zwolnienie od podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w przypadku wynajmowania nieruchomości przedmiotowo zwolnionej od tego podatku

Gminny ośrodek kultury (GOK) użytkuje budynek na podstawie zawartej z gminą umowy najmu, płacąc umówiony miesięczny czynsz. W tym budynku znajdują się lokale użytkowe (np. zakład fryzjerski, agencja ubezpieczeniowa) oraz lokale mieszkalne. Z wszystkimi najemcami umowy najmu (podnajmu) podpisał GOK. Przychody uzyskane z tego podnajmu przeznaczane są na jego działalność. GOK jako instytucja kultury na podstawie uchwały rady gminy jest zwolniona od podatku od nieruchomości i tym samym nie pobiera oraz nie płaci podatku również od podnajmowanych lokali. Jednak z uchwały rady gminy wynika, że zwalnia się od podatku od nieruchomości: budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na potrzeby instytucji kultury oraz innych podmiotów, których podstawowa działalność jest działalnością kulturalną.
Czy w takim przypadku GOK postępuje właściwie, nie pobierając od lokali użytkowych i mieszkalnych podatku od nieruchomości?
Jeżeli powinien pobierać podatek od nieruchomości, to jak obciążyć najemców lokali tymi kosztami?

Biblioteka płaci podatek od nieruchomości przy najmie pomieszczeń gminnych

Biblioteka prowadzi działalność filii bibliotecznych w pomieszczeniach stanowiących własność gminy, z których korzysta na podstawie umowy najmu. Od tych pomieszczeń płaci podatek od nieruchomości.
Czy w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 r. nowego art. 7 ust. 1 pkt 15 Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dalej: ustawa o podatkach lokalnych biblioteka ma prawo do zwolnienia od podatku?
Czy radca prawny gminy, który twierdzi, że biblioteka nie może skorzystać z tego zwolnienia, ma rację?

Najemca a podatek od nieruchomości

Biblioteka wykorzystuje pomieszczenia biblioteczne na podstawie umowy najmu zawartej z gminą. Z umowy wynika, że biblioteka ma obowiązek zapłaty: czynszu zgodnie ze stawkami obowiązującymi w gminie, kosztów energii, wody, odprowadzania ścieków i nieczystości proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, a także zapłaty podatku od nieruchomości.
Czy biblioteka jako najemca pomieszczeń może nie płacić podatku od nieruchomości?