Paczki świąteczne sfinansowane ze środków obrotowych biblioteki

W naszej bibliotece nie ma ZFŚS, a chcemy na święta przygotować paczki dla pracowników. Czy od wartości paczki pracownicy muszą zapłacić podatek dochodowy?

Przekazanie obiektów instytucji kultury po zakończeniu projektu

Gmina realizuje projekt z RPO polegający na rozbudowie między innymi amfiteatru i Parku Turystyki, które po zakończeniu projektu mają być przekazane w trwały zarząd lub użyczenie instytucji kultury. Radca prawny stanął na stanowisku, iż nie można bezpłatnie oddać majątku gminy instytucji posiadającej z mocy ustawy osobowość prawną. Konieczna byłaby opłata, co stanowi dochód gminy, którego z kolei według projektu nie można osiągać. Nasza instytucja kultury została powołana przez gminę, znajduje się w prowadzonym przez nią rejestrze i statutowo działa, korzystając z majątku gminnego.

Okładki książek w Internecie

Biblioteka zamieszcza na swoich stronach oraz w katalogach zeskanowane okładki książek oraz innych zbiorów gromadzonych w bibliotece. Czytelnicy bardzo sobie chwalą taką formę popularyzacji zbiorów. Niestety, niedawno zgłosił się jeden z wydawców z twierdzeniem, że okładka jest własnością wydawnictwa i należy mieć jego zgodę na jej prezentację w katalogu. Czy to prawda?

Zwrot dotacji podmiotowej

Głównym przychodem GOKSiT jest dotacja podmiotowa z budżetu gminy. 31 grudnia 2010 r. na naszym rachunku bankowym znajdowały się środki pieniężne w wysokości 5949 zł. W okresach półrocznych i rocznych przedstawiamy rozliczenie z dotacji rocznej otrzymanej od gminy. Środków niewykorzystanych do końca roku, a znajdujących się na naszym rachunku bankowym nie zwracamy do budżetu gminy. Uchwała budżetowa nie określa szczegółów dotyczących przyznanych dotacji, a wójt nie wydał żadnego zarządzenia określającego termin i sposób przekazywania przyznanej dotacji, jej rozliczenia oraz zwrotu części niewykorzystanej.
Czy nasza jednostka powinna 31 grudnia każdego roku zwracać środki pieniężne z rachunku, tak jak ma to miejsce w przypadku jednostek budżetowych?
Dodatkowo, w związku z przeprowadzką do nowego budynku na rok bieżący w naszym planie finansowym kosztów brakuje środków, które częściowo pokryłyby zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń. Zatem, czy o środki w kwocie 5949 zł można zwiększyć plan kosztów na ten rok budżetowy i w jaki sposób ująć je po stronie przychodów?

Wydawanie świadectw pracy po nowelizacji prawa pracy

• Raz na 24 miesiące instytucje kultury muszą wystawiać zbiorcze świadectwo pracy jako informacje o zakończonych umowach terminowych z danym pracownikiem • Wydając świadectwo pracy, instytucja kultury ma obowiązek wskazać w nim okresy, za które wcześniej wydawała świadectwa pracy na żądanie pracownika • Wobec niejasności nowych przepisów bezpieczniej jest wydać świadectwo pracy po upływie każdej umowy terminowej, nawet bez żądania pracownika

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury

• Przysługujące pracownikom instytucji kultury składniki wynagrodzenia określa zmieniona ustawa o działalności kulturalnej • Pracownicy artystyczni mogą liczyć na dodatkowy składnik wynagrodzenia np. za używanie w pracy własnego instrumentu muzycznego • Dodatkowe wynagrodzenie roczne, popularnie zwane trzynastką, nie przysługuje pracownikom instytucji kultury

Termin nałożenia kary porządkowej

• Pracodawca, który chce ukarać niesumiennego pracownika, musi trzymać się ustawowych terminów • Pracownik może zostać ukarany dopiero po uprzednim jego wysłuchaniu • O nałożonej karze porządkowej pracownika trzeba powiadomić na piśmie

Połączenie i podział instytucji kultury po zmianach

• Od 1 stycznia 2012 r. można połączyć instytucje kultury prowadzące działalność w różnych formach • Dodatkowe obowiązki dotyczą łączenia bibliotek i muzeów • Problemy mogą się pojawić przy połączeniu instytucji artystycznej z inną instytucją kultury

Bezpieczeństwo podczas imprez masowych organizowanych przez instytucje kultury

• Organizator ma obowiązek powołać służby informacyjne i porządkowe w odpowiedniej ilości • Potrzebna jest opinia policji, straży pożarnej, sanepidu i służb medycznych • Nie można zapomnieć o instrukcji postępowania na wypadek pożaru

Smykowe granie

Dla dzieci do 3 lat i ich rodziców oraz kobiet w ciąży ruszył w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie cykl spotkań warsztatowych pod wspólnym tytułem „Smykowe granie”.

Forum organizacji pozarządowych na rzecz kultury

Sokołowski Ośrodek Kultury, Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Muzeum na Zamku w Liwie oraz „Zamek Liw” Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej zorganizowało I Forum Organizacji Pozarządowych na Rzecz Kultury, które odbyło się w Sokołowskim Ośrodku Kultury w Sokołowie Podlaskim.

Dyskusje dla młodych w bibliotece

Biblioteka Planeta 11 w Olsztynie organizuje liczne dyskusje dla młodzieży. W bibliotece odbywają się na interesujące dyskusje o podróżach, książkach, filmie i polityce.