Nagroda jubileuszowa w bibliotece

Pracuję w bibliotece publicznej i w tym roku tj. 1 września 2012 r. będę miała 20 lat pracy. Przez rok byłam na zasiłku dla bezrobotnych i przez rok pracowałam w prywatnym zakładzie pracy na umowę o pracę. Czy te dwa okresy wliczą mi się do nagrody jubileuszowej?
W naszej bibliotece jest regulamin wynagradzania i stanowi on, że do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Nagana a prawo do nagrody dla dyrektora

W maju 2011 r. dyrektor centrum kultury przyjął z rąk swojego przełożonego pismo informujące o nałożeniu na niego kary nagany. Powodem kary było niedostateczne wg przełożonego staranie się w 2010 r. o środki unijne na wzbogacenie oferty kulturalnej centrum kultury w 2011 r. Przełożony dwukrotnie w 2010 r. wskazywał dyrektorowi w rozmowie ustnej na możliwości składania wniosków do pewnej instytucji, czego jednak pod koniec tego roku dyrektor nie uczynił. Złożył za to wnioski o wsparcie finansowe z innych źródeł, ale nie tych, o których powiadomił przełożony. Czując się częściowo winnym po 30-letniej nienagannej pracy zawodowej dyrektor karę przyjął, ale ma wątpliwość, czy nie został przekroczony w tym przypadku art. 109 kp?
W grudniu 2011 r. przełożony odmówił dyrektorowi przyznania rocznej nagrody z zakładowego funduszu nagród, tłumacząc, że byłoby to sprzeczne z przyznaną w maju naganą. Czy miał do tego prawo? W lutym 2012 r. odmówił przyznania dyrektorowi drobnej podwyżki w ramach corocznej waloryzacji płac o stopień inflacji. Po raz kolejny odmowę tłumaczono karą nagany wpiętą do akt osobowych dyrektora.
Czy nie jest to kolejna kara za to samo przewinienie?

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Dom kultury chce wypowiedzieć umowę o pracę zawartej na czas nieokreślony osobie zatrudnionej na stanowisku młodszego bibliotekarza. W związku z tym pracodawca powinien wskazać konkretną przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Czy taką przyczyną może być „niedopełnienie przez pracownika obowiązku uzyskania tytułu magistra”? W chwili zatrudnienia pracownica studiowała, ale studiów nadal nie ukończyła i nie dostarczyła pracodawcy dyplomu ich ukończenia. Pracownica — na polecenie dyrektora — dwukrotnie informowała pracodawcę o terminie obrony pracy magisterskiej. Co ważne, uzyskanie tytułu magistra nie było warunkiem zatrudnienia i nie ma też dokumentu ze strony pracodawcy, który by o tym świadczył. Osoba ta uzyskała kompetencje do pracy w bibliotece na podstawie szkolenia przywarsztatowego skończonego w bibliotece powiatowej oraz nabytego doświadczenia w pracy — również dzięki pomocy koleżanek z pozostałych bibliotek. Proszę o informację, jak nazwać konkretną przyczynę w wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony oraz o podanie wzoru takiego wypowiedzenia.

Biblioteka bez uchwały organizatora

Od lipca 2003 r. jestem dyrektorem biblioteki. Od 2000 r. biblioteka funkcjonuje jako instytucja
kultury, wcześniej była zakładem budżetowym. W Urzędzie Miasta i Gminy istniał rejestr instytucji kultury z odpowiednim wpisem, ale zaginął. W latach 1999–2000 nie podjęto uchwały powołującej bądź przekształcającej naszą bibliotekę w instytucję kultury, założono tylko rejestr. W urzędzie także nie ma odpowiedniej uchwały (ani jej kopii w dokumentach w bibliotece), zdaniem urzędników przekształcenie nastąpiło „automatycznie, z mocy ustawy”. Obecny burmistrz chce uporządkować sprawę, ale podjęcie aktualnie uchwały o powołaniu instytucji kultury, nadanie statutu i założenie rejestru, nie rozwiąże sytuacji ostatnich 11 lat. Na pewno będzie się to wiązało z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, dlatego proszę o jakiekolwiek sugestie i pomoc w naprawieniu problemu.

Sprzedaż biletów przez Internet a kasa fiskalna

Nasz teatr sprzedaje bilety na spektakle przez Internet. Czy sprzedaż biletów przez Internet powinniśmy ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej?

Wpłaty na PFRON finansowane z dotacji

Jesteśmy instytucją kultury (biblioteka publiczna) finansowaną ze środków przysługującej nam i otrzymywanej dotacji samorządowej. Z dotacji tej finansujemy m.in. wpłaty na PFRON. Czy równowartość tych wpłat należy opodatkować podatkiem dochodowym?

Usługi sportowe i kulturalne

Gminny Ośrodek Kultury (dalej: GOK) jest organizatorem Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy. Uczestnicy turnieju wpłacają wpisowe. Jaką stawką VAT należy je opodatkować? Czy są to usługi kulturalne zwolnione, czy usługi związane ze sportem ze stawką 23%? Jeśli jest to stawka 23%, to czy można odliczyć — i w jakiej części — zakup pucharów, nagród rzeczowych i poczęstunku dla zawodników? Wpisowe wyniosło ogółem 80 zł, a dotacja 500 zł. W statucie GOK nie ma zapisu o działalności sportowej, ale ze względu na to, że jest to mała gmina, w kalendarzu imprez co roku jest półmaraton (długodystansowy bieg na 21 097 m, któremu towarzyszą biegi dzieci na: 400 i 800 m oraz program artystyczny), turniej szachowy, turniej skata. Wpisowe na półmaraton opodatkowano 23% stawką VAT. Czy dotacja na półmaraton i turniej ma również być opodatkowana VAT (jako dopłata do ceny)?

Koszty poniesione przez współorganizatora koncertu

Wraz z agencją koncertową jesteśmy współorganizatorami festiwalu, który odbywa się w naszej siedzibie. Zgodnie z umową jesteśmy zobligowani do zabezpieczenia miejsc noclegowych dla artystów (wynagrodzenia za koncert płaci agencja) oraz zapłatę biletu lotniczego za artystę zagranicznego. Z umowy wynika, że pokrywamy 50% kosztów noclegów. Nie mamy danych personalnych artystów.
Czy w takiej sytuacji powinniśmy wystawić PIT-8C na każdą osobę, której zapewniamy nocleg i koszty podróży? Czy — na przyszłość — możemy postanowić, że na podstawie umowy organizator ponosi wszystkie koszty i zgodnie z tą umową obciąża nas fakturą VAT za współorganizację tego przedsięwzięcia?

Wynagrodzenie osób zatrudnionych specjalnie do remontu a wydatki strukturalne

W naszym teatrze na czas remontu współfinansowanego z funduszu EOG powołany został specjalny dział i zatrudnione zostały w nim dwie osoby. Ich zakres obowiązków dotyczył wyłącznie remontu. Zatrudnione były na czas remontu (okres zamknięty). Czy w tym przypadku wynagrodzenia te należy włączyć do wydatków strukturalnych?

Samochód osobowy jako darowizna dla instytucji kultury

Nasze muzeum otrzymało w darowiźnie samochód osobowy rocznik 1994, wyceniony na 10 000 zł, całkowicie zamortyzowany. Samochód przyjęliśmy na stan środków trwałych. Ze względu na wiek samochodu nie zwiększaliśmy funduszu instytucji, nie wykazujemy go także w bilansie. Obecnie jest on wykorzystywany jako środek transportu na potrzeby instytucji. W związku z tym mamy pytania:

  1. czy prawidłowo przyjęliśmy samochód,
  2. czy powinniśmy o nim napisać w części dodatkowej do bilansu?

Czy w bilansie powinniśmy wykazać zbiory biblioteczne, które są całkowicie umorzone, a znajdują się w bibliotece muzealnej?

Ewidencja księgowa środków pieniężnych otrzymanych na zakup środka trwałego przed i po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej

W grudniu 2011 r. teatr otrzymał od ubezpieczyciela środki na zakup środka trwałego (defibrylator). Jak zaksięgować defibrylator — jako rozliczenia międzyokresowych przychodów zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości czy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej?

Rażąco niska dotacja od organizatora

Nasza instytucja kultury prowadzi w niewielkim zakresie działalność gospodarczą, głównie w postaci dzierżawy pomieszczeń i wynajmu sali oraz organizowaniu zabaw. Otrzymaliśmy dotację z gminy na 2012 r. (w kwocie 148 000 zł) rażąco niską w porównaniu do roku 2011 (217 000 zł). Jest to dotacja na pokrycie bieżących wydatków (bez jakichkolwiek remontów). Wiemy, że przy tej kwocie dotacji na 2012 r. nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich podstawowych kosztów (np. zakupu węgla). Wystosowaliśmy pismo do gminy z wykazaniem, że nie będziemy w stanie przy tak niskiej dotacji pokryć wszystkich naszych zobowiązań. Gmina prosi o opracowanie i dostarczenie projektu planu finansowego. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić? Czy w planie finansowym można wykazać przychody niższe od kosztów?