Urlop wypoczynkowy niepełnosprawnego pracownika w 2012 r.

W jednym z ostatnich Poradników w dziale „Prawo pracy” była mowa o czasie pracy pracowników niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. I tak, od 1 stycznia 2012 r. pracownik taki powinien pracować 8 godz. dziennie i 40 godz. tygodniowo, chyba że dostarczy zaświadczenie lekarskie, że pracodawca powinien zachować stare normy: 7 godz. dziennie i 35 godz. tygodniowo. A co z urlopem wypoczynkowym? Czy przysługuje mu dodatkowe 10 dni?

Mundury dla kasjerek oraz stroje ludowe w muzeum – czy są ubraniem roboczym?

W naszym muzeum przyjęliśmy zasadę, że kasjerki i inne osoby z obsługi widzów muszą chodzić w specjalnych, dekoracyjnych mundurach. Kto ma obowiązek uprać te mundury? Takie samo pytanie dotyczy strojów ludowych w naszym muzeum — pracownicy zakładają je na specjalne okazje, np. na wystawy czy targi turystyczne. Czy stroje ludowe możemy uznać za ubranie robocze?

Zwrot środków z dotacji a wydatki na przełomie roku

W 2011 r. Miejski Ośrodek Kultury (dalej: MOK) otrzymał od organizatora dotację podmiotową w wysokości 380.000 zł, a w ciągu roku wypracował przychody własne w 92.000 zł. 31 grudnia 2011 r. na naszym rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w wysokości 3632 zł. Nie zwracaliśmy do budżetu miasta środków pieniężnych niewykorzystanych do końca 2010 r. Uchwała budżetowa nie określa szczegółów dotyczących przyznanych dotacji, a burmistrz nie wydał żadnego zarządzenia określającego termin i sposób przekazywania przyznanej dotacji, jej rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej części. Czy w takiej sytuacji MOK powinien pozostałe środki zwrócić do 31 stycznia 2012 r., czy też może uznać je za przychody własne, pozostawić na rachunku bankowym i wykorzystać w 2012 r.? W 2012 r. do MOK wpłyną faktury dotyczące jeszcze 2011 r. — za energię elektryczną oraz za usługi telefoniczne. Czy w przypadku zwrotu środków do budżetu, MOK może chociaż pozostawić tę część pieniędzy na rachunku, która pokryje kwoty tych faktur?

Akcyza na węgiel w bibliotece

Pytanie dotyczy płacenia akcyzy na węgiel. Prosimy o udzielenie informacji, czy w świetle ustawy o podatku akcyzowym mamy prawo do korzystania ze zwolnienia jako organ administracji publicznej? Biblioteka publiczna jest jednostką organizacyjną, wyodrębnioną z Urzędu Miasta i Gminy, wpisaną do rejestru. Gospodarka finansowa biblioteki opiera się głównie na dotacjach z urzędu miasta i gminy.

Instytucje kultury a status OPP

Czy samorządowa instytucja kultury (dom kultury) może starać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego?

Środki trwałe zakupione z dotacji

Filharmonia otrzymała w grudniu 2011 r. środki pieniężne w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych krzeseł dla orkiestry.
Wartość krzeseł jest zróżnicowana — od 515 zł do 2700 zł. Ogółem jest 103 krzeseł o wartości 180 000 zł. Dodatkowo zakupiono krzesło dla dyrygenta wraz z oprzyrządowaniem, którego wartość wynosi 12 500 zł.
W przyjętej polityce rachunkowości filharmonii ustalono, że środki trwałe o niskiej wartości, tj. do 1500 zł, są księgowane bezpośrednio w koszty zużycia i objęte są ewidencją ilościową. Środki trwałe o wartości od 1500 zł do 3500 zł są amortyzowane i umarzane jednorazowo oraz są objęte ewidencją ilościowo wartościową. Natomiast środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł są amortyzowane i umarzane stopniowo (400/070 z pominięciem konta 800).
Otrzymaną dotację celową filharmonia zaksięgowała w korespondencji z funduszem jednostki (130/800).
Jak zaksięgować zakup krzeseł? Czy zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, czy uznać je za komplet krzeseł i jako środek trwały stopniowo umarzać? Zaksięgowanie bezpośrednio w koszty spowoduje ujemny wynik finansowy.
Czy dotację celową można odnieść na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych (130/760)?

Potrącenia z wynagrodzenia pracowników instytucji kultury – kwoty wolne w 2012 r.

• Katalog należności podlegających potrąceniu bez zgody pracownika jest zamknięty i instytucja kultury nie sama może ich rozszerzać • Wynagrodzenie pracownika chronią: górna granica potrącenia i tzw. kwota wolna, której nowe stawki obowiązują w 2012 r. • Jeśli w instytucji kultury pojawi się komornik w związku z długami pracownika, należy postępować zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

Nagroda jubileuszowa dla pracowników instytucji kultury po zmianach

• Od 1 stycznia 2012 r. pracownikom instytucji kultury prawo do nagrody jubileuszowej przyznaje bezpośrednio ustawa o działalności kulturalnej • Niektórzy pracownicy artystyczni nabywają prawo do nagrody jubileuszowej już po 10 latach pracy • Zaktualizowane układy zbiorowe pracy lub regulaminy wynagradzania powinny określać szczegółowo sposób ustalania i dokumentowania prawa do nagrody jubileuszowej, a także zasady jej wypłacania

Gdy sztuka obraża

• Muzeum czy galeria jako instytucja kultury nie mogą odpowiadać karnie za obrazę uczuć religijnych, ścigać można tylko autora dzieła: rzeźbiarza czy malarza, który popełnił taki czyn • Instytucja kultury nie uniknie jednak odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr osobistych • Należy odróżnić obrazę uczuć religijnych od wolności słowa czy twórczości artystycznej

Karta muzealna jako utwór

• Nie każda karta muzealna, ewidencyjna, biblioteczna będzie utworem w rozumieniu prawa autorskiego • Wszystko zależy od tego, czy ktoś inny wykonałby kartę tak samo — jeśli każdy pracownik wykonałaby kartę w ten sam sposób, karta muzealna nie będzie twórcza • Prawa autorskie do kart muzealnych i im podobnej dokumentacji należą do instytucji kultury, jeśli pracownik stworzył kartę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy

Co powinna zawierać umowa wypożyczenia eksponatów muzealnych

• Umowa określająca warunki wypożyczenia eksponatów powinna być zawarta na piśmie i przede wszystkim precyzyjnie wskazywać przekazywane eksponaty • W umowie należy określić zakres obowiązków pożyczającego, przede wszystkim koszty związane z otrzymaniem eksponatów (transport, ubezpieczenie, kwotę kaucji itd.) • Umowa powinna także nakładać na pożyczającego zobowiązanie się do dbałości o wypożyczone mu eksponaty odpowiednio do ich wartości, rodzaju czy wymagań

„Jak z Bajki” – wystawa witraży

Zimą w górach nie tylko narty i sanki się liczą. Dla młodych odwiedzających Karpacz przewidziano nie lada atrakcję.