Zwolnienie lekarskie głównej księgowej w instytucji kultury

W małej instytucji kultury główny księgowy (niepełny etat) przebywa na zwolnieniu lekarskim 14 dni. Nie ma osoby, która mogłaby przejąć jego obowiązki. Po powrocie musi nadrobić zaległości. Czy w takim przypadku może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, np. dodatek specjalny. Czy za dodatkowe godziny pracy należy się odbiór godzin?

Druk wydawnictw i zakup upominków w muzeum

Muzeum drukuje wydawnictwa lub kupuje towar (upominki) w celu odsprzedaży. Muzeum prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów”. Księgowa prosi o pomoc w dekretacji wystawianych dokumentów.

Odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego

W planie urlopów pracownicy księgowości muzeum mieli urlop zaplanowany na koniec czerwca — początek lipca. Na ten termin zapowiedziano jednak kontrolę finansową organizatora. Przesunęliśmy więc pracownikom zaplanowane urlopy na początek sierpnia. Czy słusznie?

Dom kultury i biblioteka jako jedna instytucja kultury

W statucie ośrodka kultury występuje zadanie prowadzenia biblioteki i domu kultury. Problem polega na tym, że nadzory wojewody odrzucają nasz statut, który był już zmieniany 3 razy.
Jesteśmy małą gminą, której nie stać na odrębne prowadzenie dwóch instytucji: biblioteki i domu kultury.

Praca w niedziele i święta oraz zmiana harmonogramów czasu pracy w instytucjach kultury

• Praca w soboty i niedziele w zakładach prowadzących działalność kulturalną jest dopuszczalna • Praca w dni ustawowo wolne od pracy nie może prowadzić do przekroczenia 48 godzin pracy tygodniowo i naruszenia prawa pracownika do tzw. dobowego odpoczynku • Pracodawca może z 8 do 12 godzin przedłużyć dobowy czas pracy

Wypadki przy pracy w instytucjach kultury

• Nie każde zdarzenie powodujące uraz albo śmierć pracownika instytucji kultury będzie wypadkiem przy pracy • Sama obecność pracownika w zakładzie pracy, czyli np. w muzeum czy w teatrze, nie wystarczy, by wypadek został uznany za wypadek przy pracy • Tylko zatwierdzony przez pracodawcę protokół powypadkowy jest podstawą do ubiegania się o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS

Urlopy pracownicze w instytucjach kultury

• Każdemu pracownikowi instytucji kultury, także zatrudnionemu na niecały etat, należy się urlop wypoczynkowy • W niektórych przypadkach instytucja może przesunąć urlop pracownika • Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, ale musi się liczyć z kosztami

Czy samorządowa instytucja kultury jest samorządową jednostką organizacyjną

• Samorządową instytucję kultury można uznać za samorządową jednostkę organizacyjną • Komisja rewizyjna organu stanowiącego właściwej jednostki samorządu terytorialnego może kontrolować funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury • Nieuchronność kontroli gospodarki finansowej instytucji kultury ma znaczenie dla codziennej pracy instytucji i dyrektora

Rozszerzenie działalności statutowej w instytucji kultury

• Rozszerzenie działalności statutowej wymaga zmiany statutu • Działalność gospodarcza nie może być działalnością statutową instytucji kultury nawet jeśli środki z niej w całości sfinansują działalność kulturalną • Zmiany statutu dokonuje organizator w drodze stosownej uchwały, zmianę trzeba zgłosić do rejestru instytucji kultury

Jak postąpić, gdy wykonawca nie wywiązuje się z umowy

• Przed nienależytym wykonaniem zamówienia instytucja powinna zabezpieczyć się w umowie z wykonawcą • Najczęściej stosowaną „profilaktyką” są określone w umowie kary umowne i zabezpieczenie należytego wykonania umowy • Odstąpienie od umowy z wykonawcą należy traktować jako ostateczność

Czy instytucje kultury mogą wykorzystywać wizerunek znanych osób do promocji własnych wydarzeń

• Wizerunek osoby to nie tylko rysy twarzy, ale też np. oryginalna fryzura czy charakterystyczny makijaż • Wizerunek powszechnie znanej osoby, tzw. celebryty, można rozpowszechniać bez jej zgody • Zgoda celebryty nie jest potrzebna, gdy jego wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznych

Miejskie Wodociągi atrakcją turystyczną

Tylko podczas obchodzonych w czerwcu Dni Wrocławia można było zwiedzić nietypowe miejsca, które zazwyczaj są niedostępne dla mieszkańców.