Czas pracy opiekuna wycieczki

Pracownik ośrodka kultury brał udział w dwudniowej wycieczce dla osób dorosłych w charakterze organizatora (kierownika) w ramach delegacji. Dodatkowo wynajęty został przewodnik wycieczki. Wycieczka trwała od godziny 06:00 w sobotę do 22:00 w niedzielę. Pracownik ma pokryte pełne koszty delegacji. Jak w takim wypadku zrekompensować czas pracy pracownikowi?

Nagroda w regulaminie wynagradzania ośrodka kultury

Instytucja kultury w regulaminie wynagradzania ma następujący zapis: „W Ośrodku Kultury tworzy się ze środków przeznaczonych na wynagrodzenie fundusz nagród w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostających w dyspozycji dyrektora z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników oraz 8,5% planowanych wynagrodzeń — fundusz wypłacany z wypracowanych środków jako nagroda roczna za rok poprzedni, płatna w pierwszym kwartale każdego roku”.
Czy zapis ten w regulaminie wynagradzania, w świetle znowelizowanej ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) jest nieaktualny i nagrody te nie przysługują pracownikom od 1 stycznia 2012 r.?
Czy dyrektor ma inne możliwości docenienia pracowników prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury?

Upominki dla pracowników domu kultury

Wkrótce nasza placówka — miejski dom kultury — będzie odchodzić 50-lecie istnienia. Czy z tej okazji możemy dla pracowników zakupić upominki rzeczowe lub wydać talony bez względu na staż pracy i wymiar czasu pracy w jednakowej wysokości. Czy można je sfinansować z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) czy ze środków obrotowych?

Regulamin organizacyjny obowiązkowy w instytucji kultury

Gminna biblioteka publiczna jest w trakcie tworzenia nowego statutu. Czy konieczny jest zapis w statucie, że organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny? Czy regulamin organizacyjny jest dokumentem obowiązkowym i co to znaczy, że trzeba mieć opinię organizatora?

Zmiany w planie finansowym instytucji kultury

Jeśli instytucja kultury wprowadza zmiany w planie finansowym w ciągu roku, dyrektor wydaje odpowiednie zarządzenie. Czy o wszystkich zmianach w planie finansowym należy powiadomić organizatora? Jeśli tak, to z jakich przepisów to wynika?

Nagroda roczna dla głównego księgowego

Kto głównemu księgowemu w samorządowej instytucji kultury przyznaje nagrodę roczną i czy wymaga ona jakichś dodatkowych zatwierdzeń?

Wydanie karty bibliotecznej a VAT

Biblioteka miejska chce wprowadzić elektroniczne karty biblioteczne. Karty te będą wydawane jednorazowo, odpłatnie i będą służyły identyfikacji osób korzystających z biblioteki. Są one ściśle powiązane z usługą wypożyczania książek. Odpłatność jedynie pokrywa koszt jej zakupu. Czy w przypadku odpłatnego wydawania kart bibliotecznych opłata pobierana z tego tytułu powinna być opodatkowana VAT?

Oddzielny system rachunkowości dla środków z funduszy strukturalnych

W umowie o przyznanie pomocy na zadanie „Zakup wyposażenia do biblioteki” jest zapis, że beneficjent zobowiązuje się do wprowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości. Czy to znaczy, że biblioteka nie może zastosować kont, które już ma zapisane w polityce rachunkowości? Zakup wyposażenia obejmuje krzesła, biurka, stoły, regały, telewizor itp. Czy wszystkie te środki zakwalifikować do środków trwałych (niektóre ceny jednostkowe są niskie)?
W polityce mamy zapis, że środki trwałe o wartości do 1000 zł należy zaliczyć bezpośrednio w koszty, od 1000 zł do 3500 zł uznać za środki trwałe amortyzowane jednorazowo i powyżej 3500 zł jako środki trwałe amortyzowane liniowo. Czy można zaliczyć do wydatków strukturalnych wyposażenie biblioteki zakupione z:

  1. funduszy otrzymanych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej: PROW)?
  2. dotacji od organizatora?

Księgowanie zbiorów bibliotecznych po zmianie ustawy o działalności kulturalnej

Pytania dotyczą skutków nowelizacji art. 29 ustawy o działalności kulturalnej:

  1. Czy zmiana art. 29 ustawy o działalności kulturalnej powoduje tylko usunięcie księgowania umorzenia zbiorów bibliotecznych przez fundusz instytucji kultury, czy należy to księgowanie zastąpić kontem „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”? Czy zmiana brzmienia art. 29 ustawy o działalności kulturalnej wymusza wydzielenie z funduszu instytucji kultury wartości dotacji inwestycyjnych otrzymanych do 31 grudnia 2011 r. i przeniesienia ich na konto „Rozliczenie międzyokresowe przychodów”? Jeżeli tak, jak to prawidłowo zrobić?
  2. Biblioteka ma na koncie 080 „Środki trwałe w budowie” z lat ubiegłych sfinansowane nakłady z dotacji celowej organizatora, które były księgowane Wn 131/Ma 800, a cała inwestycja będzie rozliczana najprawdopodobniej w 2012 r. Inwestycja jest także finansowana z dotacji celowej organizatora w 2012 r. i księgowanie odbywa się po zmianie art. 29 ustawy o działalności kulturalnej w następujący sposób: Wn 131/Ma 846. Co ma biblioteka zrobić w takiej sytuacji?
  3. Jak po 1 stycznia 2012 r. prawidłowo księgować zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji podmiotowej organizatora i nieodpłatne otrzymanie zbiorów?
  4. Jak powinna wyglądać analityka do konta 800 „Fundusz Instytucji Kultury”, aby spełniała wymogi art. 29 ustawy o działalności kulturalnej?

Zawieranie umów cywilnych – na co uważać, aby nie narazić się na zarzut obejścia prawa pracy?

• Instytucja może zawierać umowy cywilnoprawne, byle tylko ich postanowienia nie zmierzały do obchodzenia przepisów dotyczących stosunku pracy • Zaletą podpisania umowy cywilnej dla instytucji kultury jest to, że wypłaca wynagrodzenie za zadanie faktycznie wykonane • Praca osoby wykonującej w instytucji kultury zadania na podstawie umowy cywilnej, powinna być tak zorganizowana, aby nie była wykonywana w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy

Na co zwrócić uwagę przy nabywaniu zabytków ruchomych przez instytucje kultury?

• Na instytucji kultury jako właścicielu zabytku wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków ciąży wiele obowiązków • Nabywając dzieła, instytucja kultury musi liczyć się z niebezpieczeństwem zakupu obiektu pochodzącego z nielegalnego źródła • Dlatego przed nabyciem należy sprawdzić źródło pochodzenia zabytku oraz prowadzić dokumentację podjętych działań

O kolebce polskiego żeglarstwa śródlądowego

Z okazji 90 lat Chojnickiego Klubu Żeglarskiego Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach zorganizowało wystawę „Charzykowy — kolebka polskiego żeglarstwa śródlądowego”.