zbiory muzealne

Zbiory muzealne zakupione ze środków własnych i z dotacji celowej

Pytanie dotyczy źródła finansowania zakupu muzealiów.
Czy zbiory muzealne mogą być zakupione wyłącznie ze środków własnych muzeum lub z dotacji celowej od organizatora, skoro nie można ich finansować z dotacji podmiotowej?
Czy zakup niemuzealiów należy zaliczyć do wydatków strukturalnych w kodzie 58. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego?

Ustawy o rzeczach znalezionych nie stosuje się do zabytków archeologicznych

Muzeum zaproponowano przekazanie do zbiorów wydobytych legalnie w czasie budowy autostrady cennych zabytków.

  • Jak powinno postąpić muzeum z takim znaleziskiem?
  • Czy trzeba zastosować szczególne procedury opisane w Ustawie z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (dalej: ustawa o rzeczach znalezionych)?

Muzeum w gminnym ośrodku kultury

Pytanie dotyczy możliwości prowadzenia muzeum przez Gminny Ośrodek Kultury (GOK).
Czy do działalności GOK można dodać również utworzenie i prowadzenie muzeum?
Jak powinna przebiegać procedura uruchomienia muzeum w GOK? Jakie ewentualne zezwolenia czy opinie odpowiednich instytucji trzeba uzyskać? Czy wystarczy zmienić statut GOK, aby muzeum rozpoczęło działalność, czy najpierw należy utworzyć muzeum jako samodzielną instytucję kultury, a następnie połączyć GOK z muzeum? Jak powinna wyglądać kolejność działań?
Czy Gminny Ośrodek Kultury lub prowadząca go gmina może przejąć muzeum prowadzone nieformalnie przez osobę fizyczną (osoba ta posiada zbiory o znaczeniu muzealnym, jednak nie posiada żadnego statutu, regulaminu muzeum, nie dokonywała żadnych starań i uzgodnień z odpowiednimi instytucjami w celu utworzenia muzeum).
Jeżeli GOK lub gmina może przejąć takie muzeum, to jak powinna wyglądać taka procedura?

Dlaczego warto ubezpieczyć majątek instytucji kultury?

• Zawierając umowę ubezpieczenia, należy objąć jej zakresem jak największą ilość przedmiotów materialnych oraz określić jak najszerszy katalog zdarzeń ubezpieczeniowych • Warto pamiętać nie tylko o ubezpieczeniu od kradzieży, pożaru czy powodzi, ale także od anomalii pogodowych takich jak wichury czy gradobicia oraz zwykłej kradzieży czy dewastacji • Wszystkie niedokładności i nieścisłości w treści polisy w razie ewentualnej likwidacji szkody ubezpieczyciel może zinterpretować na niekorzyść instytucji