Poradnik Instytucji Kultury 04/2014

Kontrrewolucja kulturalna

To całoroczny projekt krakowskiego Teatru Groteska, który rozpoczął się w połowie lutego br. W zamyśle organizatorów akcja ma przywrócić tradycyjnej kulturze utraconą rangę.

Jak sobie radzić ze zdemotywowanym pracownikiem?

Wraz z nadejściem pierwszych ciepłych dni dyrektor teatru nabrał energii do działania, chęci do współpracy. Zauważył jednak, że jego nastrój nie udziela się wszystkim pracownikom. Część z nich wydaje się zniechęcona, ospała, zdemotywowana i niechętna do pracy. Czy czekać, aż im przejdzie wiosenne przesilenie, czy podjąć jakieś konkretne działania?

Jak zorganizować wypożyczalnię gier w bibliotece?

• Biblioteka to już nie tylko miejsce, w którym udostępnia się książki • Biblioteki powinny zmieniać się wraz ze zmianami potrzeb użytkowników, a ci nie szukają w nich już tylko książek! • Gry mogą być doskonałym narzędziem edukacyjnym, które biblioteki mogą z powodzeniem wykorzystywać w swojej codziennej pracy

Ewaluacja w kulturze

• Ewaluacja to jedno z narzędzi skutecznego zarządzania, istotny element procesu decyzyjnego • Dotyczy przede wszystkim tych działań, których wartość nie jest bezpośrednio weryfikowana przez rynek, a więc znakomicie sprawdza się w obszarze kultury • Ewaluacja pozwala określić, w jakim stopniu, w kontekście efektów długookresowych, udało się osiągnąć zamierzone cele

Najemca a podatek od nieruchomości

Biblioteka wykorzystuje pomieszczenia biblioteczne na podstawie umowy najmu zawartej z gminą. Z umowy wynika, że biblioteka ma obowiązek zapłaty: czynszu zgodnie ze stawkami obowiązującymi w gminie, kosztów energii, wody, odprowadzania ścieków i nieczystości proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, a także zapłaty podatku od nieruchomości.
Czy biblioteka jako najemca pomieszczeń może nie płacić podatku od nieruchomości?

Nieodpłatne świadczenie usług w instytucji kultury

Samorządowy ośrodek kultury ma zamiar zawrzeć umowę na występ podczas corocznej imprezy plenerowej z artystą prowadzącym działalność gospodarczą. W umowie zapisano, że oprócz wynagrodzenia artysta ma również zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie. Wyżywienie i zakwaterowanie zapewni hotel w ramach zawartej z ośrodkiem kultury umowy o nieodpłatnym świadczeniu usług. Czy w takim przypadku artysta otrzymuje nieodpłatne świadczenie i instytucja kultury ma obowiązek wystawienia PIT-8C?

Odliczenie VAT a impreza z najmem miejsc

Co roku w czerwcu gminny ośrodek kultury organizuje imprezę „Noc Świętojańska”. W ubiegłym roku po raz pierwszy w ramach tej imprezy ośrodek prowadził sprzedaż miejsc dla straganiarzy ze stawką VAT 23%.
Czy w związku z tym ośrodek może rozliczyć VAT naliczony z faktur dotyczących organizacji tej imprezy? Czy też tak jak do tej pory powinien zaksięgować cały VAT naliczony w koszty?

Kary za niezłożenie informacji podatkowych

• Instytucja, która jako płatnik nie składa deklaracji, popełnia wykroczenie zagrożone grzywną
• Kara grozi dyrektorowi instytucji lub głównemu księgowemu, tj. osobie zajmującej się sprawami gospodarczymi instytucji
• Kary można uniknąć, składając czynny żal

Darowizna nieruchomości

Biblioteka otrzymała na własne potrzeby nieruchomość od gminy w formie darowizny. Nieruchomość została przekazana aktem notarialnym. Dodatkowo z urzędu gminy biblioteka otrzymała protokół zdawczo-odbiorczy (PT), na którym wartości budynku oraz gruntu są zupełnie inne. Który dokument powinien być podstawą ujęcia nieruchomości w księgach rachunkowych biblioteki?

Przychody większe niż koszty w planie finansowym domu kultury

Czy w planie finansowym domu kultury przychody mogą być większe niż koszty?

Ewidencja księgowa nakładów na ulepszenie boiska instytucji kultury

Instytucja kultury ponosi nakłady na ulepszenie boiska, które jest wpisane do jej ewidencji środków trwałych. Zgodnie z przyjętymi w instytucji kultury zasadami (polityką) rachunkowości nakłady, które w danym roku podatkowym przekroczą kwotę 3500 zł, podnoszą wartość środków trwałych. Jak należy prawidłowo zaksięgować fakturę dotyczącą budowy trybun wokół boiska oraz zapłatę za nią?

Przeksięgowanie wyniku finansowego po zmianie ustawy o działalności kulturalnej

Jak powinno wyglądać przeksięgowanie wyniku finansowego w 2014 r. za rok 2013 w samorządowej instytucji kultury po zmianie Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)? Czy po ostatniej zmianie ustawy o działalności kulturalnej wynik finansowy (zysk lub stratę) można przeksięgować na fundusz jednostki?