zastępstwo dyrektora

Upoważnienie do zastępowania dyrektora

Pytanie dotyczy sposobu reprezentowania dyrektora na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Czy osoba, która została upoważniona do zastępowania dyrektora instytucji kultury na okres zwolnienia lekarskiego i następnie urlopu macierzyńskiego, powinna figurować na umowach o pracę i umowach-zleceniach podpisywanych z pracownikami i innymi osobami?
Czy raczej powinien na nich nadal figurować dyrektor, a osoba, która ma upoważnienie, podpisuje się pod pieczątką dyrektora ze słowami «z upoważnienia»?

Instytucja bez dyrektora

Dotychczasowy dyrektor instytucji kultury, która składa się z domu kultury i bibliotek, odszedł na emeryturę w połowie 2015 r. Do tej pory organizator nie ogłosił konkursu na stanowisko dyrektora i nikomu nie powierzył pełnienia tych obowiązków. Instytucją kieruje zastępca dyrektora, który, zgodnie z zapisem w statucie instytucji, jest kierownikiem do spraw bibliotek.
Jak długo może trwać taka sytuacja?
Czy brak działań ze strony organizatora jest zgodny z prawem?

Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora i zastępstwo podczas jego nieobecności

Pytanie W instytucji kultury nie ma zastępcy dyrektora. Zgodnie ze statutem dyrektor jest jedyną osobą uprawnioną do reprezentowania jej na zewnątrz. Czy dyrektor instytucji może: upoważnić kierownika administracyjnego do wykonywania wobec niego czynności z zakresu prawa pracy i gdzie to zapisać — w pełnomocnictwie czy regulaminie? Czy czynności tych powinien dokonywać bezpośrednio burmistrz? podczas zwolnienia lekarskiego podpisywać dokumenty instytucji, […]

Zastępstwo dyrektora podczas jego dłuższej nieobecności

Pytanie dotyczy funkcjonowania instytucji kultury w czasie dłuższej nieobecności dyrektora w małej instytucji, gdzie nie ma zastępcy. W praktyce instytucji kultury można się spotkać z dwojakim rozwiązaniem takiej sytuacji:

  1. wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje zarządzenie i na wniosek kierownika powierza jednemu z pracowników biblioteki pełnienie obowiązków kierownika na czas jego nieobecności,
  2. dyrektor instytucji swoim zarządzeniem wyznacza i upoważnia pracownika instytucji do wykonywania określonych czynności i obowiązków dyrektora niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instytucji w czasie jego nieobecności.

Który z przedstawionych przypadków jest godny zastosowania i zgodny z przepisami? Czy zapisy dotyczące zastępowania dyrektora instytucji powinny znaleźć się w statucie czy w regulaminie organizacyjnym?