Podwyżka pensji w budżecie instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury jest w trakcie przygotowywania projektu budżetu na rok 2012. Rząd w przyjętej propozycji średniorocznych wskaźników wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2011 r. nie przewiduje wzrostu wynagrodzeń. Czy instytucja kultury jako pracodawca może mimo to zaplanować w projekcie budżetu podwyżkę z tytułu inflacji?

Jakie wykształcenie musi posiadać główny księgowy w instytucji kultury

Mam wątpliwości dotyczące znaczenia treści przepisów ustawy o finansach publicznych odnoszących się do kwalifikacji głównego księgowego w samorządowej instytucji kultury. Głównym księgowym w jednostce sektora finansów publicznych może zostać osoba, która m.in. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości. Czy oznacza to, że wystarczy szkoła średnia, czy musi być co najmniej średnia policealna lub pomaturalna? Czy wystarczy np. technikum ekonomiczne?

Instalacja florystyczna a prawo autorskie

Dom kultury jest jednym z organizatorów Święta Róży, a w szczególności Wystawy Róż i Aranżacji Florystycznych, na której pokazujemy autorskie instalacje florystów (umowy nie zawierają zapisów dotyczących praw autorskich). Na wystawie nie ma zakazu fotografowania. Razem z urzędem miasta, jako jednym z organizatorów, sami zlecamy wykonanie zdjęć z imprezy, w tym także z wystawy. W tym roku jedno ze zdjęć z fragmentem instalacji florystycznej z ubiegłego roku zostało wykorzystane do opracowania dekoracji estrady koncertowej Święta Róży. Zdjęcie zostało przetworzone, dekoracja wydrukowana na folii. Czy autor instalacji florystycznej może rościć sobie jakieś prawa do wydruku w ramach praw autorskich? W jaki sposób prawo autorskie chroni prace artystyczne (tak traktujemy instalacje florystyczne), za które płacimy i dostarczamy na nie materiały? Mamy świadomość ich ulotności, gdyż powstają również z żywych roślin, ale utrwalone są na zdjęciach. Do wykorzystania tych zdjęć mamy prawa.

Czy biblioteka ma obowiązek prowadzić BIP

Czy na bibliotece ciąży obowiązek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)?

Zmiana nazwy instytucji kultury

Dyrektor chce zmienić nazwę instytucji z Miejski Ośrodek Kultury na Miejski Ośrodek Kultury i Sportu. Prosi o podpowiedź, jak przejść przez wszystkie procedury z tym związane.

Kontrola zarządcza w bibliotece

Dostałam z urzędu pismo o tym, że jako dyrektor mam złożyć sprawozdanie opisowe z oceny stanu kontroli zarządczej w bibliotece oraz kserokopię oświadczenia o stanie kontroli zarządczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. Zarządzenie mam, ale nie bardzo wiem, jak ma wyglądać to sprawozdanie opisowe i co ma zawierać?

Wyższe zaliczki na podatek

Zatrudniamy pracownika na pół etatu. W innej instytucji kultury pracuje on także na pół etatu. Z jeszcze inną placówką współpracuje na podstawie umów u dzieło. We wszystkich tych miejscach pracy złożył wnioski, by od jego wynagrodzeń potrącać wyższe zaliczki na podatek dochodowy. Czy pracownik ma prawo domagać się, by w każdym miejscu pracy potrącano wyższe zaliczki i czy każdy pracodawca musi taki wniosek uwzględnić? Czy od wynagrodzeń z tytułu umowy o dzieło także można pobierać wyższe zaliczki?

Sprzedaż przedmiotów na aukcji internetowej

W miejskim domu kultury (samorządowa instytucja kultury), planujemy przeprowadzić sprzedaż zbędnego mienia za pośrednictwem aukcji na portalu internetowym Allegro. W związku z tym planujemy zarejestrować konto na Allegro, wystawić przedmioty na aukcji z ceną minimalną określoną w zarządzeniu dyrektora, dokonać sprzedaży i wystawić fakturę dla kupującego. Czy to jest prawidłowe? Czy koszty związane z przeprowadzeniem aukcji można pokryć z budżetu instytucji, jeśli mienie nie zostanie sprzedane?

Odpowiedzialność materialna pracowników instytucji kultury

• Instytucja kultury — bez względu nas to, jak wartościowe przedmioty powierza pieczy pracowników — może stosować do odszkodowań za straty tylko zasady określone w kp • Jeśli pracownik wyrządzi szkodę z winy nieumyślnej, ponosi odpowiedzialność tylko za rzeczywistą stratę • Gdy instytucja kultury udowodni pracownikowi winę umyślną — pracownik zapłaci i za rzeczywistą stratę, i za utracone korzyści

Za co można ukarać niesumiennych pracowników

• Pracownikowi mobbującemu swoich kolegów można zarzucić niesumienne i niestaranne wykonywanie pracy oraz naruszanie zasad współżycia społecznego • Kara porządkowa może być nałożona tylko za polecenie związane z wykonywaniem obowiązków pracowniczych • Wybierając formę kary, pracodawca musi wziąć pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy

Ilość zastępców dyrektora instytucji kultury po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej

• Po nowelizacji stanowiska zastępcy dyrektora mogą pojawić się w strukturze instytucji, jeżeli pojawią się w statucie i są określone ilościowo • Organizator wskazuje tryb powołania i odwołania zastępcy bezpośrednio w statucie • Powołanie odbywa się na podstawie Kodeksu pracy i może nastąpić na czas określony lub nieokreślony

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

• Zamówień do progów unijnych można udzielać w licytacji elektronicznej, której przeprowadzenie nie jest zbyt kosztowne • Aukcja elektroniczna to tzw. dogrywka wykonawców, którzy złożyli oferty na papierze • W licytacji elektronicznej wykonawcy licytują „w dół” od ceny wywoławczej, w aukcji każdy z nich zaczyna dogrywkę z poziomu punktacji uzyskanej podczas oceny ofert „papierowych”