zwrot dotacji

Zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy

Instytucja otrzymała zwrot nadpłaconych w latach poprzednich składek na Fundusz Pracy (FP) za pracownika.
Czy zwrot ten należy zaksięgować w przychody czy pomniejszyć koszty?
Czy kwotę widniejącą jako nadpłata w ZUS zwrócić do organizatora, czy można ją przeznaczyć na działalność?

Ujęcie dotacji w bilansie


Instytucja w styczniu 2021 r. zwróciła niewykorzystaną część dotacji podmiotowej i ją właśnie obejmował stan konta na koniec roku.
Czy dotację podmiotową organizatora należy w sprawozdaniu finansowym ująć w całości, czy tylko jej wykorzystaną część?
Czy zwrot organizatorowi niewykorzystanych środków z dotacji podmiotowej należy wykazać w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe — w której pozycji bilansu?

Moment ujęcia w księgach zwrotu niewykorzystanej dotacji

Niewykorzystaną do końca roku budżetowego kwotę dotacji zwraca się do budżetu jednostki samorządu terytorialnego do 31 stycznia następnego roku (art. 251 ust. 1 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
Czy w związku z tym zobowiązanie wobec organizatora należy ująć w księgach w chwili naliczenia (styczeń), czy w roku, którego dotacja dotyczy?

Zwrot kwoty dofinansowania do studiów przez pracownika

W maju 2020 r. biblioteka ze środków z dotacji podmiotowej przekazywanej przez organizatora sfinansowała pracownikowi studia podyplomowe. Zgodnie z zawartą wtedy umową, w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika przed okresem 3 lat od czasu dofinansowania studiów, kwota dofinansowania podlega zwrotowi. Niedawno bibliotekarz złożył wypowiedzenie umowy o pracę i w związku z tym zwrócił dofinansowanie do studiów.
Czy zwróconą kwotę należy potraktować jako środki własne instytucji kultury, czy też jako zwrot środków dotacji podmiotowej, które należy oddać organizatorowi?

Zwrot niewykorzystanej dotacji w planie finansowym i księgach rachunkowych

Pytania dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej. Niewykorzystaną do końca roku budżetowego kwotę dotacji zwraca się do budżetu jednostki samorządu terytorialnego do 31 stycznia następnego roku (art. 251 ust. 1 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dalej: ustawa o finansach publicznych).
W jaki sposób ująć w planie finansowym instytucji kwotę zwróconej organizatorowi dotacji podmiotowej?
Czy w związku ze zwrotem dotacji zobowiązanie wobec organizatora należy zaksięgować w księgach w chwili naliczenia (styczeń), czy w roku, którego dotacja dotyczy?

Niewykorzystaną dotację celową trzeba zwrócić

W 2019 r. instytucja otrzymała od organizatora dotację celową. Nie wykorzystała całej kwoty dotacji i po rozliczeniu zwróciła na konto organizatora niewykorzystaną część dotacji zgodnie ze sprawozdaniem.
Czy organizator może uznać, że zadanie nie zostało wykonane i trzeba będzie oddać całą kwotę dotacji?

Ujęcie w księgach zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

W wyniku przeprowadzonego w państwowej instytucji kultury audytu wykorzystania dotacji podmiotowej okazało się, że wykorzystała ona dotację dotyczącą roku 2015 niezgodnie z przeznaczeniem. Instytucja nie posiada w ramach własnych środków z działalności gospodarczej takiej wartości środków do zwrotu.
Na jakich kontach należało zaksięgować zwrot dotacji podmiotowej, którą instytucja zwróciła w grudniu 2016 r.?
Na jakich kontach ująć zapłatę naliczonych odsetek?
Czy instytucja kultury może zwrócić zakwestionowaną wartość dotacji z bieżących środków pochodzących z dotacji podmiotowej od organizatora na 2017 r.? Co zrobić z odsetkami?

Prezentacja danych w bilansie w pytaniach i odpowiedziach

  • Pozostałą do zwrotu organizatorowi kwotę rocznej dotacji podmiotowej ujmuje się w bilansie instytucji kultury w pozycji pasywów jako zobowiązania krótkoterminowe
  • Jeśli wykazana w bilansie strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostałą jej część trzeba pokryć z funduszu instytucji kultury
  • Zatwierdzonych przez organizatora sprawozdań finansowych nie koryguje się

Środki pozostałe na rachunku bankowym biblioteki nie są zyskiem

Pytania dotyczą obowiązku tworzenia funduszu rezerwowego i zysku.
Czy w związku z obowiązkiem tworzenia funduszu rezerwowego dla zysków netto, biblioteka gminna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie statutową, ma obowiązek tworzyć fundusz rezerwowy?
Czy środki, które pozostają na koncie biblioteki na koniec roku, a pochodzą z dotacji podmiotowej, należy traktować jak zysk netto i czy dla tych środków trzeba tworzyć fundusz rezerwowy?

Rozliczenie dotacji podmiotowej

  • Ani ustawa o finansach publicznych, ani ustawa o działalności kulturalnej nie odnoszą się do zasad rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych przez organizatora samorządowej instytucji kultury
  • Organizator powinien wydać zarządzenie lub uchwałę, w której określa zasady i terminy rozliczenia dotacji
  • Nie wszystkie zakupy można sfinansować ze środków dotacji podmiotowej

Zwrot dotacji z MKiDN wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

Galeria w 2014 r. uzyskała 100 000 zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na zakup dzieł sztuki do kolekcji.
MKiDN zakwestionowało zakup dzieła sztuki za 50 000 zł i wystąpiło o zwrot tej sumy z odsetkami. Galeria jednak odwołała się od tej decyzji i obecnie trwa postępowanie administracyjne.

  • Jak ująć zwrot dotacji i naliczonych odsetek w księgach 2014 i 2015 r.?
  • Czy należy zmienić bilans za 2014 r. (jeszcze niezatwierdzony); czy można zaksięgować zdarzenia tylko w 2015 r.?
  • Z jakich środków można pokryć naliczone odsetki i kwotę zwróconej dotacji?
  • Czy od kwoty zwróconej dotacji i kwoty odsetek należy naliczyć podatek dochodowy od osób prawnych?

Zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa z końcem roku

Centrum kultury otrzymało dotację z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej na zakup sprzętu do kina. Jej kwotę przelano już na konto centrum kultury. Czy w przypadku niewykorzystania dotacji do końca 2014 r. trzeba zwrócić niewykorzystaną kwotę, chociaż zgodnie z umową z PISF można tę dotację wykorzystać do 31 marca 2015 r.? Czy można zatrzymać przelaną już dotację na kolejny rok?