napisanie tekstu do katalogu, redakcję naukową, pełnienie funkcji kuratora wystawy. Czy działania te podlegają pod Ustawę z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa)?
Czy oprócz nagrody rocznej dyrektor może przyznać swojemu zastępcy i głównemu księgowemu dodatkową nagrodę na podstawie obowiązującego regulaminu w muzeum?
Czy główny księgowy zatrudniony na umowę o pracę w instytucji kultury może brać udział w projekcie i zawrzeć umowę-zlecenie na czas udziału w projekcie?

Wypłata nagrody dla zastępcy pod nieobecność dyrektora

Dyrektor gminnej biblioteki publicznej przebywa na długotrwałym zwolnieniu chorobowym.
Kto może zlecić wypłatę nagrody dla jego zastępcy?
Czy należy zwrócić się o to do organizatora biblioteki lub czy może to uczynić główny księgowy?

Odwołanie zastępcy dyrektora

W 2007 r. prezydent miasta powołał zastępcę dyrektora ośrodka kultury. W 2009 r. zmieniono statut i umieszczono w nim zapis, że zastępcę dyrektora powołuje dyrektor ośrodka. Również w tym czasie dział kadr urzędu miasta przekazał instytucji wszystkie dokumenty kadrowe dotyczące zastępcy dyrektora.

Czy dyrektor ośrodka może obecnie odwołać swojego zastępcę, którego przed zmianą statutu powołał prezydent miasta?

Zarządzenie w sprawie wynagrodzenia zastępcy dyrektora i głównego księgowego

Pytanie dotyczy tworzenia wewnętrznych aktów prawnych określających zasady obliczania i wypłat wynagrodzenia kadry zarządzającej państwowego muzeum.

 • Czy dyrektor powinien wydać zarządzenie w sprawie wynagradzania swoich zastępców i głównego księgowego?
 • Czy zasady wynagradzania dyrektora powinien określać dokument wydany przez organizatora?
 • Czy jedynym ograniczeniem w tym przypadku są limity określone w Ustawie z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa)?
 • Jeżeli obowiązujący w muzeum regulamin wynagradzania przewiduje dla pracowników nagrodę po 45 latach pracy, to czy można również taki zapis umieścić w akcie dla kadry zarządzającej, żeby nie narazić się na zarzut dyskryminacji?

Odwołanie zastępcy dyrektora

Dyrektor instytucji kultury w ramach oszczędności chce zrezygnować ze stanowiska zastępcy dyrektora, powołanego zarządzeniem wójta na czas nieokreślony. Statut instytucji kultury przewiduje takie stanowisko, ale, żeby go zmienić, potrzebna jest uchwała rady gminy.

 • Czy w takim przypadku dyrektor instytucji może zwolnić zastępcę?