zwolnienie podmiotowe w VAT

Zalety bycia podatnikiem VAT

Instytucja kultury otrzymuje dotację podmiotową oraz ma niewielkie środki ze sprzedaży biletów.
Czy instytucja kultury uzyska jakiekolwiek korzyści, stając się podatnikiem VAT?

Prowadzenie ewidencji sprzedaży, gdy instytucja jest zwolniona podmiotowo od VAT

Instytucja kultury korzysta z podmiotowego zwolnienia od VAT ze względu na nieosiąganie limitu 200 00 zł obrotu, sprzedaje bilety wstępu na widowisko artystyczne. Instytucja nie posiada kasy fiskalnej.
Czy należy naliczyć VAT od sprzedanych biletów wstępu na widowisko artystyczne?

Jak policzyć limit zwolnienia podmiotowego?

Samorządowa instytucja kultury pobiera opłaty za naukę gry na gitarze, naukę baletu, warsztaty artystyczne, bilety wstępu na zabawy karnawałowe, wynajem sali ośrodków kultury na imprezy rodzinne bez świadczenia usług gastronomicznych oraz wycieczki.
Które z tych wpłat zaliczyć do wartości obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego?

Stawka VAT na warsztaty filmowe

Instytucja kultury jest wpisana do rejestru instytucji kultury. Jej celem statutowym jest edukacja i upowszechnianie kultury oraz nowatorskich technik multimedialnych, szczególnie w zakresie rozwiązań dla kinematografii. Instytucja jest czynnym podatnikiem VAT. W następnym roku zamierza zorganizować warsztaty, które będą związane z tematyką filmową: warsztaty scenariuszowe, zawodów filmowych czy grafiki 3D, a także warsztaty z animacji poklatkowej. Uczestnicy będą wnosili tzw. opłaty wpisowe, którymi instytucja sfinansuje wynagrodzenie prowadzącego.
Czy w przypadku organizacji takich warsztatów można mówić o dostarczaniu usług kulturalnych i zastosować zwolnienie z VAT?

Obowiązek wystawiania faktur w instytucji kultury

Pytanie dotyczy wystawiania przez instytucje kultury faktur lub rachunków za usługi, takie jak wynajęcie sali czy usługi ksero.
Czy instytucja kultury, która nie jest podatnikiem VAT, wystawia rachunki czy faktury?

Import usług — wynagrodzenie zagranicznego artysty prowadzącego działalność gospodarczą

Pytanie dotyczy rozliczenia VAT przy imporcie usługi wykonania podczas wydarzenia kulturalnego utworu przez zagranicznego artystę — prezentacji projektu audiowizualnego.
Czy istnieje możliwość zastosowania zwolnienia przy imporcie tych usług?
Czy dla wynagrodzenia zagranicznego artysty, który wystawia fakturę za daną usługę, instytucja może zastosować zwolnienie od VAT jak dla polskiego artysty?

Usługi reklamowe świadczone przez instytucję kultury, która nie jest podatnikiem VAT

Samorządowa instytucja kultury nie jest podatnikiem VAT.
Czy wystawiając fakturę za reklamę (usługi marketingowe) dla spółki, należy podawać podstawę prawną: zwolnienie podmiotowe z art. 113 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) czy zwolnienie usług kulturalnych z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT?

Jak obliczyć wartość obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego?

Instytucja kultury pobiera opłaty za warsztaty taneczne, plastyczne, muzyczne, teatralne i inne koła zainteresowań.

  • Które z tych przychodów wliczyć do wartości obrotu 150 000 zł pozwalającego na zastosowanie zwolnienia podmiotowego z VAT? Czy ująć w nich usługi kulturalne zwolnione od VAT?
  • Które usługi instytucji zaliczyć do tych kulturalnych? Czy opłaty dokonywane przez uczestników warsztatów tanecznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych kół zainteresowań wlicza się do obrotu?

Kwota uwzględniana w limicie zwolnienia podmiotowego w VAT

Pytanie Instytucja kultury prowadzi kino i jej przychód brutto ze sprzedaży biletów na filmy wynosi w tym roku już 140 000 zł. Połową tego przychodu instytucja dzieli się z dystrybutorem filmów — jest to zapłata za wyświetlenie filmu. Instytucja nie jest podatnikiem VAT. Czy do kwoty 150 000 zł, której przekroczenie nakłada na instytucję obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT, […]

Działalność sportowa prowadzona przez instytucję kultury a zwolnienie od VAT

Centrum kultury i sportu jest samorządową instytucją kultury, która prowadzi zgodnie z postanowieniami statutu m.in. działalność sportową na terenie gminy. Cele statutowe centrum realizuje np. poprzez organizowanie zajęć sportowych, a także prowadzenie sekcji sportowych oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe. Czy centrum może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 32 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Utrata zwolnienia podmiotowego

Miejski ośrodek kultury (MOK), który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony, wykonuje usługi i korzysta ze zwolnienia przedmiotowego. MOK prowadzi działalność kulturalną odpłatną, polegającą na prowadzeniu zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych dla dzieci i dorosłych, oraz zajęcia aerobiku i jogi.
Zespoły taneczne i teatralne MOK występują odpłatnie przed publicznością. MOK organizuje koncerty biletowane. Wynajmuje odpłatnie również lokale użytkowe oraz środki trwałe.
W najbliższym czasie instytucja kultury straci zwolnienie od VAT.
Jakie działania należy podjąć w związku z utratą zwolnienia? W szczególności, w jaki sposób obliczyć proporcję sprzedaży dla rozliczeń MOK?

Usługi na rzecz czytelników w bibliotece publicznej a VAT i ewidencja księgowa

Biblioteka publiczna nie jest czynnym podatnikiem VAT (nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT). Jedynym i podstawowym źródłem jej przychodu jest dotacja podmiotowa. Biblioteka chciałaby świadczyć na rzecz czytelników (osób fizycznych) usługi ksero. Czy w związku z tym prawidłowe będzie stworzenie konta syntetycznego 100 „Kasa” i regulaminu kasowego? Czy biblioteka może przyjmować opłaty za ksero za pomocą kwitariusza przychodów? Czy po przekroczeniu limitu 20 000 zł biblioteka powinna stosować ewidencję sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej i oznaczać ją jako sprzedaż zwolnioną od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku do towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?