Poradnik Instytucji Kultury 04/2013

Książka na telefon… Bezpłatnie!

Oprócz osobistego wypożyczania książek Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach proponuje dodatkową formę: „Książkę na telefon”.

Precedencja, czyli kto ważniejszy na uroczystościach organizowanych przez instytucje kultury?

• Każda uroczystość publiczna — także ta organizowana przez instytucję kultury — wymaga szczególnej oprawy i precyzyjnego przebiegu, zgodnie z zasadami precedencji • Znajomość zasad precedencji może uchronić dyrektora instytucji kultury przed dyplomatyczną wpadką • Warto opracować własne, obowiązujące w instytucji kultury, zasady precedencji na uroczystościach kulturalnych w zależności od rangi organizowanej uroczystości

Analiza SWOT w instytucjach kultury w praktyce

• Analiza SWOT to narzędzie, a nie gotowe rozwiązane • Dla analizy SWOT kluczowe znaczenie ma wiedza osoby analizującej • Analiza SWOT może służyć wielu bardzo różnym zadaniom — trzeba wiedzieć, po co się ją opracowuje

Ustalanie wartości początkowej — koszt wytworzenia

• Koszt wytworzenia stanowi wartość początkową środków trwałych, które instytucja wytwarza we własnym zakresie • Do kosztu wytworzenia zalicza się wydatki, które można bezpośrednio odnieść do wytworzenia danego środka trwałego poniesione do dnia przekazania środka trwałego do używania • Wydatki niezaliczone do kosztu wytworzenia stanowią koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych

Najważniejsze zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.

• Nowe przepisy wprowadzają ograniczenie odliczenia VAT naliczonego m.in. od importu usług, w przypadku nieuwzględnienia przez podatnika kwoty VAT należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć VAT należny z tego tytułu • Zliberalizowano warunki stosowania stawki VAT 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów • Nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości i próbek nie jest opodatkowane, jeśli następuje na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Rozliczenie różnic skontrum

W bibliotece przeprowadzono skontrum zbiorów bibliotecznych, w wyniku którego ustalono ubytki bezwzględne. Jak należy zaewidencjonować ubytki bezwzględne, które nie są zawinione?

Rozliczenie projektu muzeum

W 2008 r. muzeum rozpoczęło budowę nowego obiektu. W 2009 r. podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu inwestycji ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (Działanie 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego) w wysokości 70% (ok. 7 000 000 zł). Pozostała część, tj. 30% (ok. 3 000 000 zł) jest wydatkowana ze środków przyznanych przez urząd miasta w ramach dotacji majątkowej.
Rozliczenie projektu obejmuje okres od stycznia 2008 r. do czerwca 2012 r. Obiekt oddano do użytku 29 czerwca 2012 r.
Od 2008 r. do 2011 r. muzeum poniosło następujące wydatki dotyczące inwestycji:

 1. Wpływ środków majątkowych na inwestycję — kwota 6 000 000 zł:
  • Wn 133 „Rachunek bankowy środków UE”,
  • Ma 800 „Fundusz instytucji”.
 2. Faktury za nakłady poniesione na budowy obiektu — kwota 5 950 000 zł:
  
  • Wn 080 „Środki trwałe w budowie”,
  • Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami”.
 3. Zapłata za fakturę za nakłady poniesione na budowę obiektu — kwota 5 950 000 zł:
  
  • Wn 201 „Rozrachunki z dostawcami”,
  • Ma 133 „Rachunek bankowy środków UE”.
 4. Faktura za nakłady poniesione na budowę obiektu niezaliczane do wartości początkowej — kwota 50 000 zł:
   
  • Wn 080 „Środki trwałe w budowie”,
  • Ma 133 „Rachunek bankowy środków UE”.
 5. Zapłata za fakturę za nakłady poniesione na budowę obiektu niezaliczane do wartości początkowej — kwota 50 000 zł:
   
  • Wn 201 „Rozrachunki z dostawcami”,
  • Ma 133 „Rachunek bankowy środków UE”.

W 2012 r. muzeum poniosło następujące wydatki dotyczące inwestycji:

 1. Wpływ środków majątkowych na inwestycję — kwota 4 000 000 zł.
 2. Faktury za nakłady poniesione na budowę obiektu (konto 011-01 „Środki trwałe”) — kwota 3 695 000 zł.
 3. Faktura za zakup projektora (konto 011-06 „Środki trwałe”) — kwota 200 000 zł.
 4. Faktura za zakup 10 laptopów (konto 013 „Środki trwałe niskocenne”) — kwota 10 × 2500 zł = 25 000 zł.
 5. Faktura za zakup środków trwałych, których wartość jednostkowa nie przekracza 500 zł i w związku z tym nie ewidencjonuje się jej na koncie 011 lub 013 (np. kosz na śmieci, krzesło, stół) — kwota 30 000 zł.
 6. Faktura za wydruk książki o nowym obiekcie — kwota 50 000 zł.
 7. Zwrot w 2012 r. 100% VAT naliczonego w latach 2008–2012 z tytułu inwestycji.

Jak prawidłowo powinny być wykonane księgowania w 2012 roku?
Czy należy wyksięgować wartość nakładów netto na obiekt w latach 2008–2011 oraz wartość zwróconego VAT z konta 800 „Fundusz instytucji”?

Skład komisji inwentaryzacyjnej w bibliotece

W związku z inwentaryzacją instytucja kultury (biblioteka) musi powołać komisję inwentaryzacyjną. W bibliotece zatrudnione są 4 osoby: dyrektor, główna księgowa, bibliotekarz i sprzątaczka. Jak ustalić skład komisji inwentaryzacyjnej?

Ewidencja wydawnictw ciągłych w bibliotekach

Jak zaewidencjonować w księgach rachunkowych przyjęcie na majątek biblioteki oprawionych roczników czasopism? Roczniki przyjęto na stan, a następnie wpisano do księgi inwentarzowej. Czasopisma te były zakupione w latach poprzednich i ujęte w kosztach instytucji jako koszty prenumeraty.

Dotacja podmiotowa i jej rozliczenie a ewidencja księgowa

• Niewykorzystaną w ciągu roku dotację podmiotową trzeba zwrócić • Organizator może uchwalić lub wydać zarządzenie w sprawie rozliczenia dotacji podmiotowej • Rozliczenie kasowe dotacji można prowadzić na kontach bilansowych lub pozabilansowych

Ogłoszono teksty jednolite aktów prawnych

W ostatnich Dziennikach Ustaw podano szereg obwieszczeń w sprawie ogłaszania tekstów jednolitych aktów prawnych.

Zmiana wzorów ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

W Dz.U. z 1 marca 2013 r. pod poz. 279 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.