zwolnienie podmiotowe w VAT

Refaktura energii — instytucja podmiotowo zwolniona z VAT

Biblioteka jako podatnik podmiotowo zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) ma refakturować koszty energii elektrycznej na inny podmiot. Będzie wystawiać refaktury ze stawką VAT zwolnioną.
Czy w związku z tym biblioteka powinna zarejestrować się jako podatnik zwolniony?
Jaką kwotę z faktury pierwotnej należy uwzględniać przy refakturowaniu — netto czy brutto?

Utrata zwolnienia podmiotowego i obowiązek rejestracji na potrzeby VAT

Samorządowa instytucja kultury (GOK) organizuje dla dzieci, młodzieży i dorosłych zajęcia edukacyjne. Są to: zabawy plastyczne, przygoda z ilustracją, ilustracje i projekty graficzne, rysunek i malarstwo, rękodzieło, gry Minecraft, mały naukowiec, zajęcia kreatywne, makrama, nauka gry na: gitarze, ukulele i pianinie, nauka śpiewu, ceramika. Za udział w zajęciach pobierane są opłaty — wpłaty dokonywane są bezpośrednio na wyodrębniony rachunek bankowy. Z tych opłat pokrywane są m.in. koszty prowadzenia zajęć (zapłaty dla instruktorów — faktury bądź rachunki do zawartych umów-zleceń), zakupy materiałów wykorzystywanych na zajęciach oraz inne zakupy związane z poszerzaniem oferty edukacyjnej instytucji. Uzyskane w tym roku przychody prawdopodobnie przekroczą 200 000 zł (przychody za prowadzenie zajęć, organizowanie zajęć dla dzieci w czasie ferii i wakacji oraz rachunki za promocję dla lokalnych firm podczas organizowanego wydarzenia kulturalnego). GOK od momentu powstania nie jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku uzyskania dochodu GOK przeznacza go na swoją działalność statutową — w swoim statucie posiada zapis w szczególności o działalności dotyczącej wychowania, edukacji oraz upowszechniania i promowania kultury i sztuki oraz czytelnictwa.
Czy w związku z przekroczeniem progu określonego w art. 113 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) GOK musi zarejestrować się jako podatnik VAT — tracąc wprawdzie zwolnienie podmiotowe, ale korzystać nadal ze zwolnienia z VAT usług kulturalnych?
Jeśli jest konieczność rejestracji do urzędu skarbowego na potrzeby VAT — kiedy należy to zrobić?

Wyłączenia z limitu zwolnienia podmiotowego

Czy do limitu zwolnienia podmiotowego w VAT instytucja kultury może nie wliczać:
dopłat za naukę gry na instrumentach (instytucja finansuje opłatę stanowiącą pokrycie części kosztów organizacji zajęć),
opłat za wypożyczenie sprzętu wodnego (kajaki, pontony, kapoki).

Jakie przychody liczyć do limitu zwolnienia podmiotowego w VAT?

Dom kultury (DK) korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT ze względu na nieprzekroczenie wartości sprzedaży 200 000 zł. DK osiąga następujące przychody, które w całości przeznaczane są na cele statutowe:

  1. Przychody z prowadzenia odpłatnej działalności kulturalnej (około 110 000 zł), w tym z:
    • prowadzenia odpłatnych zajęć i warsztatów (muzycznych, malarskich, teatralnych, taneczno-ruchowych) — 60 000 zł,
    • biletów wstępu na wydarzenia, koncerty, spektakle — 50 000 zł.
  2. Przychody z działalności gospodarczej (około 75 000 zł), w tym usług:
    • najmu pomieszczeń, sprzętu, nagłośnienia — 15 000 zł,
    • promocyjnych i reklamowych — 60 000 zł.

Dom kultury zawarł umowę z urzędem wojewódzkim na organizację widowiska muzycznego. Wydarzenie będzie niebiletowane i zorganizowane zgodnie z kreatywną koncepcją autorską, opracowaną przez DK. Ponadto instytucja zajmie się kompleksową organizacją widowiska, w tym: doborem artystów, zapewnieniem instrumentów, honorariami wykonawców, aranżacją, oświetleniem, nagłośnieniem, opłatami do ZAiKS, promocją oraz realizacją filmu z wydarzenia. Wynagrodzenie DK wyniesie 140 000 zł.
Czy usługi świadczone w ramach tej umowy są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?
Czy realizacja umowy i przekroczenie limitu wartości sprzedaży 200 000 zł spowoduje dla DK konsekwencje w VAT?
Których z osiąganych przychodów nie ujmować do limitu sprzedaży pozwalającego na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

Stawka VAT na bilety w instytucji zwolnionej podmiotowo

Instytucja kultury jako organizator wydarzenia podpisała umowę o współpracy z serwisem profesjonalnie zajmującym się sprzedażą biletów na jej koncerty. Instytucja nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.
Jaką należy ustalić stawkę VAT za bilety (8%, 23% czy zwolnienie od VAT)?

Wpisowe za bieg a limit zwolnienia podmiotowego od VAT

Do podstawowych zadań statutowych centrum kultury należy m.in. organizowanie imprez artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, popularyzacja kultury, kultury fizycznej, sportu, zdrowego stylu życia. Instytucja zarządza obiektami sportowymi, tj. odkrytym basenem kąpielowym, boiskiem sportowym oraz tzw. orlikiem. Dochody z działalności gospodarczej instytucji przeznaczone są na realizację celów statutowych i finansowanie kosztów bieżącej działalności. Centrum korzysta ze zwolnienia podmiotowego od VAT.
Czy organizując bieg i pobierając opłatę startową w postaci wpisowego, instytucja kultury może korzystać ze zwolnienia od VAT i nie wliczać wartości tej sprzedaży do limitu 200 000 zł?

Dokumentowanie wynajmu lokalu przez instytucję kultury podmiotowo zwolnioną od VAT

Instytucja kultury niezarejestrowana jako podatnik VAT wynajmuje co miesiąc firmie (niezwiązanej z działalnością kulturalną) lokal za kwotę około 400–1000 zł miesięcznie.
Czy instytucja może wystawić rachunek lub fakturę za wynajem lokalu, a jeśli nie, to czy istnieje inna możliwość potwierdzenia przyjęcia opłaty za wynajem?

Dotacja a zwolnienie podmiotowe z VAT

Instytucja kultury jest niezarejestrowana na potrzeby VAT. Od organizatora otrzymuje dotację podmiotową, z której pokrywane są koszty wynagrodzeń, utrzymania budynku, energii i szkoleń. Ponadto instytucja generuje obroty z najmu, wystawia faktury za występy zespołu na różnych imprezach. Wartość tej sprzedaży to kwoty rzędu 5000 zł rocznie.
Czy kwotę dotacji należy wliczyć do limitu 200 000 zł uprawniającego do zwolnienia podmiotowego z VAT?

Przejście na zwolnienie podmiotowe od VAT

Ze względu na to, że od kilku lat przychody brutto domu kultury nie osiągają 200 000 zł, główny księgowy chciałby skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT. W 2021 r. nie było i w 2022 r. nie będzie zakupów środków trwałych (o wartości powyżej 10 000 zł), kupiono jedynie drobne wyposażenie (ekspres do kawy za 2000 zł oraz monitor za 1000 zł). Będzie też jeszcze faktura na remont sceny na sali widowiskowej na około 25 000 zł. VAT będzie z niej odliczany z zastosowaniem prewspółczynnika. Remont polega na wymianie parkietu, czyli zostanie odtworzony pierwotny stan.
Co jeszcze trzeba zrobić poza tym, że pod koniec roku należy złożyć aktualizację VAT-R i skorygować VAT (prewspółczynnik)?

Usługi archeologiczne a limit zwolnienia podmiotowego z VAT

Małe muzeum korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Jednocześnie sprzedaż muzeum nie przekracza rocznie kwoty 200 000 zł. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury i realizuje podstawowe cele, do jakich zostało powołane. Muzeum osiąga dochody z usług przewodnickich, biletów wstępu, usług archeologicznych, sprzedaży pamiątek i wydawnictw.
Główny księgowy muzeum został poinformowany przez pracowników, że będzie wystawiona faktura za usługi archeologiczne na dużą kwotę, przez którą w tym roku muzeum przekroczy obrót 200 000 zł. Usługi archeologiczne, czyli badania wykopaliskowe i nadzór archeologiczny przy robotach ziemnych w zakresie ratowniczych badań archeologicznych, prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków.
Czy kwotę za usługi archeologiczne należy wliczyć do limitu 200 000 zł?

Opodatkowanie VAT współorganizacji koncertu przez instytucję kultury

Dyrektor instytucji kultury podpisał umowę na zorganizowanie koncertu, w której instytucja występuje jako współorganizator. Z umowy wynika, że współorganizator zabezpiecza i zapewnia nagłośnienie i oprawę świetlną podczas koncertu. Płatność za tę usługę odbędzie się na podstawie faktury wystawionej przez współorganizatora. Instytucja nie jest czynnym podatnikiem VAT.
Czy dyrektor mógł podpisać taką umowę?
Czy instytucja kultury może wystawić fakturę na taką usługę?

Wynajem lokalu przez instytucję kultury

Instytucja kultury niebędąca podatnikiem VAT chce wynająć lokal osobie prywatnej, która świadczy usługi niezwiązane z kulturą. Środki pochodzące z wynajmu instytucja planuje przeznaczyć na cele statutowe. Miesięczny przychód z najmu wynosi około 200–300 zł miesięcznie.
Czy instytucja może wynająć lokal w taki sposób?
Czy wynajem jest zwolniony z VAT?