Warunek udziału w przetargu musi być proporcjonalny

Pytanie Jesteśmy zamawiającym i zamierzamy wszcząć przetarg nieograniczony na budowę fi lharmonii. Czy możemy wymagać od wykonawców, aby wykazali się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, minimum jedną robotą budowlaną podobną do objętej przedmiotem zamówienia? Chcemy zapisać, że za robotę budowlaną podobną uznamy komplet […]

Zawarcie trzeciej umowy z pracownikiem domu kultury

Pracownik domu kultury jest zatrudniony na podstawie drugiej już umowy o pracę na czas określony. Każdą z umów zawieraliśmy na rok, a przerwa między nimi trwała 2 miesiące. Czy mieliśmy prawo zawrzeć dwie umowy terminowe? Mamy zamiar nadal zatrudniać tego pracownika. Czy trzecią umowę musimy zawrzeć już na czas nieokreślony, jeżeli od zakończenia ostatniej umowy upłynęły prawie 3 miesiące? Czy umowa terminowa może trwać rok lub 2 lata?

Wybór między pracą a emeryturą pracownika instytucji kultury

W naszej instytucji zatrudniona jest osoba, która od marca 2010 r. przeszła na emeryturę, ale przechodząc, nie rozwiązała stosunku pracy. Osoba ta przed przejściem na emeryturę przebywała na rencie inwalidzkiej i jednocześnie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego przyznano jej emeryturę (wcześniej złożono wniosek o emeryturę). Czy tę osobę obejmują przepisy nakazujące wybór pracy albo emerytury?

Boisko orlik i stadion użyczony domowi kultury

Jesteśmy miejskim domem kultury, otrzymaliśmy w formie umowy użyczenia orlik i stadion. W jakim rozdziale należy prawidłowo sklasyfikować wydatki związane ze stadionem i orlikiem?

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości dla instytucji kultury

Nasz ośrodek kultury otrzymał od gminy w nieodpłatne użytkowanie nieruchomość (budynek kina). Czy powstał w związku z tym przychód? Nadmieniamy, że nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie dla celów prowadzonej działalności kulturalnej.

Płatności przelewem a kasa fiskalna

Ośrodek kultury do 30 kwietnia 2011 r. był zwolniony z ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej. Od 1 maja 2011 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ośrodek kultury jest teoretycznie zobowiązany do prowadzenia ewidencji za pomocą kas fi skalnych. W roku 2010 obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych przekroczył 40 000 zł.

Jeśli ośrodek będzie przyjmował wszelkie wpłaty w całości za pośrednictwem banku oraz z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję (faktury VAT) będzie wynikało, czego ona dotyczy (nazwa zajęć, np. karate, taniec nowoczesny itp. lub inna usługa, np. wyjazd do kina), to czy zgodnie z pkt. 37 załącznika do ww. rozporządzenia będziemy zwolnieni z obowiązku rejestrowania sprzedaży usług na kasie fiskalnej?

Obowiązek ewidencjonowania obrotu kasami fiskalnymi w bibliotekach po 31 grudnia 2012 r.

Czy od 1 stycznia 2013 r. obowiązek ewidencjonowania kasami fiskalnymi będzie dotyczył także bibliotek? Na razie mieścimy się w limitach określonych ustawą zwalniającą z tego obowiązku. W przyszłym roku pewnie też nie osiągniemy pułapu 40 000 zł, ale co po 31 grudnia 2012 r.?

Rejestrowanie za pomocą kasy fiskalnej kar pieniężnych pobieranych przez bibliotekę

Czy od 1 stycznia 2013 r. obowiązek ewidencjonowania kasami fiskalnymi będzie dotyczył także bibliotek? Na razie mieścimy się w limitach określonych ustawą zwalniającą z tego obowiązku. W przyszłym roku pewnie też nie osiągniemy pułapu 40 000 zł, ale co po 31 grudnia 2012 r.?

Obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej po przekroczeniu limitu 40 000 zł obrotu

Jesteśmy instytucją kultury, która na rzecz osób fizycznych świadczy usługi w zakresie wynajmu sali na uroczystości rodzinne i wypożyczania stołów oraz krzeseł (38 wystawionych faktur VAT na kwotę netto 21 500 zł w 2010 r.). Organizujemy dyskoteki i zabawy, sprzedając uczestnikom bilety (są one objęte dokumentami ścisłego zarachowania), co dokumentujemy fakturą wewnętrzną VAT (6 wystawionych faktur na kwotę netto 21 400 zł w 2010 r.) Czy zakres naszej działalności na rzecz osób fizycznych obliguje nas do zakupu kas fiskalnych od 1 maja 2011 r.? Czy sprzedaż biletów obejmuje zakres usług dla osób fizycznych?

Lekcje muzealne a VAT

Mam pytanie dotyczące VAT, związane z prowadzonymi przez muzeum zajęciami z dziećmi i młodzieżą, tzw. lekcjami muzealnymi. Są to zajęcia teoretyczne oraz warsztaty plastyczne, polegające np. na malowaniu na szkle, wykonywaniu z papieru ozdób wielkanocnych itp. Mam wątpliwości, czy lekcje te korzystają ze zwolnienia jako usługi kulturalne.

Obowiązki instytucji kultury jako użytkownika obiektu budowlanego

• Instytucje kultury użytkując obiekty budowlane, muszą przestrzegać nie tylko przepisów prawa budowlanego • Dyrektor lub kierownik instytucji kultury odpowiada za zdrowie i życie pracowników i osób przebywających na terenie obiektu • Oznakowanie m.in. dróg ewakuacyjnych jest obowiązkowe

Dyżury pracownicze w instytucjach kultury

• Dyżur pracowniczy to nie to samo co przestój — czas oczekiwania pracownika na podjęcie pracy nie jest wliczany do czasu pracy • Za dyżur pod telefonem należy się pracownikowi czas wolny, a czasami wynagrodzenie • Godziny efektywnej pracy w trakcie dyżuru należy traktować jak pracę w godzinach nadliczbowych