Poradnik Instytucji Kultury 01/2017

Muzeum dla dzieci

W Bernie od ponad dziesięciu lat funkcjonuje muzeum Paula Klee. Zapewne nie wyróżniałoby się ono specjalnie na tle innych muzeów tego typu, gdyby nie funkcjonujące w ramach placówki muzeum Creaviva — centrum kreatywne dla każdego, a szczególnie dla dzieci. Wspierane przez Fundację Muzeum dla Dzieci, Creaviva oferuje zajęcia szkolne i warsztaty związane ze sztuką Paula Klee.

Obserwatoria kultury — regionalne centra wiedzy o kulturze

  • Sfera kultury jest jedną z najintensywniej rozwijających się w ostatnich latach
  • Regionalne obserwatoria kultury gromadzą wiedzę o rozwoju kultury w regionach
  • Obserwatoria kultury są doskonałymi miejscami, w których można zasięgnąć informacji o tym, co w sferze kultury robią inni, a także wypromować swoją działalność

Nie taki przedszkolak (w instytucji kultury) straszny — czyli jak przygotować zajęcia edukacyjne dla maluchów

  • Obecność dzieci w instytucjach kultury jest już nie tylko normą, ale wręcz koniecznością
  • Przygotowując zajęcia, warto kierować się zasadą „mniej znaczy więcej”
  • Nie warto robić nic na siłę – zajęcia dla przedszkolaków należy prowadzić tak, aby zarówno dzieci, jak i prowadzący czuli się w instytucji jak najswobodniej

Dotacja w stu czy od stu?

Instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości 5000 zł, która ma bezpośredni wpływ na cenę biletów na koncert.
Czy wartość dotacji stanowi kwotę brutto i VAT oblicza się metodą „w stu”, czy też kwota 5000 zł stanowi kwotę netto?

Usługi marketingowe w związku z produkcją filmów a odliczenie VAT

Instytucja kultury do realizacji filmu przekazuje wkład rzeczowy, tj. hale zdjęciowe wraz z wyposażeniem, a w zamian otrzymuje usługi marketingowe, polegające na promowaniu studia filmowego i jego możliwości. Użyczając studio filmowe do produkcji filmowych, instytucja wystawia faktury sprzedaży, które są wzajemnie kompensowane.
Instytucja stosuje prewspółczynnik przy odliczaniu VAT, gdyż oprócz działalności statutowej świadczy usługi najmu pomieszczeń i usługi post-produkcji (usługi graficzne przy koprodukcjach filmowych).
Czy do rozliczenia VAT od faktury dotyczącej nabycia usług promujących studio filmowe instytucja powinna zastosować prewspółczynnik, czy może odliczyć cały VAT od faktury, która jest związana z działalnością opodatkowaną?

JPK w instytucjach niestosujących programów komputerowych do prowadzenia ewidencji VAT

W samorządowej instytucji kultury ewidencję księgową i ewidencję VAT prowadzi się bez zastosowania jakichkolwiek programów komputerowych. Według definicji z Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej spełnia to kryteria małego przedsiębiorcy. Za małego przedsiębiorcę uważa się takiego przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Czy w tym przypadku instytucja może skorzystać z opóźnionego terminu wprowadzenia obowiązku przesyłania danych z ewidencji VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK), tzn. od rozliczenia za styczeń 2018 r.?

Podatek od nieruchomości w przypadku wynajmowania nieruchomości przedmiotowo zwolnionej od tego podatku

Gminny ośrodek kultury (GOK) użytkuje budynek na podstawie zawartej z gminą umowy najmu, płacąc umówiony miesięczny czynsz. W tym budynku znajdują się lokale użytkowe (np. zakład fryzjerski, agencja ubezpieczeniowa) oraz lokale mieszkalne. Z wszystkimi najemcami umowy najmu (podnajmu) podpisał GOK. Przychody uzyskane z tego podnajmu przeznaczane są na jego działalność. GOK jako instytucja kultury na podstawie uchwały rady gminy jest zwolniona od podatku od nieruchomości i tym samym nie pobiera oraz nie płaci podatku również od podnajmowanych lokali. Jednak z uchwały rady gminy wynika, że zwalnia się od podatku od nieruchomości: budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na potrzeby instytucji kultury oraz innych podmiotów, których podstawowa działalność jest działalnością kulturalną.
Czy w takim przypadku GOK postępuje właściwie, nie pobierając od lokali użytkowych i mieszkalnych podatku od nieruchomości?
Jeżeli powinien pobierać podatek od nieruchomości, to jak obciążyć najemców lokali tymi kosztami?

Koszty uzyskania przychodów artystów wykonawców w przypadku wykonywania prób

Instytucje artystyczne, takie jak opery, teatry czy filharmonie, zatrudniają m.in. na podstawie umowy o pracę członków orkiestry, tancerzy i śpiewaków, wykonujących obowiązki w ramach 5-dniowego tygodnia pracy (próby i przedstawienia lub koncerty). Zakres pracy tych osób obejmuje często czynności związane z ćwiczeniami oraz wykonaniami artystycznymi, w trakcie których powstają autorskie prawa pokrewne nabywane przez pracodawcę. Wynagrodzenie za pracę oraz koszty jego uzyskania są rozliczane miesięcznie.
Problem dotyczy kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). W tej kwestii instytucje kultury postępują dwojako.
Część instytucji uważa, że właściwe jest stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów, które przysługuje artystom wykonawcom nie tylko za przedstawienia, ale również i za próby, które są utworami w rozumieniu art. 1 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: prawo autorskie).
Natomiast zgodnie z drugim stanowiskiem o możliwości stosowania kosztów 50% z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego. Jeśli pracownik wykonuje swoje obowiązki na podstawie jednej umowy o pracę i są to czynności zarówno chronione prawem autorskim, jak i te niebędące jego przedmiotem, to z umowy tej powinno wynikać, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka część dotyczy pozostałych czynności. Takie rozróżnienie pracy, jak również czytelne jej dokumentowanie, daje podstawę do zastosowania kosztów 50%. Zatem podwyższone koszty uzyskania przychodów mogą być zastosowane jedynie w odniesieniu do wykonań artystycznych. Próby i ćwiczenia nie są artystycznym wykonaniem utworu.
Które stanowisko jest prawidłowe?

Zakup środków trwałych nie z dotacji podmiotowej

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) otrzymuje dotację podmiotową na realizację zadań statutowych. Planuje kupić drukarkę i komputer, każdy o wartości wyższej niż 3500 zł (środek trwały).
Czy zakup ten można sfinansować z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora?

Zaległe składki na ZUS można sfinansować z funduszu rezerwowego

Samorządowa instytucja kultury osiągnęła zysk za 2015 r. i przeksięgowała go na fundusz rezerwowy. ZUS nakazał, w wyniku kontroli, odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe — nie były one odprowadzane za zleceniobiorcę, który nieprawidłowo złożył oświadczenie.
Czy z tego funduszu można pokryć koszty związane z zaległymi składkami?

Księgowanie faktury zaliczkowej

Muzeum, które jest podatnikiem VAT, kupiło gabloty wystawowe o wartości mniejszej niż 3500 zł netto, które będą stanowiły pozostały środek trwały. Najpierw zapłaciło zaliczkę za gabloty, a następnie pozostałą część należności.
Jakich księgowań dokonać na poszczególnych etapach zapłaty za gabloty?

Działania promocyjne i marketingowe można sfinansować z dotacji podmiotowej

Instytucja kultury, która w ramach działalności statutowej organizuje bezpłatne warsztaty i szkolenia, prowadzi liczne działania promocyjne i marketingowe. Ich zadaniem jest dotarcie do osób zainteresowanych. W tym celu przygotowuje ulotki i plakaty, długopisy reklamowe, teczki itd.
Czy wydatki na takie działania mogą być finansowane z dotacji podmiotowej, którą organizator udziela na bieżące funkcjonowanie instytucji?