Poradnik Instytucji Kultury 05/2013

Świadczenia pracownicze dla menedżera domu kultury

Dyrektor domu kultury jest zatrudniony na podstawie umowy o zarządzanie (kontrakt menedżerski) zawartej przez wójta gminy.
Kontrakt nie obejmuje wymiaru godzin pracy, lecz dyrektor pracuje więcej niż 4 godziny dziennie.
Czy dyrektorowi zatrudnionemu na umowę cywilnoprawną przysługuje i powinny być finansowane ze środków domu kultury koszty poniesione na:

  • okresowe badania lekarskie,
  • szkolenia okresowe BHP,
  • specjalistyczne szkolenia, warsztaty,
  • podróże służbowe.

Czy takiej osobie przysługuje refundacja okulistycznych badań kontrolnych oraz zakup okularów korekcyjnych?

Przewożenie dzieci prywatnym samochodem pracownika instytucji kultury

Czy instruktor tańca w domu kultury może przewozić dzieci należące do zespołu własnym samochodem, np. na konkurs organizowany przez gminę, albo bibliotekarz — uczestników dziecięcego konkursu recytatorskiego organizowanego przez bibliotekę?

Potrącenie komornicze z nagrody jubileuszowej

W muzeum jest pracownica zatrudniona na 1/2 etatu. Jej płaca brutto to kwota 940 zł. Z tytułu zajęcia komorniczego niealimentacyjnego jej zarobek netto wynosi 590,69 zł (kwota wolna 1181,38 zł : 2 = 590,69 zł). W maju 2013 r. należy jej wypłacić nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy (75% wynagrodzenia), tj. 705 zł minus podatek dochodowy 127 zł = 578 zł. Wypłata nagrody jubileuszowej i wynagrodzenia nastąpi w różnych terminach.
Czy kwoty 940 zł i 705 zł zsumować i wypłacić tylko kwotę wolną należną (czyli 590,69 zł) czy z każdej (940 zł i 705 zł) policzyć kwoty wolne. Spotkaliśmy się z różnymi interpretacjami.

Czas pracy osób zarządzających instytucją kultury

Jak osoby zarządzające instytucją kultury (dyrektor, główny księgowy) muszą mieć określone godziny pracy — czy podlegają ewidencji czasu pracy?

Nagroda roczna dyrektora i głównego księgowego w podstawie wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego

• Za podstawę wymiaru wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego instytucja powinna przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy • Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie zasadnicze oraz inne składniki wynagrodzenia, z wyjątkami wymienionymi w ustawie zasiłkowej • Premie i inne składniki wynagrodzenia wypłacone za okres dłuższy niż miesiąc zawsze uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku

Co powinno się znaleźć w regulaminie organizacyjnym instytucji kultury?

• Niektóre akty prawne, takie jak ustawa o rachunkowości czy ustawa o finansach publicznych, nie są podstawami prawnymi wydania regulaminu organizacyjnego • W regulaminie warto zapisać zasady zastępstwa dyrektora w czasie jego nieobecności • Prawidłowe określenie zakresów czynności pracowników zarówno w umowie o pracę, jak i w regulaminie organizacyjnym stanowi zabezpieczenie dla dyrektora

Okołostatutowe dokumenty w instytucji kultury

• Najważniejszym dokumentem ustrojowym każdej instytucji kultury jest jej statut • Poza statutem instytucja kultury powinna posiadać również inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami • Najważniejsze z dokumentów pozastatutowych to regulamin organizacyjny i dokumenty związane z bezpieczeństwem

Rowerem do biblioteki

Ciekawy projekt na początku kwietnia zrealizowała Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, we współpracy z wrocławskim oficerem rowerowym oraz Wrocławską Inicjatywą Rowerową.

Kościoły drewniane na Górnym Śląsku

O tym, że najlepiej promować, to co najbliższe, przekonuje Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

Zwierzę — inspiracja, symbol czy pretekst?

Pod tym tytułem Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich w Warszawie zorganizowało wystawę malarstwa współczesnego. Jak informuje Muzeum na swojej stronie internetowej, można ją obejrzeć jeszcze do 29 czerwca 2013 r.

Wolontariat Europejski — propozycja dla instytucji kultury realizujących projekty międzynarodowe

Wolontariat Europejski umożliwia wspólną realizację projektów nie tylko z instytucjami z krajów Unii Europejskiej
Choć wymagania wobec instytucji goszczącej są wyższe niż w przypadku krajowego wolontariatu, nie należy się martwić kosztami — pokrywa je Komisja Europejska na podstawie składanych wniosków
Do otrzymania dofinansowania potrzebna jest akredytacja, która potwierdza spełnianie przez goszczącą instytucję minimalnych standardów jakościowych

Jak efektywnie pracować w zespole?

• Dzięki pracy w zespole wzrasta współpraca i zaangażowanie, pojawiają się nowe pomysły • Każdy pomysł zgłoszony przez członka zespołu zasługuje na dyskusję • Przy podziale zadań na poszczególnych członków zespołu należy wziąć pod uwagę ich wiedzę i doświadczenie