Poradnik Instytucji Kultury 02/2014

Praca w soboty i niedziele w instytucji kultury

Pracownicy instytucji kultury pracują w podstawowym systemie czasu pracy. Problem dotyczy pracujących sobót i niedziel. W regulaminie pracy instytucji jest bowiem zapis, że sobota jest wolnym dniem z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. W wyniku tego praca w soboty (a zdarza się to dość często) do tej pory była traktowana jako praca w godzinach nadliczbowych. Jednak nie jest to do końca prawidłowe, skoro odbywające się w soboty koncerty, imprezy są wcześniej planowane. Czy należy usunąć zapis o wolnej sobocie z regulaminu pracy? Czy można planować pracę w niedzielę? Czy trzeba traktować to jako pracę w godzinach nadliczbowych? Jak liczyć godziny pracy w soboty i niedziele? Pracownicy w te dni czasem pracują 3 godziny, a czasem 8 i nie zawsze można przewidzieć, ile będzie trwała ich praca.

Wymiar czasu pracy zastępcy dyrektora w instytucji kultury

Czy w małej instytucji kultury wicedyrektor może być zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy?

Premia motywacyjno-uznaniowa a wynagrodzenie za czas choroby

Pracownica ośrodka kultury w październiku 2013 r. przebywała na zwolnieniu chorobowym 7 dni. Jej płaca zasadnicza wynosi 2400 zł, natomiast za październik 2013 r. wynagrodzenie za czas przepracowany wynosi 1760 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania ośrodka kultury oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownicy mogą otrzymać premię motywacyjno-uznaniową za przepracowany miesiąc w wysokości od 3% do 15% wynagrodzenia zasadniczego. Premia jest przyznawana za bardzo dobre wykonanie obowiązków oraz za wprowadzenie innowacji w trakcie realizacji zadania dającego pozytywne efekty. Od jakiej kwoty wynagrodzenia zasadniczego należy liczyć premię pracownicy: czy od kwoty 2400 zł (po uzupełnieniu), czy od 1760 zł?

Wydłużony okres rozliczeniowy czasu pracy w bibliotece

Czy w bibliotece można stosować 6-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy?

Powierzenie pracownikowi instytucji kultury innej pracy bez wypowiedzenia zmieniającego

• Aby można było przenieść pracownika na inne stanowisko bez jego zgody, musi istnieć określona uzasadniona potrzeba instytucji jako pracodawcy • Nie można powierzyć pracownikowi w tym trybie nowych obowiązków na zawsze, tylko maksymalnie na 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego • Płaca pracownika powinna zostać przynajmniej na tym samym poziomie

Nagroda za dobre osiągnięcia w pracy dla dyrektora

Czy dyrektorowi samorządowej instytucji kultury można przydzielić nagrodę za dobre osiągnięcia w pracy? (nie jest to nagroda roczna). Organizator odmawia przyznania nagrody, opierając swoje stanowisko na Obwieszczeniu Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa). Organizator twierdzi, że «pominięcie» w obwieszczeniu art. 19 ustawy kominowej nie pozwala na udzielenie osobom kierującym przydzielania jakichkolwiek nagród. Czy to stanowisko jest słuszne?

Zatrzymanie wadium w postępowaniu przetargowym

W jakich okolicznościach instytucja kultury może zatrzymać wadium w postępowaniu przetargowym? Czy może to zrobić w sytuacji, kiedy wykonawca spóźni się z dostarczeniem odpowiednich dokumentów?

Wyjazd na terenie gminy a podróż służbowa

W trakcie kontroli w ośrodku kultury audytor wskazał źle prowadzoną dokumentację dotyczącą przejazdu pracowników samochodami. Pracownicy realizują powierzone im zadania związane z działalnością ośrodka, wykorzystując swoje prywatne samochody osobowe. Warunki korzystania z tych samochodów określają umowy zawarte między dyrektorem ośrodka i pracownikiem. Umowy dotyczą przejazdów tylko na terenie gminy. Pracownicy prowadzą ewidencję przebiegu pojazdu, natomiast ośrodek wystawia „delegację” w razie wyjazdu pracownika poza gminę.
Czy na każdy wyjazd na terenie gminy, jak wskazuje audytor, należy wystawiać polecenie wyjazdu służbowego?

Przekazanie środków finansowych na cykl imprez organizacji pozarządowej

Centrum kultury chce przekazać środki finansowe na organizację cyklu imprez promujących lokalne zabytki organizacji pozarządowej działającej na terenie gminy. Czy trzeba przeprowadzić przetarg w trybie zamówień publicznych czy otwarty konkurs ofert w myśl Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: ustawa o wolontariacie)?

Zarządca nieruchomości biblioteki

Biblioteka otrzymuje na własność budynek z przeznaczeniem na działalność biblioteczną. Czy dla tego budynku biblioteka może mieć zarządcę, który jest przedsiębiorcą? Jego obowiązkami byłoby utrzymanie sprzątaczek, ponoszenie opłat i wydatków na bieżące remonty, natomiast koszty mediów ponosiłaby bezpośrednio biblioteka.

Nagroda jubileuszowa dla głównego księgowego muzeum

Radca prawny muzeum uważa, że nagroda jubileuszowa dla głównego księgowego powinna być wypłacana na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (dalej: rozporządzenie). Po ostatniej nowelizacji Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) ze statutu muzeum została wykreślona odpowiedzialność głównego księgowego za zaciąganie zobowiązań instytucji. Spoczywa ona teraz jedynie na dyrektorze.
Chociaż art. 128 § 2 pkt 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp) i art. 2 pkt 4 w zw. z art. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa) kwalifikuje głównych księgowych pod rygor ustawy kominowej, niektóre instytucje kultury włączyły nagrody jubileuszowe tych pracowników do regulaminu wynagradzania.
Zatem na podstawie których przepisów należy wypłacać nagrody jubileuszowe dla głównych księgowych, mając na uwadze wykreślenie ich z odpowiedzialności za zaciąganie zobowiązań instytucji kultury?

Czynne poniedziałki

W teatrach poniedziałki to zazwyczaj dni prób lub odpoczynku — gdy nie ma dla widzów żadnych spektakli. Teatr Polski we Wrocławiu na przekór „zwyczajowi” wprowadził więc cykl Czynnych poniedziałków.