Poradnik Instytucji Kultury 02/2015

Częste mycie skraca życie

W XIX w. w Bydgoszczy rozwinął się przemysł chemiczny, w tym produkcja mydła, które wówczas eksportowano do wielu krajów Europy. Nawiązując do tej historii, Daria Kieraszewicz i Adam Bujny stworzyli więc w tym samym mieście prywatne Muzeum Mydła i Historii Brudu.

Średniowieczna rekonstrukcja

Historia, szczególnie doświadczana osobiście, wcale nie jest nudna. Zapewne z tego względu tak ogromnym powodzeniem cieszą się wszelkie rekonstrukcje — bitew, codziennego życia i zwyczajów. Wśród różnych tego typu pomysłów niezaprzeczalnie najbardziej niezwykłym jest budowa średniowiecznego zamku prowadzona z wykorzystaniem dostępnych wówczas narzędzi i materiałów.

Jak dowiedzieć się, co robimy dobrze, czyli diagnoza instytucji kultury

• Diagnoza instytucji pozwala wskazać najlepsze dla instytucji kierunki rozwoju • Aby diagnoza była miarodajna, warto zaczerpnąć z doświadczenia innych • Diagnoza nie jest wytykaniem błędów, lecz szansą przeprowadzenia zmian

Kreatywność — czym tak naprawdę jest, dlaczego jest ważna i jak ją rozwijać?

• Kreatywność poprawia komunikację w zespole, wspiera nietypowe rozwiązania, zachęca do nauki i poszukiwania rozwiązań ułatwiających codzienną pracę • Nawet najbardziej wyszukane techniki i najlepsze szkolenia z kreatywności nic nie zmienią, jeśli instytucja nie będzie stwarzała klimatu przyjaznego kreatywności • Aby wypracować nowe rozwiązania czy zmiany, trzeba dobrać odpowiednią technikę kreatywności

LARP — o wykorzystaniu doświadczeń w edukacji kulturalnej

• Dla odbiorców kultury coraz ważniejsze są nie obiekty czy zdobywanie wiedzy, lecz zapadające w pamięć doświadczenia • LARP, czyli aktywności na pograniczu gry i sztuki, w której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieść, coraz częściej stają się ważnym elementem oferty instytucji kultury • LARP to nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim ciekawa forma edukacji

Płyty promujące artystów przekazywane nieodpłatnie razem z innymi wydawnictwami

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) zarejestrował się jako czynny podatnik VAT w listopadzie 2014 r., a teraz wydaje płytę promującą lokalnych artystów. Płyta jest rozdawana za darmo wraz z innymi publikacjami ośrodka.
Czy VAT naliczony od zakupionych materiałów i usług dotyczących nagrywania płyty można odliczyć i czy trzeba naliczyć VAT od rozprowadzanych płyt? Czy nagranie i wydanie płyty reklamującej lokalnych artystów można uznać za usługę kulturalną zwolnioną od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Potwierdzenie zapłaty kwoty z faktury jest w interesie instytucji kultury

Instytucja kultury często zamawia przez Internet towary, za które płaci przy odbiorze. Problem w tym, że fakturze jako sposób płatności widnieje słowo «przelew», a w rzeczywistości kwotę z faktury uiszcza pracownik instytucji, który pobiera z tego tytułu zaliczkę. W ten sposób instytucja nie ma dowodu zapłaty za fakturę. Sprzedawca towaru twierdzi, że treść faktury jest prawidłowa i nie chce wystawić pokwitowania odbioru gotówki. Czy ma rację?

Kasy rejestrujące w 2015 r.

• Od początku 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych • Obrotu ze sprzedaży środków trwałych instytucje nie wliczają już do limitu obrotów, po przekroczeniu którego należy ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej • Sprzedaż niezapisanych płyt DVD i CD instytucja zawsze ewidencjonuje na kasie fiskalnej — bez względu na wysokość obrotu

Współpraca z cudzoziemcami i okres ważności certyfikatów rezydencji

• Świadczenia na rzecz nierezydentów zasadniczo podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym • Instytucja kultury, która wypłaca takie świadczenia, nie musi jednak potrącać podatku, jeśli nierezydent przedstawi jej certyfikat swojej rezydencji podatkowej • Od 4 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy, które wprowadzają okres ważności dla certyfikatów rezydencji

Faktura za bilet lotniczy pracownika instytucji kultury

W jakie koszty rodzajowe („Usługi obce” czy „Pozostałe koszty rodzajowe”, czyli koszty podróży) zaksięgować fakturę za bilet lotniczy pracownika w związku z zagraniczną podróżą służbową? Fakturę za bilet instytucja kultury zapłaciła przelewem, pracownik nie rozliczał jej w delegacji.

Wadium w księgach rachunkowych

W art. 45 ust. 7 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) jest tylko wzmianka, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nie ma mowy o wydzielonym rachunku.

  • Czy mały ośrodek kultury musi mieć wydzielony osobny rachunek bankowy na wadia wpłacane w pieniądzu?
  • Czy wystarczy odpowiednia analityka do konta 130 „Rachunek bankowy” na wadia?
  • W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych wadium wpłacone w pieniądzach i w gwarancjach?

Odszkodowanie do wykorzystania w następnym roku

Muzeum otrzymało od ubezpieczyciela odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody. Szkoda nastąpiła podczas remontu dachu (silne opady deszczu) i polegała na zalaniu ścian, sufitów, parkietów i uszkodzeniu eksponatów. Wartość odszkodowania to kwota 8000 zł, która wpłynęła na rachunek bankowy w grudniu 2014 r. Muzeum nie naprawiło jeszcze szkód. Po pierwsze, nie było na to środków, a po drugie z początkiem 2015 r. rozpoczął się dalszy remont jego budynku. Jak prawidłowo księgować wpływ odszkodowania na rachunek bankowy? Czy jest to przychód podatkowy?