Poradnik Instytucji Kultury 03/2017

Współprodukcja odcinków serialu telewizyjnego przeznaczonego do sprzedaży lub udostępniania

Pytanie dotyczy ewidencji księgowej wytworzenia odcinków programu telewizyjnego, które muzeum realizuje wspólnie z telewizją. Zgodnie z zawartą umową, całkowity koszt realizacji każdego z odcinków wynosi 833,04 zł, w tym kwota 350 zł stanowi wkład muzeum, polegający na przygotowaniu i udostępnieniu zbiorów muzealnych. Telewizja pokrywa koszty zużycia sprzętu oraz koszty honorariów autorskich (483,04 zł).
W wyniku przeniesienia przez telewizję na muzeum udziału w prawach autorskich, program będzie stanowić współwłasność, a autorskie prawa majątkowe będą przysługiwały w udziałach odpowiadających proporcjonalnie ich wkładom w produkcję (muzeum 42,01% i telewizja 57,99%). Do tej pory zrealizowano 9 odcinków, które zgodnie z umową zostały przekazane do muzeum na nośnikach DVD. Muzeum ma zamiar udostępniać te materiały albo sprzedać.
W jaki sposób przyjąć na stan odcinki programu?
Jakie będą zapisy księgowe dotyczące tej operacji?

Inwestycja w obcym środku trwałym — wartość początkowa i ewidencja księgowa

Biblioteka publiczna planuje w 2017 r. wydatki na adaptację części wynajmowanego lokalu do swoich potrzeb. Nakłady te zaliczać będzie do inwestycji w obcym środku trwałym. To zadanie inwestycyjne biblioteka sfinansuje z dotacji celowej, przekazanej przez organizatora w 2017 r.
Jeszcze w 2016 r. dyrektor biblioteki zlecił firmie wykonanie projektu adaptacji lokalu, aby ustalić, o jaką kwotę na dotację celową wystąpić do organizatora w 2017 r.
Jak zaksięgować fakturę wystawioną w 2016 r. za projekt adaptacji nieużytkowanego jeszcze lokalu?
Z jakich środków biblioteka może zapłacić za tę fakturę — czy mogą to być środki z dotacji podmiotowej czy przychody własne?

Instytucje kultury mogą już stosować uproszczone zasady rachunkowości w ewidencji umów leasingu

  • Od tego roku instytucje kultury mogą stosować pewne uproszczenia w księgowości
  • Do ewidencji leasingu mogą stosować zasady wynikające z przepisów podatkowych
  • Środek trwały, który dla celów bilansowych jest w leasingu finansowym, a podatkowych — operacyjnym, podlega w instytucji kultury tylko amortyzacji bilansowej

Nowe Prawo oświatowe

W Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. pod poz. 60 opublikowano Ustawę z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (dalej: ustawa wprowadzająca).

Wznowienie postępowania cywilnego nie będzie możliwe po upływie 10 lat

W Dz.U. z 31 stycznia 2017 r. pod poz. 187 opublikowano Ustawę z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego.

Nowe wzory pełnomocnictwa w sprawach podatkowych

W Dz.U. z 23 stycznia 2017 r. pod poz. 138 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Ustawa budżetowa na 2017 r.

W Dz.U. z 17 stycznia 2017 r. pod poz. 108 opublikowano Ustawę budżetową na rok 2017 z 16 grudnia 2016 r.

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

W Dz.U. z 13 stycznia 2017 r. pod poz. 85 opublikowano Ustawę z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika

W Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. pod poz. 62 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 30 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu muzealnika.

Nowe wzory oświadczeń podatkowych w PIT

W Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. pod poz. 58 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 3 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiany w wykazie bibliotek i organizacji działających na rzecz osób niewidomych

W Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. pod poz. 57 opublikowano Rozporządzenie MRPiPS oraz MKiDN z 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych.