Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po zmianie ustawy o działalności kulturalnej

Czy po zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej od 1 stycznia 2012 r. instytucje kultury nadal mają obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czy mogą wypłacać świadczenia urlopowe?

Zbiory danych osobowych w bibliotece

Co to są zakresy zbiorów, jakie są w bibliotece i do czego się odnoszą?

Instytucja kultury a ZAIKS

Czy instytucja kultury, która na rozmaitych imprezach kulturalnych odtwarza utwory różnych artystów, także polskich, powinna zostać członkiem ZAIKS? Czy w związku z tym powinniśmy ponieść jakieś koszty, np. składki?

Amortyzacja środków trwałych przed i po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej

Mamy kilka pytań związanych z finansami biblioteki:
1. Na jakie konto należy przeksięgować wynik finansowy (zysk lub stratę) za 2011 r. oraz za 2012 r.?
2. Jak od 2012 r. należy zaewidencjonować zakup, amortyzację i umorzenie środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł? Kupujemy je z własnych środków lub z dotacji celowej, a także otrzymujemy nieodpłatnie.
3. Czy amortyzację i umorzenie zakupionych lub nieodpłatnie otrzymanych przed 1 stycznia 2012 r. środków trwałych należy księgować na starych zasadach, czy posługiwać się art. 41 ustawy o rachunkowości?

Przyjęcie w komis dzieł sztuki

Samorządowa instytucji kultury, która nie jest podatnikiem VAT, prowadzi sprzedaż komisową dzieł sztuki i wydawnictw, na rzecz osób fizycznych (artystów) i innych galerii. Z tytułu sprzedaży komisowej galeria pobiera dla siebie 10% prowizji. W jaki sposób należy księgować przyjęcie towaru do sprzedaży i w jakiej wartości? W jaki sposób ewidencjonować w księgach tę sprzedaż i rozliczać ją po zakończeniu okresu sprzedaży (danej wystawy), w tym zwrot niesprzedanych dzieł lub wydawnictw? W jaki sposób księgować sprzedaż gotówkową i za pomocą terminali osobom trzecim?

Skan umowy dowodem księgowym

Biblioteka zawarła umowę o dzieło z wykonawcą mieszkającym w innym mieście. Wykonawca podpisał umowę i przesłał ją w formie skanu. W polityce rachunkowości biblioteki znajduje się zapis o dopuszczeniu dokumentu w formie skanu. Czy to wystarczy? Czy zgodnie z przepisami skan dokumentu może być dowodem księgowym?

Dyżury w instytucjach kultury

• Pełnienie dyżurów, czyli praca po godzinach, jest obowiązkiem pracownika • Dyżur pracowniczy może pozostać jedynie dyżurem, gdy nie zaistnieje konieczność podjęcia pracy, albo — w razie wystąpienia takiej konieczności — zmieni się w pracę w godzinach nadliczbowych • Obowiązek pełnienia dyżurów pracowniczych wynika bezpośrednio z kp, dlatego instytucja nie musi zaznaczać tego dodatkowo w umowie o pracę

Regulamin wynagradzania w instytucjach kultury może być mniej korzystny niż ustawa o działalności kulturalnej

• Od 1 stycznia 2012 r. instytucje kultury nie mają obowiązku stosowania ustawy o działalności kulturalnej w zakresie rodzaju i wysokości świadczeń pieniężnych należnych jej pracownikom • Mniej korzystne dla pracowników postanowienia regulaminu wynagradzania wprowadza się poprzez wypowiedzenie im dotychczasowych warunków umowy o pracę • Jeśli instytucja wprowadzi w regulaminie wynagradzania niekorzystne dla pracowników zmiany, będą one dotyczyły także pracowników, których dotyczą przepisy ochronne ograniczające dopuszczalność wypowiadania warunków pracy lub płacy

Jak zadbać o bezpieczeństwo w instytucji kultury?

• Zakres informacji w planie ewakuacji zależy przede wszystkim od rodzaju zagrożenia • Trzeba w nim określić rodzaj zagrożenia i kroki, które należy podjąć w razie jego wystąpienia • Istotne też jest, jakiej instytucji dotyczy plan ewakuacji

Dlaczego trzeba się postarać o pozwolenie na czasowy wywóz zabytków za granicę?

• Warto znać zasady i procedury uzyskiwania pozwoleń na czasowy wywóz zabytków za granicę, bo bez nich nie można zaplanować działalności związanej z międzynarodową wymianą kulturalną • Instytucje kultury mogą się starać o trzy rodzaje pozwoleń na czasowy wywóz zabytków za granicę • Nieprzywiezienie obiektów w terminie może narazić pracowników instytucji na odpowiedzialność karną

Dzień Wolnej Sztuki

W dwunastu polskich muzeach 28 kwietnia odbyła się ciekawa akcja o takim tytule. Przedsięwzięcie miało podłoże edukacyjne i polegało na konfrontacji statystki badań, które mówią, że zwiedzający zatrzymują się przy każdym dziele na 8 sekund.

Kurs ceramiki artystycznej

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza do udziału w „Kursie Ceramiki Artystycznej”. Program kursu obejmuje trzy spotkania.