zwolnienie z podatku

Wydatki na cele statutowe objęte zwolnieniem a koszty uzyskania przychodów

Instytucja kultury uzyskuje przychody własne, które przeznacza na cele statutowe podlegające zwolnieniu od podatku dochodowego, w tym przypadku na działalność kulturalną.
Czy takie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu i należy je ująć w CIT-8 w części D.2 zeznania?

Dofinansowanie wynagrodzenia głównego księgowego z przychodów z działalności gospodarczej

Centrum kultury otrzymuje dotację podmiotową oraz prowadzi działalność gospodarczą (najem pomieszczeń, obsługę imprez itp.).
Czy dofinansowanie do wynagrodzenia głównego księgowego, które jest finansowane częściowo z dotacji, a częściowo z działalności gospodarczej, z której przychód przeznaczony jest na cele statutowe, jest przychodem podlegającym opodatkowaniu?
Jeżeli tak, to czy należy zapłacić podatek w miesiącu, w którym to dofinansowanie jest należne? Czy może jest zwolnione z opodatkowania?

Limity zwolnień od podatku niektórych świadczeń pracowniczych zwiększone z powodu epidemii

Ile wynoszą nowe limity zwolnień od podatku dochodowego świadczeń pracowniczych i do kiedy można je stosować?

Opodatkowanie środków przeznaczonych na działalność inną niż objęta zwolnieniem

Biblioteka realizowała projekt współfinansowany ze środków EFRR. Po kontroli dokumentów urząd marszałkowski wystawił korektę finansową wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 30 grudnia 2020 r. wpłacono do urzędu marszałkowskiego korektę finansową oraz odsetki ze środków dotacji podmiotowej od organizatora (biblioteka nie osiąga przychodów z działalności dodatkowej). Tego samego dnia biblioteka odprowadziła także podatek dochodowy od zapłaconych odsetek według stawki 19%, także z dotacji podmiotowej. Przyczyną zapłaty podatku było przeznaczenie otrzymanej dotacji w części przeznaczonej na zapłatę odsetek na cele inne niż statutowe, tj. objęte zwolnieniem od podatku.
Czy biblioteka mogła zapłacić ten podatek z dotacji podmiotowej?
Czy można było zastosować w tym przypadku stawkę podatku w wysokości 9%, czyli dla małego podatnika?

Sprzedaż składnika majątku otrzymanego od organizatora

Instytucja kultury planuje sprzedać przenośną scenę z zadaszeniem otrzymaną wcześniej od organizatora. Instytucja nie dysponuje żadną umową, na podstawie której posiada i używa scenę, tylko dokumentem PT zawierającym m.in. informacje o symbolu klasyfikacji rodzajowej 290/29 (czyli obiekty inżynierii lądowej i wodnej), stawce amortyzacji 2,5%. Natomiast w programie księgowym instytucji scena widnieje jako KŚT grupa 8, podgrupa 80 — Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane, i stawka amortyzacji 20%.
Czy można sprzedać scenę, która nie jest własnością instytucji kultury? Czy w takim przypadku potrzebna jest zgoda organizatora, czy też scenę sprzedać może wyłącznie organizator?
Które wielkości są prawidłowe: te wynikające z dokumentu PT czy z ewidencji: klasyfikacja sceny grupa 2 czy 8 KŚT i stawka amortyzacji (2,5% czy 20%)?

Wynagrodzenie pracowników realizujących program ze środków polskiej fundacji

Biblioteka stara się o dofinansowanie z Fundacji Kronenberga na realizację programu.
Czy ujęte w kosztach programowych wynagrodzenie osób prowadzących prelekcje albo szkolenia dla dzieci będą korzystały ze zwolnienia od podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof)?

Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Sąd pracy nakazał, aby instytucja kultury wypłaciła byłemu pracownikowi odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Czy to odszkodowanie jest opodatkowane i oskładkowane?

Pobyt opiekuna dziecka w sanatorium a zwolnienie od podatku

Pracownik złożył wniosek o udzielenie dofinansowania pobytu dziecka w sanatorium uzdrowiskowym pod opieką osoby dorosłej. Dziecko ma 4 lata i musi pojechać z opiekunem (z matką). Koszt pobytu dziecka w sanatorium pokrywa NFZ, natomiast opiekun koszty swojego pobytu musi pokryć sam. Podobnie jest z kosztami podróży, parkingu czy opłaty klimatycznej. Z uwagi na to, że dziecko nie może przebywać w sanatorium samo, to, czy można zakwalifikować taką zapomogę jako dofinansowanie do pobytu dziecka w placówce sanatoryjnej i zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zakup kwiatów dla dyrektora innej instytucji kultury

Czy wydatek na kwiaty cięte oraz książkę przekazane dyrektorowi innej biblioteki z okazji 50-lecia jej powstania jest wydatkiem na cele reprezentacyjne? Czy należy odprowadzić z tego tytułu podatek dochodowy? Czy wydatek na cele reprezentacyjne może być finansowany z dotacji otrzymanej od organizatora?

Dodatkowe wynagrodzenie pracownika instytucji artystycznej a podatki

bull; Pracownik instytucji artystycznej może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie m.in. za udział w przedstawieniu, za reżyserię, scenografię, kierownictwo muzyczne lub choreografię bull; Dodatkowe świadczenia mogą być także formą ekwiwalentu za używanie własnych instrumentów, ubioru scenicznego, rekwizytów lub narzędzi bull; Po spełnieniu określonych warunków świadczenie takie jest wolne od podatku dochodowego

Niewykorzystany dochód z poprzedniego roku w CIT-8

Na 31 grudnia 2012 r. przychód ośrodka kultury wynosi 15 000 zł. Kwota ta obejmuje przychody z działalności statutowej. Jednak z 2011 r. pozostał niewykorzystany przychód w wysokości 6000 zł – są to środki pochodzące m.in. z wpłat za kursy tańca, aerobik, za użyczanie pomieszczeń.
Czy w zeznaniu CIT-8 w rubryce dotyczącej przychodów należy wpisać łącznie wymienione przychody, tj. 21 000 zł, czy tylko 15 000 zł?