Nagrody roczne dla pracowników bibliotek

Na jakich zasadach mogą być wypłacane nagrody roczne dla pracowników bibliotek publicznych? Kto powinien je wypłacić (dyrektorowi i pracownikom)?

Praca w niepełnym wymiarze godzin w bibliotece

Pracuję w bibliotece w niepełnym wymiarze godzin — na 1/2 etatu. Koledzy zatrudnieni na cały etat pracują 8 godzin dziennie, ja przychodzę do pracy na 4 godziny dziennie przez 5 dni — od poniedziałku do piątku. Zdarza się, że muszę zostać w pracy dłużej, bo np. trzeba uzupełnić katalogi lub rozłożyć nowe książki, a w tym roku przytrafiła się awaria kaloryferów i zostałam z kolegami, żeby ratować książki przed zalaniem. Pracowaliśmy przez blisko 10 godzin. Bywa też, że pracuję w niedziele. Jakie wynagrodzenie należy mi się za pracę poza moją normą godzin?

Zeznanie podatkowe wdowy

Jestem dyrektorem biblioteki. W grudniu 2010 r. zmarł mój mąż — był emerytem, inwalidą II grupy. Planowaliśmy — jak co roku — wspólne rozliczenie podatkowe. Mąż dużo wydawał na lekarstwa i zawsze korzystał z tego tytułu z ulgi podatkowej. Czy mogę złożyć za 2010 r. wspólne zeznanie podatkowe, tak jak za życia męża i czy mogę odliczyć jego wydatki na leki? Byliśmy małżeństwem przez 30 lat.

Nasza córka wyszła za mąż w marcu 2010 r. Czy zięć może rozliczyć podatek wspólnie z córką? Córka nie pracuje, a jej mąż dobrze zarabia i wspólne rozliczenie byłoby dla nich bardzo korzystne.

Premiera spektaklu teatralnego a wydatki strukturalne

Czy wydatki związane z realizacją premier w danym roku są wydatkami strukturalnymi? Można się spotkać z różnymi zdaniami — jedni mówią, że tak, inni, że nie. Jaka jest Państwa opinia na ten temat?

Opłaty za opóźnienie w oddaniu książek do biblioteki

Prowadzimy bibliotekę publiczną. Nie pobieramy opłat za wypożyczanie książek — pobieramy wpisowe za wydanie legitymacji. Jednak w przypadku gdy czytelnik opóźnia się w oddaniu książek, naliczamy opłatę karną za nieoddanie książek w terminie. Opłata ta jest uzależniona od ilości dni opóźnienia w oddaniu książki do biblioteki. Czy opłaty te podlegają opodatkowaniu VAT?

Przekroczenie limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku instalowania kas fiskalnych w bibliotece

Jesteśmy biblioteką publiczną. Nie jesteśmy czynnym podatnikiem podatku VAT. W ubiegłym roku przychody własne biblioteki (usługi ksero, sprzedaż książek używanych, sprzedaż makulatury, kary za nieterminowy zwrot książek i inne) nie przekroczyły kwoty 50 000 zł. Wszystkie przychody przeznaczamy na działalność statutową. Czy w związku z tym będziemy mieć obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych w instytucji?

Prawo pracownika instytucji kultury do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

• Pracownicy zatrudnieni w instytucjach kultury mogą korzystać ze szczególnych uprawnień rodzicielskich także wtedy, gdy nie są biologicznymi rodzicami dziecka • Przysługuje im prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego • Orzeczenie sądu to podstawa przy ubieganiu się o urlop

Gdy pracownik chce się szkolić

• Nie każde studia podyplomowe oznaczają dla pracodawcy podnoszenie kwalifikacji pracownika • Instytucja kultury jako pracodawca musi wyrazić zgodę na studia podyplomowe, ale nie musi ich finansować • Pracownikowi należy się urlop i zwolnienie od pracy na czas zajęć

Jak prawidłowo utworzyć park kulturowy?

• Uchwałę w sprawie utworzenia parku kulturowego podejmuje rada po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków • Plan ochrony parku kulturowego sporządza wójt (burmistrz, prezydent miasta) • Gminy popełniają błędy przy tworzeniu parków kulturowych

Rejestr instytucji kultury

• Instytucja kultury podlega z urzędu wpisowi do rejestru • Dla każdej instytucji kultury prowadzi się odrębną księgę rejestrową • Księga rejestrowa składa się z czterech działów

Na pomoc chorym

Niezmiernie wartościowe działania podejmują te instytucje, które wspierają i organizują akcje
honorowego krwiodawstwa.

Po pieniądze do Europejskiego Funduszu Spójności

Instytucje kultury coraz częściej z sukcesem sięgają po środki z funduszy europejskich. I to nie tylko z projektów związanych z rozwojem infrastruktury czy ochrony dziedzictwa kulturowego.