Poradnik Instytucji Kultury 01/2022

Zwiększenie wymiaru etatu pracownika a regulamin organizacyjny

W zeszłym roku, aby usprawnić działania biblioteki, dyrektor zwiększył głównemu księgowemu etat z 1/4 na 1/2.
Czy trzeba w związku z tym zmieniać cały regulamin organizacyjny, czy wystarczy to zrobić aneksem do umowy o pracę?

Rozwiązanie umowy o pracę z głównym księgowym w związku z przeniesieniem księgowości instytucji kultury do centrum usług wspólnych

W związku z przeniesieniem księgowości biblioteki do centrum usług wspólnych (CUW) od 1 stycznia 2022 r. główna księgowa otrzymała wypowiedzenie pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia (zakończenie stosunku pracy miało nastąpić 31 grudnia 2021 r.). Po otrzymaniu tego wypowiedzenia pracownica wystąpiła z pismem o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem 12 stycznia 2022 r.
Czy główna księgowa może pozostać na swoim stanowisku do dnia, który zaproponowała? W takiej sytuacji księgowość w bibliotece przez kilka dni byłaby prowadzona i przez główną księgową w siedzibie biblioteki, i przez CUW. Czy jest to dopuszczalne?

Refundacja zakupu okularów korekcyjnych pracownika

Pytania dotyczą refundacji zakupu okularów korekcyjnych pracownika.
Czy można dokonać dopłaty do okularów na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego podczas badania profilaktycznego ważnego do 19 maja 2020 r.?
Czy w zarządzeniu dotyczącym dopłaty do zakupu okularów można wprowadzić zasadę, że należy się ona co dwa lata (np. dopłata 2 razy na jedno zaświadczenie o zdolności do pracy raz na 3 lata)?

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego

Pracownica z 10-letnim stażem pracy 22 kwietnia 2016 r. dostarczyła wraz z informacją o ciąży zwolnienie lekarskie. Na zwolnieniu chorobowym przybywała aż 6 listopada 2016 r., a od następnego dnia rozpoczął bieg urlop macierzyński, z którego korzystała do 5 listopada 2017 r. Instytucja 6 listopada 2017 r. otrzymała informację o kolejnej ciąży pracownicy i kolejnym zwolnieniu lekarskim, które objęło okres aż do 3 listopada 2018 r., bo od 4 listopada 2018 r. pracownica przeszła znowu na 52 tygodnie urlopu macierzyńskiego, a następnie od 3 listopada 2019 r. na urlop wychowawczy (zachowując 21-dniowy termin składania wniosku o ten urlop) na jeden rok. W czasie trwania urlopu wychowawczego złożyła rezygnację z tego urlopu, aby 3 czerwca 2020 r. wrócić do pracy. Jednak tego dnia dostarczyła L-4 z informacją o kolejnej ciąży i od 15 grudnia 2020 r. do 13 grudnia 2021 r. pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim. W 2016 r., zanim pracownica otrzymała zwolnienie lekarskie, miała 7 dni zaległego urlopu wypoczynkowego za 2015 r.
Za które lata pracownica traci urlop wypoczynkowy ze względu na przedawnienie, a za które zachowuje prawo do niego, jeśli co roku należy jej się 26 dni urlopu wypoczynkowego?

Śmierć uprawnionego do świadczeń z ZFŚS

Czy z uwagi na śmierć uprawnionego do pobierania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS), na którego był dokonywany odpis, odpis ten należy na koniec roku skorygować?

Dwa systemy czasu pracy w instytucji

Ogólna zasada, wynikająca z Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), stanowi, że pracownik pracuje w jednym systemie czasu pracy. Natomiast art. 26c ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza do pracowników instytucji kultury, dla których może być stosowany przerywany czas pracy, stosowanie równocześnie systemu organizacji czasu pracy określonego w art. 135 § 1 kp, czyli równoważnego systemu czasu pracy.
Jak rozumieć stwierdzenie, że stosowanie równocześnie tych dwóch systemów czasu pracy powinno być uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją?
Jakie warunki należy spełnić, by zgodnie z prawem można było w instytucji kultury stosować równocześnie system czasu pracy równoważny z przerywanym, czyli wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy do maksymalnie 12 godzin z zastosowaniem przerwy trwającej nie więcej niż 5 godzin?

Karty ewidencji czasu pracy i wnioski urlopowe pracowników zatrudnionych przed 2019 r.

Jak długo należy przechowywać karty ewidencji czasu pracy i wnioski urlopowe pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r.?

Kontrola płac i zatrudnienia w GOK

Czy pracownik urzędu gminy, działający na podstawie upoważnienia wójta, może przeprowadzić kontrolę płac i zatrudnienia w gminnym ośrodku kultury, powołując się na art. 33 ust. 5 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym)?

Odprawa emerytalna dla dyrektora i głównego księgowego

W obowiązującym w instytucji kultury regulaminie wynagradzania jest zapis o odprawie emerytalnej dla pracowników w wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia. Regulamin ten nie dotyczy dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego.
Czy w regulaminie wynagradzania dla głównego księgowego dyrektor może określić, że odprawa emerytalna, w więc świadczenie dodatkowe, może być do 25% wyższa niż określone w obowiązującym w instytucji regulaminie wynagradzania?
Czy w przypadku dyrektora wystarczy powołać się na Ustawę z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa) przy wnioskowaniu o wysokości odprawy, którą zaakceptuje organizator?

Zajęcia językowe prowadzone przez dom kultury

Gminny dom kultury (GDK) ma w statucie zapis, z którego wynika, że GDK może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów poprzez organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych czy koncertów w zakresie nieprzekraczającym zadań statutowych.
Czy na tej podstawie GDK może prowadzić odpłatne zajęcia z języka angielskiego? Jakie zapisy zamieścić w statucie, aby było to możliwe?
Czy zajęcia te będą stanowić działalność gospodarczą? Jeżeli tak, to jaki zapis powinien znaleźć się w statucie: czy wystarczy ogólny dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej, czy należy wyszczególnić, w jaki sposób ta działalność będzie prowadzona, np. GDK może prowadzić działalność gospodarczą poprzez organizowanie zajęć językowych?

Sprzedaż złomu a obowiązek rejestracji w BDO

Pytania dotyczą jednorazowej sprzedaży złomu przez instytucję kultury, która dotychczas nie została wpisana do BDO.
Miejska instytucja kultury otrzymała dotację z urzędu miasta na wymianę stropów i podłogi w budynku, który użytkuje od 2010 r. na podstawie umowy użyczenia zawartej z miastem. W związku z wymianą podłogi powstanie dość duża ilość złomu.
Czy instytucja kultury może sprzedać złom powstały z wymiany podłogi w obcym środku trwałym i wystawić fakturę? Czy w związku z tą jednorazową sytuacją musi zarejestrować się w BDO? Instytucja korzysta z podmiotowego zwolnienia od VAT.
Czy sprzedaż złomu (piece c.o.) z gminnej biblioteki publicznej wymaga rejestracji w BDO?

Dom Słów

Dom Słów to interdyscyplinarna instytucja kulturalno-edukacyjna, część lubelskiego Ośrodka „Brama Grodzka — Teatr NN”. Jej program zbudowano wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym. Instytucja ta powstała we współpracy z działającą w Lublinie od 2008 r. Izbą Drukarstwa.