Poradnik Instytucji Kultury 04/2011

Spis treści Poradnika Instytucji Kultury nr 4 (maj 2011)

Nagroda jubileuszowa i dodatek stażowy

Pracuję w bibliotece. 15 marca nabyłam prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy, gdyż tego dnia upłynęło 20 lat pracy. W tym samym miesiącu zaczął mi przysługiwać zwiększony dodatek za wysługę lat (po upływie 20 lat pracy). Czy przy obliczaniu nagrody jubileuszowej należy uwzględnić już ten wyższy dodatek stażowy? Zwiększony dodatek zaczął mi przysługiwać w marcu, ale wypłacono mi go razem z wynagrodzeniem w kwietniu.

Przekazanie obiektu bibliotece w trwały zarząd

Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej został przekazany w trwały zarząd obiekt, który został adaptowany do potrzeb biblioteki. Biblioteka jest jego wyłącznym użytkownikiem. Czy jest to prawidłowa forma przekazania? Czy istnieje inna, bardziej korzystna forma, biorąc pod uwagę, że biblioteka jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, prowadzącą samodzielną działalność statutową i finansową?

Ewidencja księgowa zysku pozostającego w dyspozycji ośrodka kultury

Jestem początkującą księgową w gminnym ośrodku kultury. W nr. 1 Poradnika Instytucji Kultury przeczytałam artykuł „Na co biblioteka może przeznaczyć osiągnięty zysk”. Chciałabym poprosić o rozwinięcie tego tematu od strony ewidencji księgowej. W 2009 r. nasza jednostka osiągnęła zysk, który został przeznaczony w całości na działalność statutową. Jak prawidłowo zaewidencjonować ten zysk w 2010 r.? Czy należy zwiększyć fundusz jednostki, czy może inaczej to zaksięgować? Natknęłam się na interpretacje dotyczące fundacji i stowarzyszeń dopuszczające możliwość zaewidencjonowania zysku w przychody statutowe. Czy w jednostce kultury można dokonać podobnych księgowań?

Zakup alkoholu w instytucji kultury

Nasza galeria jest samorządową instytucją kultury. W ramach działalności organizujemy wystawy, którym zawsze towarzyszy wernisaż, podczas którego przygotowujemy poczęstunek: ciastka, soki, wino. Zakup tych produktów finansujemy z otrzymanej dotacji. Kontrola audytu wykazała, że niezgodnie z prawem dokonywaliśmy zakupu wina na wernisaże. Jako podstawę podano przepisy:   art. 35 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r.,   ustawę o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowywaniu w trzeźwości (bez podania konkretnego przepisu),   Kodeks pracy zakazujący podawania i spożywania alkoholu w miejscu pracy.

Nadmieniam, że alkohol (wino) podawane było gościom przybywającym na wernisaże, a nie pracownikom galerii. Ilość podawanego alkoholu pozwalała na wypicie przeciętnie 2 lampek wina.

Czy stanowisko audytu jest prawidłowe? Jeśli tak, to czy jest możliwość dokonywania tych zakupów ze środków własnych galerii? Czy kwotę, którą mamy zwrócić w związku z decyzją audytu, mamy pokryć z dochodów własnych galerii, czy z „własnej kieszeni”?

Kwalifikacje bibliotekarzy, kształcenie, awans zawodowy

• Nie ma spójnych wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy • Długość stażu pracy, jakim musi się legitymować kandydat, zależy od stanowiska, o które się ubiega • Współczesny bibliotekarz musi się dokształcać

Jak zatrudnić pracownika na umowę o pracę

• Rekrutacja to najczęstszy sposób wyboru nowych pracowników • Kwestionariusz osobowy pomoże ocenić przydatność kandydata do danego stanowiska • Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych przez osoby ubiegające się o pracę

Wizerunek instytucji kultury – czy jest on prawnie chroniony?

• Ochrony wizerunku instytucji kultury nie przewiduje prawo autorskie • Coraz częściej sądy uznają prawo do ochrony wizerunku (kształtu) budynku • Wizerunek teatru czy muzeum może być wykorzystywany pod pewnymi warunkami w Internecie

Przekazanie instytucji kultury innej jednostce

• Jednostka samorządu terytorialnego przejmująca instytucję kultury musi wykazać, że ma program działania i środki na jej prowadzenie. • Umowa przekazania jest podstawą wykreślenia instytucji z rejestru prowadzonego przez organizatora. • Pracownicy przekazywanej instytucji kultury zachowują dotychczasowe warunki pracy i płacy.

Jak zmienić statut instytucji kultury

• Zmiany w statucie instytucji kultury wprowadza się na zasadach właściwych nadawaniu statutu • Nowe zapisy w statucie wprowadza się niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę • Zmiany te podlegają także wpisowi do rejestru

Kto jest szefem dyrektora samorządowej instytucji kultury?

• Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej milczy o stosunku pracy dyrektora instytucji kultury • Należy więc stosować przepisy Kodeksu pracy i samorządowych ustaw ustrojowych • Szefem dyrektora jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta

Nieprawidłowości w statutach instytucji kultury

• Bardzo często zdarza się, że statuty instytucji kultury są niezgodne z przepisami • Na straży poprawności zapisów w statucie stoi dyrektor • Przedstawiamy najczęściej pojawiające się uchybienia oraz sposoby ich naprawienia

Bilet na przedstawienie zamiast tradycyjnego prezentu

Ciekawy pomysł wprowadził w życie Teatr Powszechny. W kasie można wykupić bilet prezent. To propozycja dla tych wszystkich, którzy szukają czegoś wyjątkowego dla swoich najbliższych, dla przyjaciół, partnerów biznesowych czy współpracowników.