Poradnik Instytucji Kultury 04/2013

Prowadzenie gospodarstwa rolnego a staż pracy

Pracownik, zatrudniony w instytucji kultury od 1 lipca 2012 r., dostarczył w lutym 2013 r. zaświadczenie z urzędu gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Czy okres wskazany w zaświadczeniu należy uwzględnić przy naliczaniu dodatku za wieloletnią pracę i przy wymiarze urlopu wypoczynkowego? Czy należy wyrównać dodatek za wieloletnią pracę od 1 lipca 2012 r.?

Prawo do dodatku specjalnego oraz dodatek kierowniczy w bibliotece

Pierwsza sprawa to prawo do dodatku specjalnego pracowników zatrudnionych na cały etat w bibliotece. Jeden z nich prowadzi rozliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a drugi prowadzi szkolenia dla nowo przyjętych pracowników. Czy można wypłacić im dodatek specjalny?
Drugie pytanie dotyczy dodatku funkcyjnego dla kierownika działu. Dwóch pracowników jest zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach, ale nie kierują zespołem. W regulaminie organizacyjnym i statucie biblioteki jest określone, że pracę działów nadzorują kierownicy. Według nowych przepisów nie powinni oni otrzymywać dodatku funkcyjnego. Czy oznacza to konieczność zmian w regulaminie organizacyjnym i w statucie biblioteki w kwestii dotyczącej tych dwóch działów oraz kierowania nimi?

Zatrudnianie instruktorów w instytucjach kultury

• Przy zatrudnianiu instruktorów instytucja kultury, ma do wyboru umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną • Podpisując umowę cywilnoprawną, trzeba uważać, aby nie nosiła ona cech umowy o pracę • Zatrudnienie instruktora na umowę o dzieło naraża instytucję na zarzuty obejścia prawa

Pracownik instytucji kultury zatrudniony na część etatu

• Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu należy w umowie określić tak, aby nie było wątpliwości przy rozliczaniu jego czasu pracy i ustalaniu wysokości wynagrodzenia • Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy niepełnoetatowca o 8 godzin • Trzeba koniecznie pamiętać o zawarciu z pracownikiem zatrudnionym na niepełny etat porozumienia dotyczącego dodatku takiego samego jak za pracę w godzinach nadliczbowych

Pośrednictwo w sprzedaży biletów na obce wydarzenia artystyczne

Instytucja kultury — czynny podatnik VAT — planuje sprzedawać bilety na spektakle, koncerty czy występy kabaretów za niewielkim wynagrodzeniem w formie marży. Nie jest organizatorem tych wydarzeń artystycznych. W jaki sposób instytucja może sprzedawać bilety na występy obce? Czy jedyną formą jest sprzedaż komisowa? Jak najkorzystniej sporządzić umowy i w jaki sposób wyglądałaby ewidencja księgowa?

Zamówienia z wolnej ręki na usługi artystyczne

• Aby zastosować tryb zamówienia z wolnej ręki, trzeba mieć pewność, że zamówienia udzielić można tylko jednemu wykonawcy • Błędne przyjęcie, że na rynku nie ma innych wykonawców niż ten, którego instytucja zaprosiła do negocjacji, może spowodować zarzut nierównego traktowania wykonawców • Wykonawcami usług o charakterze artystycznym mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne, takie jak filharmonie, teatry czy agencje artystyczne

Dozwolony użytek w muzeach

• Wykorzystanie jeszcze nierozpowszechnionego utworu narusza prawo autora do decyzji o pierwszej publikacji i stanowi naruszenie praw autorskich • Dozwolony użytek muzeów obejmuje rozpowszechnianie utworów wyłącznie w celach informacyjnych, a nie zarobkowych • Muzeum nie może już zakazać fotografowania swoich zbiorów

Jakich błędów unikać przy wprowadzaniu regulaminu organizacyjnego?

• Przed wprowadzeniem regulaminu należy uzyskać opinię organizatora, związków zawodowych oraz stowarzyszeń twórców • Dyrektor sam decyduje, które stowarzyszenie twórców poprosi o opinię w sprawie regulaminu • Dyrektor może uwzględnić lub zignorować opinię

Program lojalnościowy w bibliotece — czytaj taniej

To wyjątkowo atrakcyjna forma promocji czytelnictwa i przykład dobrej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Czytelnicy Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy mogą przystąpić do programu partnerskiego, dzięki któremu zrobią taniej niektóre zakupy.

Pomniki codzienności

Do 5 maja w Muzeum Ziemi Lubuskiej można obejrzeć wystawę „Pomniki codzienności” — przedmioty użytkowe od XVIII w. do współczesności.

Woda i mydło najlepsze bielidło

Od lutego w Muzeum Historii Katowic w Dziale Etnologii Miasta można obejrzeć wystawę stałą „Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu”.

Termin wypożyczenia przedłużysz przez Gadu-Gadu

Czytelnicy Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie już od 2009 r. mogą przedłużyć termin wypożyczenia książek również poprzez komunikator Gadu-Gadu.