Zawieranie umów o pracę na czas określony, w tym także umów na zastępstwo

Ośrodek kultury zawarł umowy o pracę na czas określony z tym samym pracownikiem w następujących terminach:
1) 9 czerwca 2008 r. — 8 marca 2009 r.
2) 10 marca 2009 r. — 9 września 2009 r.
3) 10 września 2009 r. — 31 grudnia 2009 r. (umowa na zastępstwo)
4) 1 stycznia 2010 r. — 31 marca 2010 r. (umowa na zastępstwo)
5) 1 kwietnia 2010 r. — 31 grudnia 2010 r.
6) 1 stycznia 2011 r. — 31 grudnia 2011 r.
Pytanie dotyczy przerw między umowami. Czy dwie umowy na zastępstwo (pkt 3. i 4.) można traktować jako „przerwę” pomiędzy „normalnymi” umowami o pracę na czas określony? Chcemy z tym pracownikiem zawrzeć dalszą umowę na kolejny rok od 1 stycznia 2012 r. Czy trzeba ją uznać za umowę na czas nieokreślony?

Więcej nagród jubileuszowych

Przepisy o wynagradzaniu pracowników instytucji kultury przewidują nagrody jubileuszowe, ale najdłuższy staż uprawniający do gratyfikacji to 40 lat. Potem nagród już nie ma, chociaż znam pracowników (ja też do nich należę), którzy pracują 46 lat, a nawet więcej.
Czy instytucja kultury ma prawo wypłacać nagrody za kolejne lata pracy powyżej 40 lat?

Sprzedaż dzieł sztuki w galerii

Podczas wystaw czasowych, które organizujemy w galerii, często sprzedajemy dzieła sztuki. Czy tę sprzedaż powinniśmy prowadzić na zasadach umowy komisu czy umowy o dzieło (dzieło jest już wykonane, często ma już kilka lat i artysta chce je sprzedać). Czy w umowie sprzedaży galeria powinna umieścić jakieś zapisy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych? Czy sprzedaż dzieła następuje od razu z prawami majątkowymi, czy też przeniesienie tych praw powinno nastąpić na podstawie odrębnego dokumentu — jeśli tak, to jakiego. Czy artysta może nie wyrazić zgody na przeniesienie tych praw na kupującego? Co będzie, jeśli galeria nie poinformuje o tym kupującego? Czy można zostawić kwestię uregulowania autorskich praw majątkowych artyście i kupującemu?

Pokrycie kosztów noclegu osób przygotowujących wystawę

Nasze muzeum wypożyczyło wystawę z innego muzeum. Z umowy użyczenia wynika, że zobowiązujemy się do pokrycia kosztów transportu tej wystawy oraz pokrycia kosztów noclegu pracowników muzeum użyczającego na czas montażu i demontażu tej wystawy. Czy i powinniśmy wysłać informację do użyczającego o wysokości poniesionych kosztów noclegów, które użyczający doliczy do przychodu swoich pracowników, czy może wystawić informację PIT-8C dla osób korzystających z noclegu?

Najem powierzchni wystawienniczej w domu kultury

Dom kultury chce wynająć część holu jako powierzchnię wystawienniczą artystom ze szkoły plastycznej, a część na sklepik z prasą i drobnymi artykułami spożywczymi. Zdarzają się też propozycje od lokalnych firm, które chcą się u nas promować, rozstawiając swoje bannery reklamowe. Jak opodatkować VAT wynajem takiej powierzchni?

Prawa autorskie do koncertów

Czy autorskie prawa majątkowe (wycenione osobno w umowie) przekazane przez artystę i filmowców w związku z nagraniem koncertów w muzeum powinniśmy potraktować jako wartości niematerialne i prawne (okres korzystania ponad 1 rok) i zaksięgować je na konto „Wartości niematerialne i prawne”?

Zwrot środków własnych instytucji

Przekazano nam informację, że na koniec roku musimy oddać organizatorowi wszystkie środki finansowe, które zostaną w budżecie naszego domu kultury. Rozliczeniu podlegają przecież tylko dotacje podmiotowe i celowe, a dochody, które wypracowaliśmy, zostają w instytucji. Czy coś się zmieniło?

Jak rozliczyć organizację zimowiska w księgach rachunkowych?

Nasz ośrodek kultury zorganizował w tym roku wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście”. Otrzymaliśmy na ten cel dotację z gminy oraz darowiznę.
Jak ująć i rozliczyć organizację zajęć w księgach rachunkowych?

Wycena i ewidencja księgowa koncertów przez muzeum

Obecnie głównym zadaniem naszego muzeum jest zbiórka pamiątek, dokumentacji (zdjęć, fotosów, filmów itd.) dotyczących polskiej piosenki. Organizujemy koncerty z udziałem polskich artystów, które nagrywamy i następnie w formie płyty DVD przyjmujemy do magazynu muzeum jako obiekt muzealny. Z artystą spisujemy umowę o przekazanie autorskich praw majątkowych do utworów i koncertu. Z firmą nagrywającą koncerty mamy podpisaną umowę na przekazanie autorskich praw majątkowych na odpowiednich polach eksploatacji.
W związku z tym mamy pytania:
1. Jak wycenić wartość nagrania na płycie i czy zaksięgować ją jako obiekt muzealny na koncie „Dzieła sztuki i eksponaty muzealne”?
2. Jak zaksięgować zapłatę za występ artysty oraz zapłatę za przekazanie autorskich praw majątkowych (w umowie jest jedna kwota, jej wzór jest narzucony przez artystę)?

Studia podyplomowe a urlop szkoleniowy

• Dyrektorzy instytucji kultury nie mają już obowiązku udzielania urlopów szkoleniowych dla pracowników, którzy podnoszą kwalifikacje na studiach podyplomowych, które zaczęły się od 1 października 2011 r. • Zastąpienie egzaminu dyplomowego i pracy dyplomowej egzaminem końcowym i pracą końcową przekreśla szanse na dodatkowe dni wolne od pracy • Osoby, które rozpoczęły studia przed 1 października 2011 r., mają szczęście, bo skończą naukę na starych zasadach

Pierwsza kontrola będzie łagodniejsza

• Inspektor pracy nie musi już oceniać nowego lub przebudowanego zakładu pracy pod kątem bezpieczeństwa • Polecenie ustne to nowy środek, który będzie stosowała PIP, by zmusić pracodawców do usunięcia uchybień • Kontrola w instytucji kultury może się zakończyć ustnym pouczeniem

Odprawa emerytalna i rentowa pracowników instytucji kultury po zmianach

• Od 1 stycznia 2012 r. pracownicy instytucji kultury otrzymują odprawy emerytalne i rentowe na korzystniejszych niż do tej pory zasadach • Prawo do odprawy rentowej lub emerytalnej pracownik uzyskuje z dniem przejścia odpowiednio na rentę lub emeryturę • Pracownik może otrzymać odprawę tylko raz