zwrot dotacji

Ujęcie w księgach zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

W wyniku przeprowadzonego w państwowej instytucji kultury audytu wykorzystania dotacji podmiotowej okazało się, że wykorzystała ona dotację dotyczącą roku 2015 niezgodnie z przeznaczeniem. Instytucja nie posiada w ramach własnych środków z działalności gospodarczej takiej wartości środków do zwrotu.
Na jakich kontach należało zaksięgować zwrot dotacji podmiotowej, którą instytucja zwróciła w grudniu 2016 r.?
Na jakich kontach ująć zapłatę naliczonych odsetek?
Czy instytucja kultury może zwrócić zakwestionowaną wartość dotacji z bieżących środków pochodzących z dotacji podmiotowej od organizatora na 2017 r.? Co zrobić z odsetkami?

Prezentacja danych w bilansie w pytaniach i odpowiedziach

  • Pozostałą do zwrotu organizatorowi kwotę rocznej dotacji podmiotowej ujmuje się w bilansie instytucji kultury w pozycji pasywów jako zobowiązania krótkoterminowe
  • Jeśli wykazana w bilansie strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostałą jej część trzeba pokryć z funduszu instytucji kultury
  • Zatwierdzonych przez organizatora sprawozdań finansowych nie koryguje się

Środki pozostałe na rachunku bankowym biblioteki nie są zyskiem

Pytania dotyczą obowiązku tworzenia funduszu rezerwowego i zysku.
Czy w związku z obowiązkiem tworzenia funduszu rezerwowego dla zysków netto, biblioteka gminna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie statutową, ma obowiązek tworzyć fundusz rezerwowy?
Czy środki, które pozostają na koncie biblioteki na koniec roku, a pochodzą z dotacji podmiotowej, należy traktować jak zysk netto i czy dla tych środków trzeba tworzyć fundusz rezerwowy?

Rozliczenie dotacji podmiotowej

  • Ani ustawa o finansach publicznych, ani ustawa o działalności kulturalnej nie odnoszą się do zasad rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych przez organizatora samorządowej instytucji kultury
  • Organizator powinien wydać zarządzenie lub uchwałę, w której określa zasady i terminy rozliczenia dotacji
  • Nie wszystkie zakupy można sfinansować ze środków dotacji podmiotowej

Zwrot dotacji z MKiDN wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

Galeria w 2014 r. uzyskała 100 000 zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na zakup dzieł sztuki do kolekcji.
MKiDN zakwestionowało zakup dzieła sztuki za 50 000 zł i wystąpiło o zwrot tej sumy z odsetkami. Galeria jednak odwołała się od tej decyzji i obecnie trwa postępowanie administracyjne.

  • Jak ująć zwrot dotacji i naliczonych odsetek w księgach 2014 i 2015 r.?
  • Czy należy zmienić bilans za 2014 r. (jeszcze niezatwierdzony); czy można zaksięgować zdarzenia tylko w 2015 r.?
  • Z jakich środków można pokryć naliczone odsetki i kwotę zwróconej dotacji?
  • Czy od kwoty zwróconej dotacji i kwoty odsetek należy naliczyć podatek dochodowy od osób prawnych?

Zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa z końcem roku

Centrum kultury otrzymało dotację z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej na zakup sprzętu do kina. Jej kwotę przelano już na konto centrum kultury. Czy w przypadku niewykorzystania dotacji do końca 2014 r. trzeba zwrócić niewykorzystaną kwotę, chociaż zgodnie z umową z PISF można tę dotację wykorzystać do 31 marca 2015 r.? Czy można zatrzymać przelaną już dotację na kolejny rok?

Rozliczenie niewykorzystanej dotacji

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) otrzymał w listopadzie 2012 r. dotację z urzędu miasta na organizację imprezy sylwestrowej. Część środków (6100 zł) została wydana, a część została nierozliczona, gdyż MOK otrzymał faktury 31 grudnia 2012 r. i nie było już możliwości ich zapłacenia. Czy kwotę 6100 zł zwrócić i wystąpić w 2013 r. o dodatkową dotację na pokrycie tych wydatków?

Zwrot dotacji do organizatora

Jesteśmy instytucją kultury, która do 31 stycznia 2012 r. musiała zwrócić niewykorzystane środki z dotacji podmiotowej otrzymane na działalność bieżącą. Mamy w związku z tym dwa pytania:
• jak prawidłowo ująć kwotę należną do zwrotu pod datą 31 grudnia 2011 r.,
• jak wyliczyć kwotę dotacji podlegającej zwrotowi do organizatora? Jakie kwoty kosztów winny być brane pod uwagę, co z amortyzacją, zobowiązaniami.

Zwrot środków z dotacji a wydatki na przełomie roku

W 2011 r. Miejski Ośrodek Kultury (dalej: MOK) otrzymał od organizatora dotację podmiotową w wysokości 380.000 zł, a w ciągu roku wypracował przychody własne w 92.000 zł. 31 grudnia 2011 r. na naszym rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w wysokości 3632 zł. Nie zwracaliśmy do budżetu miasta środków pieniężnych niewykorzystanych do końca 2010 r. Uchwała budżetowa nie określa szczegółów dotyczących przyznanych dotacji, a burmistrz nie wydał żadnego zarządzenia określającego termin i sposób przekazywania przyznanej dotacji, jej rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej części. Czy w takiej sytuacji MOK powinien pozostałe środki zwrócić do 31 stycznia 2012 r., czy też może uznać je za przychody własne, pozostawić na rachunku bankowym i wykorzystać w 2012 r.? W 2012 r. do MOK wpłyną faktury dotyczące jeszcze 2011 r. — za energię elektryczną oraz za usługi telefoniczne. Czy w przypadku zwrotu środków do budżetu, MOK może chociaż pozostawić tę część pieniędzy na rachunku, która pokryje kwoty tych faktur?

Zwrot dotacji podmiotowej

Głównym przychodem GOKSiT jest dotacja podmiotowa z budżetu gminy. 31 grudnia 2010 r. na naszym rachunku bankowym znajdowały się środki pieniężne w wysokości 5949 zł. W okresach półrocznych i rocznych przedstawiamy rozliczenie z dotacji rocznej otrzymanej od gminy. Środków niewykorzystanych do końca roku, a znajdujących się na naszym rachunku bankowym nie zwracamy do budżetu gminy. Uchwała budżetowa nie określa szczegółów dotyczących przyznanych dotacji, a wójt nie wydał żadnego zarządzenia określającego termin i sposób przekazywania przyznanej dotacji, jej rozliczenia oraz zwrotu części niewykorzystanej.
Czy nasza jednostka powinna 31 grudnia każdego roku zwracać środki pieniężne z rachunku, tak jak ma to miejsce w przypadku jednostek budżetowych?
Dodatkowo, w związku z przeprowadzką do nowego budynku na rok bieżący w naszym planie finansowym kosztów brakuje środków, które częściowo pokryłyby zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń. Zatem, czy o środki w kwocie 5949 zł można zwiększyć plan kosztów na ten rok budżetowy i w jaki sposób ująć je po stronie przychodów?