zastępstwo dyrektora

Wyznaczenie nowej osoby zastępującej dyrektora

Osoba wyznaczona do zastępowania dyrektora pod jego nieobecność przebywa na urlopie rodzicielskim. Za zastępowanie dyrektora osoba ta miała przyznany dodatek. Organizator naciska, żeby wyznaczyć nową osobę zastępującą w związku z długą nieobecnością dotychczas wyznaczonego pracownika.
Czy nową osobę należy wyznaczyć zarządzeniem dyrektora i tym samym zarządzeniem odwołać osobę dotychczas zastępującą?
Jak zmienić umowę o pracę, w której zastępujący pracownik miał przyznany dodatek — skoro jest nieobecny? Czy ze względu na nowe zarządzenie wyznaczające nową osobę do zastępowania dyrektora porozumienie zmieniające umowę o pracę nie będzie już potrzebne?
Czy nowo wyznaczona osoba zastępująca dyrektora powinna mieć przyznany stały dodatek za zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności, czy tylko za okres faktycznej nieobecności dyrektora — jak prawidłowo zapisać to w zarządzeniu?

Reprezentowanie instytucji kultury pod nieobecność dyrektora w pytaniach i odpowiedziach

  • Od zakresu umocowania zależy, jakie uprawnienia ma osoba zastępująca dyrektora
  • Wybierając pełnomocnika, dyrektor powinien brać pod uwagę nie tylko na zaufanie, jakie ma do danej osoby, ale także jej kompetencje, doświadczenie, umiejętności merytoryczne oraz predyspozycje do zarządzania ludźmi zatrudnionymi w instytucji oraz jej majątkiem
  • Wobec osoby zastępującej dyrektora na czas, w którym wykonuje ona swoje obowiązki, dyrektor powinien umocować w imieniu pracodawcy inną osobę do wykonywania wobec niej czynności z zakresu prawa pracy

Pełnomocnictwa w instytucji kultury

  • Pełnomocnictwa to jeden ze sposobów zarządzania instytucją
  • To także wygodna dla dyrektora i bezpieczna dla instytucji forma jej reprezentowania podczas jego nieobecności
  • W zależności od sytuacji stosuje się różne formy pełnomocnictwa

Upoważnienie do zastępowania dyrektora

Pytanie dotyczy sposobu reprezentowania dyrektora na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Czy osoba, która została upoważniona do zastępowania dyrektora instytucji kultury na okres zwolnienia lekarskiego i następnie urlopu macierzyńskiego, powinna figurować na umowach o pracę i umowach-zleceniach podpisywanych z pracownikami i innymi osobami?
Czy raczej powinien na nich nadal figurować dyrektor, a osoba, która ma upoważnienie, podpisuje się pod pieczątką dyrektora ze słowami «z upoważnienia»?

Instytucja bez dyrektora

Dotychczasowy dyrektor instytucji kultury, która składa się z domu kultury i bibliotek, odszedł na emeryturę w połowie 2015 r. Do tej pory organizator nie ogłosił konkursu na stanowisko dyrektora i nikomu nie powierzył pełnienia tych obowiązków. Instytucją kieruje zastępca dyrektora, który, zgodnie z zapisem w statucie instytucji, jest kierownikiem do spraw bibliotek.
Jak długo może trwać taka sytuacja?
Czy brak działań ze strony organizatora jest zgodny z prawem?

Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora i zastępstwo podczas jego nieobecności

Pytanie W instytucji kultury nie ma zastępcy dyrektora. Zgodnie ze statutem dyrektor jest jedyną osobą uprawnioną do reprezentowania jej na zewnątrz. Czy dyrektor instytucji może: upoważnić kierownika administracyjnego do wykonywania wobec niego czynności z zakresu prawa pracy i gdzie to zapisać — w pełnomocnictwie czy regulaminie? Czy czynności tych powinien dokonywać bezpośrednio burmistrz? podczas zwolnienia lekarskiego podpisywać dokumenty instytucji, […]

Zastępstwo dyrektora podczas jego dłuższej nieobecności

Pytanie dotyczy funkcjonowania instytucji kultury w czasie dłuższej nieobecności dyrektora w małej instytucji, gdzie nie ma zastępcy. W praktyce instytucji kultury można się spotkać z dwojakim rozwiązaniem takiej sytuacji:

  1. wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje zarządzenie i na wniosek kierownika powierza jednemu z pracowników biblioteki pełnienie obowiązków kierownika na czas jego nieobecności,
  2. dyrektor instytucji swoim zarządzeniem wyznacza i upoważnia pracownika instytucji do wykonywania określonych czynności i obowiązków dyrektora niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instytucji w czasie jego nieobecności.

Który z przedstawionych przypadków jest godny zastosowania i zgodny z przepisami? Czy zapisy dotyczące zastępowania dyrektora instytucji powinny znaleźć się w statucie czy w regulaminie organizacyjnym?