Bezpieczeństwo podczas przedstawień teatralnych – dostawianie krzeseł

Czy w trakcie przestawień teatralnych na terenie instytucji kultury można dostawiać krzesła obok miejsc siedzących umieszczonych na stałe?

Opodatkowanie dochodów biblioteki – wynajem pomieszczenia

Nasza biblioteka uzyskuje dochody ze swojej działalności, m.in. z opłat za zniszczone lub niezwrócone egzemplarze, a także dochody z wynajmu jednego z posiadanych pomieszczeń. Lokal będący przedmiotem najmu wymaga remontu, jesteśmy więc zmuszeni część uzyskiwanych dochodów przeznaczyć na remont. Czy dochody w tej części są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy ma znaczenie, że dochody z najmu służą działalności statutowej?

Brak zwolnienia od VAT usług szkoleniowych

Jesteśmy biblioteką naukową mającą status instytucji kultury, w statucie mamy wpisaną działalność edukacyjną i kulturalną. Od trzech lat prowadzimy Uniwersytet Trzeciego Wieku, pobieramy czesne za wykłady i dodatkowe opłaty za zajęcia warsztatowe (kursy komputerowe dla seniorów, lektoraty języków obcych, spotkania z lekarzem, psychologiem). Nie wydajemy certyfikatów ani dyplomów. Jako biblioteka nie jesteśmy placówką oświatową. Czy ta działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w myśl nowych przepisów korzysta ze zwolnienia od VAT?

Instalowanie kasy fiskalnej i obowiązki z tym związane

Jesteśmy instytucją kultury, która będzie świadczyła również usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Kiedy powinniśmy mieć zainstalowaną kasę fiskalną i kiedy powinniśmy ewidencjonować sprzedaż za jej pomocą? Jakie dokumenty powinniśmy złożyć do urzędu skarbowego?

Darowizna książek w księgach rachunkowych biblioteki

Jak w księgach rachunkowych biblioteki ująć książki otrzymane w formie darowizny od osób fizycznych?

Księgowanie kosztów na „czwórkach” i „piątkach” w ośrodku kultury

Nasz ośrodek kultury otrzymuje faktury za światło i gaz, wodę, a także za zakup materiałów. Prowadzimy różne formy warsztatów (taneczne, malarskie, fotograficzne). Czy powinniśmy prowadzić ewidencję na kontach zespołu 5, czy wystarczy księgowanie tylko w zespole 4?

Prawo do nagrody jubileuszowej pracownika instytucji kultury

• Pracodawca (instytucja kultury) nie może odmówić nagrody jubileuszowej • Powinien jednak uwzględnić szczególne przepisy • Pracownicy samorządowych instytucji kultury nie są przecież pracownikami samorządowymi

Pracownik instytucji kultury ma prawo do odpoczynku

• Pracodawca powinien zapewnić czas na odpoczynek pracownikom • Zwłaszcza tym, którzy pracują w niedziele i dni świąteczne • Wskazane są również przerwy w trakcie dnia pracy

Instytucja kultury jest samodzielnym podmiotem

• Organizator nie może modyfikować zakresu działalności instytucji kultury • Instytucja kultury musi uważać, aby nie stać się podmiotem błędnej uchwały • Dlatego należy dobrze poznać swój status prawny

Obligatoryjne elementy statutu instytucji kultury

• Są problemy z ustalaniem zapisów statutu instytucji kultury • Organizator czasem nie wie, jak regulacje ustawy dopasować do specyfiki instytucji • W formułowaniu zapisów mogą pomóc przykładowe zapisy

Wskazówki pomocne przy redakcji regulaminu organizacyjnego instytucji kultury

• Są sposoby na utworzenie bardzo dobrego regulaminu organizacyjnego instytucji • Z możliwości tych mogą skorzystać dyrektorzy • Wystarczy poznać przepisy niektórych ustaw i rozporządzenia

Zostań europejskim wolontariuszem

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie realizuje program „Młodzież w działaniu”, który jest częścią akcji Unii Europejskiej.