ZUS

Korekta składki wypadkowej

W wyniku kontroli ZUS okazało się, że w poprzednim roku samorządowa instytucja kultury powinna złożyć IWA i skorygować składkę wypadkową. IWA wysłano w grudniu 2017 r., a informację o obowiązującej instytucję wysokości składki otrzymano z ZUS w 2018 r. W wyniku korekt powstanie nadpłata składek w ZUS.
Czy instytucja kultury powinna zwrócić wartość nadpłaconych składek organizatorowi, jeśli były one opłacone z dotacji na działalność bieżącą w 2017 r.?
Czy można je zaliczyć jako pozostałe przychody?

Możliwość żądania zapłaty składek od ubezpieczonego

ZUS kontrolował prawidłowość klasyfikacji umów o dzieło pod kątem obowiązku opłacania składek. Zakwestionowano niektóre umowy, uznając, że faktycznie są to podlegające oskładkowaniu umowy-zlecenia.
Czy ZUS może żądać zapłaty zaległych składek bezpośrednio od ubezpieczonego w sytuacji, gdy płatnik nie będzie w stanie sam ich uregulować?

Kwestionowanie przez ZUS umów o dzieło w instytucjach kultury

Do występów artystycznych muzyków czy twórców lub też spotkania autorskiego instytucje kultury najczęściej zawierają umowy o dzieło. Jednak coraz częściej kontrolerzy ZUS kwestionują zawieranie umów o dzieło w takich przypadkach. ZUS zaczyna podważać umowy o dzieło niematerialne, czyli takie, w których brakuje tzw. twardego rezultatu. W przypadku umów z autorami lub wykonawcami ZUS uznaje, że np. spotkania autorskie powinny odbywać się na podstawie umów-zlecenia. Przekształcenie zawartej w przeszłości umowy o dzieło w umowę-zlecenia wiąże się z zapłatą zaległych składek ZUS wraz z odsetkami.

  • Czy zawieranie umów o dzieło w takich sytuacjach jest nadal bezpieczne dla instytucji kultury?

Wypłata zasiłku chorobowego po zakończeniu umowy na czas określony

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę na czas określony do 30 listopada 2014 r. dwa tygodnie przed końcem umowy dostarczyła instytucji zwolnienie lekarskie na okres od 15 listopada do 7 grudnia. Za czas zwolnienia do końca umowy o pracę instytucja wypłaciła pracownicy wynagrodzenie chorobowe za 16 dni i sporządziła świadectwo pracy.
Czy od 1 grudnia 2014 r. pracownicy przysługiwał na podstawie złożonych dokumentów zasiłek chorobowy z ZUS?

Wykazanie pracownika na urlopie rodzicielskim w dokumentach ZUS

Biblioteka zatrudniała pracownicę na umowę na czas określony do 31 grudnia 2012 r. Następnie przedłużono jej umowę do dnia porodu, tj. 4 czerwca 2013 r., i z tym dniem wydano świadectwo pracy, a dokumenty przekazano do ZUS. Biblioteka ponownie zatrudniła tę pracownicę na ½ etatu od 3 marca 2014 r., przy czym część tego czasu pokryła się z jej urlopem rodzicielskim (pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim i rodzicielskim łącznie do 2 czerwca 2014 r.). Biblioteka wykazywała pracownicę na ZUS RCA z kodem 01 10 00, ale czy powinna również wykazać pracownicę na ZUS RSA z kodem 01 10 00 i z kwotami zerowymi?

Nowe funkcje programu Płatnik 9.01.001A

• Instytucje kultury jako płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od 1 lutego 2014 r. powinny korzystać z nowej wersji Płatnika • Zmiany w programie dotyczą głównie nowych formularzy i niektórych kodów • Nowa wersja programu automatycznie weryfikuje i aktualizuje komponenty niezbędne do przekazania prawidłowo wypełnionych dokumentów do ZUS

Korekta składek ZUS wynikająca ze złożenia błędnego oświadczenia zleceniobiorcy

W 2010 r. nasza instytucja kultury zatrudniła na umowę-zlecenie instruktora. Ze względu na złożoną na piśmie przez tego zleceniobiorcę informację, że jest zatrudniony na umowę o pracę na cały etat w innej jednostce, instytucja potrąciła od jego umowy–zlecenia tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz odprowadziła podatek. W 2013 r. ZUS po weryfikacji konta ubezpieczonego przysłał instytucji kultury informację, iż zleceniobiorca w okresie wykonywania u niej umowy-zlecenia nie uzyskał minimalnego wynagrodzenia u pracodawcy, który go zatrudniał na umowę o pracę. W związku z tym ZUS obciążył kosztami składek na ubezpieczenia społeczne z tego zakładu pracy instytucję kultury, a instytucja skorygowała zgłoszenie zleceniobiorcy. Czy prawidłowo? Kto powinien zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne instruktora oraz należne odsetki wynikające z błędnego odprowadzenia składek za zleceniobiorcę?

Wysługa lat po nowelizacji przepisów o działalności kulturalnej

W tym miesiącu mamy do wypłaty wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy dla pracownika. Nie wiemy, co — po ostatniej nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej — zrobić z wysługą lat. Dotychczas wysługę lat w okresie choroby wypłacał zakład pracy i nie była brana do podstawy zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS.
Dodam, że w naszej instytucji jest regulamin wynagradzania oparty całkowicie na rozporządzeniu Ministra Kultury z 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury oraz Kodeksie pracy. Nie ma w nim żadnych dodatkowych zapisów na temat wysługi lat.