Poradnik Instytucji Kultury 05/2012

Spis treści Poradnika Instytucji Kultury nr 5 (maj 2012)

Odpowiedzialność za kostiumy członków zespołu tanecznego

Okazało się, że kilku członków zespołu tanecznego naszego domu kultury wykorzystywało stroje ludowe do celów innych niż występy w ramach programu naszego domu kultury. Dyrekcja nie była poinformowana o tym fakcie, stroje były zabezpieczone w naszej siedzibie.
Niestety, w wyniku wykorzystywania strojów do prywatnych celów, niektóre z nich zostały uszkodzone, niektóre zabrudzone. Ponieśliśmy koszty przywrócenia strojów do poprzedniego wyglądu.
Jakie konsekwencje możemy wyciągnąć wobec członków zespołu? Część z nich to nasi pracownicy, a część to osoby na umowach cywilnoprawnych.

Wysługa lat po nowelizacji przepisów o działalności kulturalnej

W tym miesiącu mamy do wypłaty wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy dla pracownika. Nie wiemy, co — po ostatniej nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej — zrobić z wysługą lat. Dotychczas wysługę lat w okresie choroby wypłacał zakład pracy i nie była brana do podstawy zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS.
Dodam, że w naszej instytucji jest regulamin wynagradzania oparty całkowicie na rozporządzeniu Ministra Kultury z 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury oraz Kodeksie pracy. Nie ma w nim żadnych dodatkowych zapisów na temat wysługi lat.

Jakich pytań nie wolno zadawać na rozmowie kwalifikacyjnej?

W najbliższym czasie teatr planuje casting do zespołu tanecznego oraz zatrudnienie kierownika ds. administracyjnych. Chcemy się dobrze do tego przygotować. Zdajemy sobie sprawę, że najważniejszym momentem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Podczas pierwszego spotkania dochodzi do konfrontacji między obrazem kandydata, jaki wykształciliśmy sobie po przeczytaniu jego CV a rzeczywistością. Nic więc dziwnego, że ciekawość często bierze górę i chcemy się dowiedzieć jak najwięcej. Podczas rozmów kwalifikacyjnych padają różne, często bardzo dziwne pytania — chcemy jednak wiedzieć, jakich pytań powinniśmy unikać, aby nie narazić się na konsekwencje prawne.

Wycieczka organizowana przez dom kultury

Dom kultury jest podmiotem zarejestrowanym na potrzeby VAT. Oprócz działalności typowej dla domu kultury, nasza placówka dosyć często organizuje wycieczki krajoznawcze w Polsce dla dzieci z kółka plastycznego. Wycieczkę dom kultury organizuje samodzielnie, nabywając usługi od różnych podmiotów (np. transport, bilety wstępu, usługi hotelowe). Rodzice dzieci dokonują płatności za wycieczkę na rzecz domu kultury. Jej wysokość zazwyczaj pokrywa koszty zorganizowania wycieczki. Czy taka działalność podlega opodatkowaniu VAT?

Zwrot dotacji do organizatora

Jesteśmy instytucją kultury, która do 31 stycznia 2012 r. musiała zwrócić niewykorzystane środki z dotacji podmiotowej otrzymane na działalność bieżącą. Mamy w związku z tym dwa pytania:
• jak prawidłowo ująć kwotę należną do zwrotu pod datą 31 grudnia 2011 r.,
• jak wyliczyć kwotę dotacji podlegającej zwrotowi do organizatora? Jakie kwoty kosztów winny być brane pod uwagę, co z amortyzacją, zobowiązaniami.

Odpoczynek dobowy pracownika instytucji kultury

• Aby uelastycznić czas pracy instytucji kultury, można w niej wprowadzić system przerywanego czasu pracy • Wprowadzenie tego systemu czasu pracy pozwala efektywniej zaplanować pracę pracownika instytucji kultury i uniknąć kosztów pracy w godzinach nadliczbowych • Ponieważ system czasu pracy jest elementem regulaminu pracy — wprowadza się go tak samo jak nowe postanowienia do regulaminu pracy

Czy można ukarać pracownika za ujawnienie swoich zarobków?

• Klauzule poufności wynagrodzenia zawarte w umowie o pracę są tzw. klauzulami zakazanymi i w świetle prawa pracy są nieważne • Klauzul poufności wynagrodzenia nie można też wpisywać do regulaminu pracy • Nie można grozić wyciągnięciem negatywnych konsekwencji wobec pracownika, jeżeli ujawni kolegom swoje własne wynagrodzenie

Dlaczego warto ubezpieczyć majątek instytucji kultury?

• Zawierając umowę ubezpieczenia, należy objąć jej zakresem jak największą ilość przedmiotów materialnych oraz określić jak najszerszy katalog zdarzeń ubezpieczeniowych • Warto pamiętać nie tylko o ubezpieczeniu od kradzieży, pożaru czy powodzi, ale także od anomalii pogodowych takich jak wichury czy gradobicia oraz zwykłej kradzieży czy dewastacji • Wszystkie niedokładności i nieścisłości w treści polisy w razie ewentualnej likwidacji szkody ubezpieczyciel może zinterpretować na niekorzyść instytucji

Kto ustala wynagrodzenie zastępcy dyrektora i głównej księgowej?

• Organ organizatora ma zakaz sprawowania funkcji pracodawcy względem innych pracowników niż dyrektor instytucji • W przypadku zastępcy dyrektora sposób i tryb powołania może być ujęty w statucie, ale jednak to dyrektor powinien pełnić funkcje związane z prawem pracy • Nie ma możliwości nawiązania innego stosunku pomiędzy instytucją kultury a głównym księgowym niż umowa o pracę, a to znaczy, że jego wynagrodzenie określa dyrektor

Rekonstrukcja Zamku w Bobolicach

W zeszłym roku właścicielowi Zamku w Bobolicach, Jarosławowi Laseckiemu, udało się doprowadzić do sfinalizowania rekonstrukcji jednego z zamków należącego do tak zwanego Szlaku Orlich Gniazd. Zamek wybudował około 1350 r. Kazimierz Wielki.

Artysta – kurator – instytucja – odbiorca. Przestrzenie autonomii i modele krytyki

W Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu zaplanowano interesującą konferencję. Dotyczyła ona ważnych dla współczesnego funkcjonowania sztuki relacji między tytułowymi podmiotami.

II Edycja Art&Science Meeting

Jak można przeczytać na stronach internetowych Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku od marca do czerwca trwa Art&Science Meeting 2012. Stanowi on kontynuację projektu, jaki CSW Łaźnia we współpracy z Narodowym Centrum Kultury zainicjowało w 2011 r.