Dodatek do wynagrodzenia za pracę na drugiej zmianie w bibliotece

W naszej bibliotece pracownicy pracują w następujących godzinach: I zmiana od 9.00 do 17.00 i II zmiana od 12.00 do 20.00.
Czy w związku z tym należy wypłacić 10% dodatek za pracę na drugiej zmianie? Jak zorganizować pracę bibliotekarek, aby uniknąć płacenia tego dodatku?

Wypowiedzenie umowy pracownikowi w okresie ochronnym

Gminne centrum kultury w ramach redukcji etatów chce zwolnić jednego z pracowników obsługi technicznej. Ma najniższy staż pracy — jest zatrudniony od 3 lat. Chcemy wręczyć mu wypowiedzenie, ale jest przed emeryturą, tzn. w okresie chronionym, ponieważ miał z końcem roku już iść na emeryturę. Prosimy o informację, czy jest to zgodne z przepisami i co teraz będzie z jego emeryturą.

Dane czytelników biblioteki a obowiązek rejestracji u GIODO

Czy dane czytelników biblioteki (zobowiązania i papierowe karty czytelnika) podlegają rejestracji u GIODO, czy są zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (przetwarzanie danych w związku z zatrudnieniem, świadczeniem usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób zrzeszonych lub uczących się). Czy jeśli kiedyś dane będą przetwarzane w systemie komputerowym, będą podlegać rejestracji?

Sprzedaż spektaklu a tantiemy na rzecz ZAIKS

Teatr sprzedaje spektakl ryczałtem innemu teatrowi (który też jest samorządową jednostką organizacyjną). Teatr jako licencjobiorca płaci na rzecz ZAiKS tantiemy opodatkowane stawką podstawową VAT 23%. W cenie spektaklu, który teatr sprzedaje z zastosowaniem zwolnienia od VAT, zawarte są też te opłaty na rzecz ZAIKS. Kto powinien zapłacić tę różnicę w VAT? Zdaniem teatru – nabywca spektaklu. Wystawił więc fakturę ze stawką 23%. Tymczasem kontrahent wezwał go do korekty faktury z zastosowaną stawką 23% na zwolnioną, powołując się na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPP1/443-919/11/MS z 14 października 2011 r. Czy trzeba skorygować fakturę?

Teatr na festiwalu za granicą

Teatr zamierza wziąć udział w festiwalu w Niemczech i w Norwegii. Ma wystąpić tam ze swoim spektaklem. Za wykonane spektakle teatr otrzyma wynagrodzenie. Czy w związku z tym powinien zarejestrować się w Polsce jako podatnik VAT-UE? Z jaką stawką wystawić faktury i w jakich pozycjach deklaracji VAT wykazać tę sprzedaż?

Remont finansowany ze środków UE

Instytucja kultury realizowała zadanie „Remont Kopca Grunwald” polegający na odnowie pomnika wraz z remontem i utwardzeniem terenu wokół kopca ze środków Funduszy Europejskich PROW. Na ten cel gmina przekazała instytucji kultury środki w dotacji podmiotowej. W chwili otrzymania środków z PROW po realizacji zadania gmina zmniejszyła dotację podmiotową o tę otrzymaną kwotę. Jak zaksięgować nakłady poniesione na odnowienie pomnika oraz remont i utwardzenie terenu? Czy potraktować całość jako budowle i wprowadzić do ewidencji środków trwałych (są to roboty budowlane, ziemne, schody, chodniki, napisy, miecze, ławki parkowe itp.)?

Nieruchomość nabyta na potrzeby budowy nowej siedziby instytucji kultury

Instytucja kultury na potrzeby budowy nowej siedziby nabyła nieruchomość zabudowaną (budynki niemieszkalne). Do ewidencji środków trwałych przyjęto oddzielnie grunt i oddzielnie zabytkową zabudowę (wg wyceny rzeczoznawcy). W trakcie inwestycji część zabudowań wyburzono. Protokół wyburzeń wskazuje jedynie liczbę m2 wyburzeń bez podawania jakiejkolwiek wartości. Jakie powinno być odzwierciedlenie tych wyburzeń w wartości środków trwałych? Czy należy tworzyć odpis aktualizujący ze względu na to, że nieruchomość już nie ma takiej wartości jak przy wycenie (cena zakupu)? Jeśli zabytkowa zabudowa jest rewitalizowana i z jej wykorzystaniem powstaje nowa siedziba, to czy powinna być ona w momencie nabycia zaksięgowana na środki trwałe czy na środki trwałe w budowie?

Zwrot VAT z faktur opłaconych z dotacji ministerstwa

Instytucja kultury otrzymała dotację na realizację wystawy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozliczając projekt, instytucja musi zwrócić do ministerstwa kwotę VAT, którą odzyskała za towary i usługi sfinansowane z dotacji w kwocie proporcjonalnej do udziału środków ministerstwa w finansowaniu danej faktury. Jak zaksięgować kwotę VAT zwracaną do ministerstwa? Czy są to pozostałe koszty operacyjne? Projekt trwał do końca 2011 r., a rozliczenie nastąpiło w styczniu 2012 r. Kwotę zwrotu VAT instytucja przelała na konto ministerstwa w styczniu 2012 r. Czy zwrot VAT zaliczyć do kosztów 2011 r., czy zaksięgować w koszty roku bieżącego?

Dotacja na inwestycję oraz amortyzacja po zmianie przepisów

W jaki sposób księgować dotację majątkową (budowa nowego gmachu biblioteki), która wpływa od 2008 r. i potrwa do jesieni tego roku? Źródło finansowania to dotacja z UE i dotacja od organizatora. Biblioteka prowadzi rachunkowość na wyodrębnionych na potrzeby projektu kontach księgowych. Do tej pory dotację biblioteka księgowała na koncie funduszowym, w analityce z podziałem na źródło finansowania. W połowie roku 2012 r. biblioteka chce wprowadzić nowy plan kont z mocą obowiązywania od początku roku i dokonać stosownych przeksięgowań. Jak postąpić, aby nie naruszyć zasad rachunkowości i być w zgodzie z ustawą o działalności kulturalnej?
Drugie pytanie związane jest z amortyzacją wysokocennych środków trwałych. Dokonywana jest na podstawie tabeli amortyzacyjnej. Środki trwałe (zestawy komputerowe, samochód) biblioteka kupiła w tym roku i wprowadziła do tabeli amortyzacyjnej. Jak księgować amortyzację (tabela jest jedna), kiedy część dotacji na zakup środków trwałych zaksięgowana jest na funduszu instytucji, a część na rozliczeniach międzyokresowych przychodów? Czy lepiej przeksięgować niezamortyzowaną części majątku z funduszu na konto rozliczeń przychodów? Do tej pory wysokocenne środki trwałe finansowane były wyłącznie dotacją majątkową.

Refaktura za materiały promocyjne

Instytucja kultury otrzymała od gminy refaktury — obciążenie za zakup materiałów promocyjnych za poprzednie lata oraz notę księgową — obciążenie za zakup flag. Zakupione w ubiegłym roku przez gminę materiały promocyjne instytucja będzie sprzedawać w swoim sklepiku w tym roku. Co zrobić z tymi dokumentami księgowymi, jak je zaksięgować? Czy gmina mogła w taki sposób przekazać odpłatnie materiały promocyjne?

Koszty reprezentacji w instytucji kultury

Czy instytucja kultury może ująć w planie finansowym koszty reprezentacji? Jeśli tak, to jakie koszty można do nich zaliczyć? Czy np. zaproszenie kontrahenta na kawę lub obiad w celu przeprowadzenia rozmów dotyczących zawieranych umów jest działaniem nadzwyczajnym o charakterze reprezentacyjnym, czy powszechnie przyjętą praktyką i można zaliczyć te koszty do kosztów uzyskania przychodów?

Woda w sezonie letnim dla pracowników instytucji kultury

• Pracownikom instytucji niezależnie od pogody należy się woda zdatna do picia • Pracownikom zatrudnionym w warunkach uciążliwych trzeba zapewnić napoje • Listę stanowisk uprawnionych do otrzymywania napojów ustala dyrektor