Poradnik Instytucji Kultury 02/2015

Dokumentacja zebrań z pracownikami w instytucji kultury

Czy instytucja kultury ma obowiązek prowadzić protokoły z zebrań z pracownikami?

Zasady liczenia zatrudnionych na potrzeby odpisu na ZFŚS

Pracownik zatrudniony na pełny etat przebywa obecnie na urlopach związanych z rodzicielstwem, a na jego miejsce, na umowę na zastępstwo, dyrektor zatrudnił innego pracownika — również na pełny etat. Czy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) należy policzyć tylko za pracownika przebywającego na urlopie, czy także za pracownika zatrudnionego na zastępstwo?

Zastępstwo dla głównego księgowego w ośrodku kultury

Główna księgowa w samorządowym ośrodku kultury obecnie jest na urlopie macierzyńskim. W związku z jej dłuższą nieobecnością wyznaczono innego pracownika, który ma ją zastępować. Pracownik ten już wcześniej podczas krótszych i dłuższych nieobecności wykonywał jej obowiązki.
Czy dyrektor ośrodka może:

  • zwiększyć czasowo zakres obowiązków pracownikowi, który będzie wykonywał dodatkowo obowiązki głównego księgowego jako p.o. głównego księgowego?
  • przyznać pracownikowi dodatek specjalny za wykonywanie dodatkowych obowiązków i miesięczne premie uznaniowe?

Czy raczej prawidłowe postępowanie w tym przypadku to powierzenie pracownikowi stanowiska głównego księgowego z dodatkiem funkcyjnym, bez prawa do premii uznaniowej, a z prawem do nagrody rocznej?

Ponowne zatrudnienie emeryta

Instytucja kultury zatrudnia pracownika, który 30 lipca 2014 r. osiągnął wiek emerytalny. 1 grudnia 2014 r. pracownik ten poinformował dyrektora o otrzymaniu decyzji z ZUS o uprawnieniu do świadczeń emerytalnych. Jednocześnie wyraził chęć dalszej współpracy na etacie przez cały 2015 r. Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony nastąpiło 31 grudnia 2014 r. na mocy porozumienia stron.

  • Z jakim dniem należało ponownie zawrzeć umowę: 1 czy też 2 stycznia 2015 r.?
  • Czy w tej sytuacji pracownik będzie pobierał emeryturę i wynagrodzenie?
  • Kiedy wypłacić odprawę emerytalną – 31 grudnia: 2014 r. czy 2015 r.?

Nowe instrumenty rynku pracy zmniejszą koszty zatrudnienia w instytucji kultury

Czy instytucje kultury mogą korzystać z przepisów dotyczących promocji zatrudnienia, które obowiązują od 27 maja 2014 r.? Chodzi w szczególności o świadczenie aktywizacyjne, a także o zatrudnianie bezrobotnych do 30. roku życia i po 50. roku życia. Jakie korzyści ma instytucja w razie zatrudnienia takich osób i jak to załatwić, aby skorzystać z dofinansowania lub ulg w składkach na ZUS?

Udział przewodniczącego rady gminy w programie realizowanym przez GOK

Gminny ośrodek kultury (GOK) zatrudnia na umowę o pracę specjalistę ds. sportu, który od grudnia jest też przewodniczącym rady gminy. GOK realizuje również program „Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży”, w którym osoba ta bierze udział na podstawie umowy-zlecenia.
Czy przewodniczący rady gminy może jednocześnie wykonywać czynności w ramach umowy-zlecenia zawartej z GOK?

Zbiory biblioteczne a zamówienia publiczne

Pytanie dotyczy art. 4 pkt 8b Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Przepis ten dotyczy wyłączenia spod procedur określonych w pzp m.in. zamówień związanych z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp. Jak w związku z tym przepisem traktować fakt, iż zbiory biblioteczne są w instytucjach kultury uznawane za środki trwałe, umarzane jednorazowo w 100% w dacie zakupu i służą do bieżącej obsługi ich działalności? Czy to oznacza, że art. 4 pkt 8b pzp nie dotyczy jednak zbiorów bibliotecznych?

Wypożyczanie DVD w bibliotece

Biblioteka otrzymała w darowiźnie kolekcję filmów na nośniku DVD do zbiorów bibliotecznych. Na większości z nich widnieje napis «Wszelkie prawa producenta wideofonicznego oraz prawa do nagrań zastrzeżone: powielanie, wynajmowanie, wypożyczanie i odtwarzanie bez zezwolenia zabronione». Jak to rozumieć? Czy taki napis na płycie zabrania wypożyczania tych nośników w bibliotece publicznej?

Kontrola sanepidu w instytucji kultury

Czy sanepid musi zapowiedzieć kontrolę w instytucji kultury i jak się do niej odpowiednio przygotować?

Przedszkole w ośrodku kultury

W statucie gminnego ośrodka kultury z 2004 r., który uchwaliła rada gminy, jest napisane, że ma on prowadzić kluby przedszkolaka. Obejmując stanowisko w 2008 r., dyrektor przejął prowadzenie klubów przedszkolaka, które nie działały w systemie oświaty. Zajęcia w klubach prowadzą nauczyciele przez 20 godzin tygodniowo, stosując podstawę programową. Kontrolerzy NIK twierdzą, że te kluby powinny działać w systemie oświaty. Czy mają rację?

Promocja młodych artystów

Od ponad 20 lat w Legnicy organizowany jest Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych Promocje. Jest to jeden z najstarszych tego typu konkursów w Polsce, skierowany do świeżo upieczonych absolwentów pracowni malarstwa wyższych uczelni artystycznych.

Chłopska gra

Tradycja andrychowskiego ośrodka tkackiego z XVIII w. stała się inspiracją i kanwą gry planszowej opracowanej i wydanej kilka lat temu przez Małopolski Instytut Kultury.