Poradnik Instytucji Kultury 01/2019

Składanie sprawozdań do urzędu skarbowego przez instytucje kultury — tylko elektronicznie

Czy złożenie sprawozdania finansowego za 2018 r. w formie elektronicznej obowiązuje również takie instytucje, których sprawozdanie finansowe nie jest poddane obowiązkowemu badaniu?
Co należy rozumieć pod pojęciem sprawozdania finansowego — czy tylko bilans i rachunek zysków i strat, czy też jeszcze informację dodatkową?
Do kiedy należy przedłożyć sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej?

Rozliczenie wyniku finansowego

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w księgach rachunkowych instytucji kultury konto „Rozliczenie wyniku finansowego” wykazuje wartości nierozliczonej straty za lata 2015 i 2016. Także na koncie „Błędy z lat poprzednich” są zapisy zarówno po stronie Wn, jak i Ma.
Wynik finansowy za 2017 r. (zysk) figuruje na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy”. W zarządzeniu organizatora zatwierdzającym sprawozdanie finansowe jest zapis, że zysk netto za 2017 r. przeznacza się na fundusz rezerwowy. Z funduszu instytucji kultury nie można pokryć strat dotyczących lat ubiegłych, ponieważ wynosi on 0 zł.
Czy należało w 2018 r. zysk z 2017 r. przenieść na fundusz rezerwowy pod datą zatwierdzenia sprawozdania ?
Czy w 2018 r. po przeniesieniu zysku na fundusz rezerwowy z kwoty funduszu (7500 zł) można było pokryć np. rozliczenie wyniku z lat ubiegłych (konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”) czy błędy (konto 821 „Błędy lat poprzednich”) — choć zarządzenie zatwierdzające sprawozdanie za 2017 r. milczy na ten temat?
Czy można pokryć straty z lat ubiegłych w dowolnej kolejności?
Czy operacje wymienione w pkt. wyżej będzie można zaksięgować dopiero w 2019 r. (w czerwcu), gdy będzie już określony zapis w zarządzeniu zatwierdzającym wynik finansowy za 2018 r.?

Elektroniczne fakturowanie przy realizacji zadań publicznych

W Dz.U. z 23 listopada 2018 r. pod poz. 2191 opublikowano Ustawę z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Dozwolony użytek dla osób z dysfunkcją czytania

W Dz.U. z 13 grudnia 2018 r. pod poz. 2339 opublikowano Ustawę z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

Weryfikacja dokumentów pochodzących od komornika sądowego

W Dz.U. z 7 grudnia 2018 r. pod poz. 2287 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 listopada 2018 r. w sprawie weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika.

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od świadczeń na łagodzenie zagrożenia pożarami przedłużone

W Dz.U. z 7 grudnia 2018 r. pod poz. 2283 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Instytut Europy Środkowej

W Dz.U. z 5 grudnia 2018 r. pod poz. 2270 opublikowano Ustawę z 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej.

Udogodnienia w programach telewizyjnych dla niepełnosprawnych

W Dz.U. z 4 grudnia 2018 r. pod poz. 2261 opublikowano Rozporządzenie KRRiTV z 15 listopada 2018 r. w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych.

Nowe wzory formularzy w podatku dochodowym od osób fizycznych

W Dz.U. z 30 listopada 2018 r. opublikowano 3 rozporządzenia Ministra Finansów z nowymi wzorami formularzy.

Koła gospodyń wiejskich

W Dz.U. z 28 listopada 2018 r. pod poz. 2212 opublikowano Ustawę z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Ustawa określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich (KGW), tryb ich zakładania oraz organizację KGW działających na terytorium Polski.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W Dz.U. z 23 listopada 2018 r. pod poz. 2192 opublikowano Ustawę z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Fundusz Dróg Samorządowych

W Dz.U. z 19 listopada 2018 r. pod poz. 2161 opublikowano Ustawę z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych.