Praca w muzeum w niedziele

Tygodniowy wymiar czasu pracy w muzeum wynosi 37 godzin (od wtorku do soboty) oraz w co drugą niedzielę 3 godziny, poniedziałek jest dniem wolnym. Jak rozliczać pracę w niedzielę: jak dyżur czy jak normalne godziny pracy? Jak je rekompensować?

Imię i nazwisko czytelnika to dane osobowe

Czy dane z rejestru np. wypożyczeń czasopism do domu, gdzie jest tylko imię i nazwisko, podlegają ochronie jako dane osobowe?

Co powinna zawierać instrukcja zarządzania systemem informatycznym?

Dowiedzieliśmy się, że musimy opracować i wdrożyć w naszej bibliotece instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Co mamy w niej zapisać, aby spełniała wymagania wynikające z przepisów? Co to znaczy, że musimy określić poziom bezpieczeństwa?

Jakie skutki podatkowe wywoła umorzenie pożyczki z ZFŚS?

Nasza instytucja kultury udziela ze środków ZFŚS pożyczki mieszkaniowej osobom uprawnionym. Z regulaminu wynika natomiast, że w razie śmierci pożyczkobiorcy, udzielona mu pożyczka z ZFŚS zostanie umorzona. Dwóm naszym byłym pracownikom (obecnie na emeryturze) umorzyliśmy taką pożyczkę. W jednym przypadku umorzenie pożyczki nastąpiło w wyniku śmierci pożyczkobiorcy. Jakie skutki w podatku dochodowym wywoła umorzenie pożyczki z ZFŚS pożyczkobiorcom — byłym pracownikom, z których jeden zmarł? Czy umorzenie pożyczki z ZFŚS obecnemu pracownikowi będzie dla niego przychodem ze stosunku pracy?

Organizacja Dnia Dziecka

Jesteśmy instytucją kultury, która jest podatnikiem VAT. Otrzymaliśmy ustne polecenie od sołtysa w porozumieniu z gminą na przygotowanie imprezy na Dzień Dziecka w jego miejscowości. Wystawiliśmy fakturę VAT dla gminy o treści: „Przygotowanie i obsługa Dnia Dziecka”. Gmina ma sfinansować tę fakturę z funduszu sołeckiego. W związku z tym mamy pytania:
1) Czy instytucja kultury może prowadzić działalność gospodarczą o takim charakterze?
2) Czy stawka 23% VAT dla faktury przez nas wystawionej jest prawidłowa?
3) Czy możemy odliczyć VAT z faktury zakupu słodycze na tę imprezę i jak prawidłowo opisać taką fakturę?

Amortyzacja środków trwałych przyjętych do użytkowania przed i po zmianie ustawy

Czy po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej amortyzację środków trwałych znajdujących się w instytucie będziemy księgować przez wiele następnych lat na dwa sposoby:
1) nowy — poprzez rozliczenia międzyokresowe przychodów,
2) stary — Wn „Fundusz instytucji”; Ma „Wyrównanie amortyzacji”?
Czy kwota znajdująca się na koncie „Fundusz instytucji kultury” będzie odzwierciedlała wartość majątku jednostki? Co zrobić z kwotą znajdującą się na koncie „Fundusz instytucji kultury” a odpowiadającą wartości niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z dotacji w latach ubiegłych?

Zakup używanego instrumentu muzycznego

Ostatnio nasza instytucja nabyła od osoby fizycznej używany instrument muzyczny, tzw. haligonkę, na podstawie umowy kupna–sprzedaży o wartości 4500 zł. Proszę o pomoc w prawidłowym ujęciu tej operacji w księgach domu kultury, począwszy od dekretacji, aż do ujęcia w księdze inwentarzowej oraz amortyzacji. Według jakiej stawki amortyzować instrument?

Obniżenie etatu czy urlop wychowawczy pracownika instytucji kultury?

• Instytucja kultury jako pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o obniżenie etatu • Pracownik może wielokrotnie składać wniosek i wskazywać w nim różne okresy i obniżone wymiary czasu pracy, byleby tylko łączny czas obniżenia etatu nie przekraczał 3 lat, a etat nie był obniżony o więcej niż połowę • Pracownicy z obniżonym etatem są chronieni przed zwolnieniem w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o obniżenie etatu

W jakim terminie udzielić pracownikowi zaległego urlopu?

• Od 2012 r. urlop zaległy z poprzedniego roku pracownik powinien wykorzystać do 30 września roku następnego • Roszczenie pracownika o wykorzystanie zaległego urlopu przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stał się wymagalny • Ostateczny termin udzielenia urlopu zaległego nie dotyczy urlopu na żądanie

Czym różni się licencja od umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe?

• Przy nabyciu praw autorskich do dzieła instytucja kultury wchodzi w miejsce jego autora • Licencja uprawnia instytucję kultury do korzystania z określonego dzieła w oznaczony sposób, nie oznacza nabycia praw autorskich do dzieła • Zarówno umowa o przeniesienie praw autorskich, jak i umowa licencyjna muszą dokładnie określać pola eksploatacji

Jakich błędów instytucje kultury powinny unikać w umowach komisu?

• Aby instytucja kultury mogła zawrzeć umowę komisu jako komisant, w jej statucie musi być zapis o możliwości prowadzenia przez nią działalności gospodarczej • Za sprzedaż rzeczy przyjętej w komis instytucji należy się wynagrodzenie • W umowie trzeba zwrócić szczególną uwagę na określone przez komitenta pola eksploatacji dzieła będącego przedmiotem komisu

Zbiory Muzeum Śląskiego w Katowicach powiększone o symbol motoryzacji PRL

Muzeum Śląskie, które jest w trakcie budowy nowego gmachu, zakupiło do swych zbiorów dość sensacyjne „dzieło sztuki”, a na pewno artefakt.