Poradnik Instytucji Kultury 04/2016

Muzeum dla każdego

Małopolskie Centrum Kultury od kilku lat dba, aby przygotowywane wystawy mogli zobaczyć również rodzice małych dzieci.

W sam raz na kuratora

W Muzeum Narodowym w Warszawie w czerwcu ubiegłego roku rozpoczął się niecodzienny projekt autorstwa dyrektor muzeum Agnieszki Morawińskiej W Muzeum wszystko wolno. Jest to swego rodzaju muzealno-edukacyjny eksperyment, który polega na tym, że przygotowały wystawę czasową.

Zarządzanie pamięcią czyli czym? Kilka praktycznych wskazówek dla instytucji kultury

 • Zarządzanie pamięcią to nie tylko gabloty muzealne, ale również wydarzenia rocznicowe czy szlaki kulturowe
 • To, co i w jaki sposób jest zapamiętywane, w istotny sposób wpływa na budowanie wizerunku instytucji kultury
 • Zarządzanie pamięcią to nie tylko utrwalanie przeszłości, ale również budowanie na jej podstawach nowych postaw czy świadomości odbiorców instytucji kultury

Kiedy pracownik odchodzi…

 • Od 22 lutego 2016 r. w Kodeksie pracy jest przepis określający możliwość zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 • Nie przewiduje on możliwości odwołania pracownika z tego zwolnienia
 • Z odchodzącym pracownikiem warto przeprowadzić szczerą rozmowę o powodach jego rezygnacji z pracy w instytucji kultury

Dwa budynki instytucji kultury a prewspółczynnik

Instytucja kultury posiada dwa budynki:

 • w jednym z nich (dalej: budynek 1) prowadzi działalność opodatkowaną, zwolnioną i działalność kulturalną niepodlegającą VAT,
 • w drugim natomiast (dalej: budynek 2) prowadzi tylko: działalność zwolnioną od VAT (zajęcia dla dzieci) oraz opodatkowaną VAT (wynajem lokali).

Czy po 1 stycznia 2016 r. w stosunku do kosztów mediów w budynku 1 trzeba zastosować prewspółczynnik, natomiast w budynku 2 można dalej stosować proporcję wyliczoną na podstawie art. 90 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Rejestracja podatnika VAT po terminie

Na początku 2016 r. główna księgowa instytucji kultury zorientowała się, że we wrześniu ubiegłego roku jej instytucja przekroczyła limit 150 000 zł i powinna być od tego momentu podatnikiem VAT.
Jak wybrnąć z tej sytuacji?
Czy wystarczy złożyć czynny żal i zapłacić należny podatek razem z odsetkami?

Organizacja wystawy wspólnie z gminą

Instytucja kultury podpisała ze swoim organizatorem — gminą — umowę o współorganizacji wystawy w Rosji, w obwodzie kaliningradzkim. Instytucja kultury zobowiązała się zapewnić: tłumaczenia dokumentów i obecność tłumacza na miejscu, druk wystawy wraz z ramkami oraz transport tam i z powrotem. Zapłatę za realizację umowy określono jako wynagrodzenie płatne po otrzymaniu faktury po inauguracji wystawy (ze stawką VAT 23%).
Czy przedmiot umowy będzie stanowił usługę kulturalną ze stawką zwolnioną?
Czy przychód z umowy można potraktować jako dofinansowanie i ująć je koncie dotacji, czy raczej jako przychód ze sprzedaży usług?

Umowa o dzieło bez przenoszenia praw autorskich to mniejsze koszty uzyskania przychodu

Instytucja kultury zawarła umowę, w której jest zapis, że wykonawca wykona dzieło polegające na przygotowaniu, zorganizowaniu oraz poprowadzeniu autorskiej wycieczki dźwiękowej według wcześniej opracowanej trasy. Nie przewidziano w niej przeniesienia praw autorskich.
Czy umowa o dzieło może nie przenosić praw autorskich?
Jakie koszty uzyskania przychodu zastosować w tym przypadku?
Czy może jest to umowa-zlecenia, a nie o dzieło?

Ustalanie mianownika prewspółczynika dla samorządowej instytucji kultury

Czy samorządowa instytucja kultury, licząc prewspółczynnik VAT metodą określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, dalej: rozporządzenie), w mianowniku powinna ująć:

 • dotacje celowe i środki dotyczące realizacji projektów, które są księgowane na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów,
 • pozostałe przychody operacyjne, np. z tytułu rozliczenia amortyzacji czy rozliczania wynagrodzeń z tytułu pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych,
 • darowizny od innych podmiotów.

Korekta wartości gruntów w księgach rachunkowych

W 2014 r. główny księgowy muzeum omyłkowo zaksięgował wartość gruntów — zamiast 56 960 zł powinno być 56 530 zł. Wartość gruntów zaksięgowano w korespondencji z funduszem instytucji. Muzeum nie amortyzuje gruntów.
Jak prawidłowo zaksięgować korektę wartości gruntów oraz prawidłowo nanieść zmiany w tabelach amortyzacyjnych?

Umorzenie podatku od nieruchomości a zmiana planu finansowego

Kwota dotacji podmiotowej, którą instytucja otrzymała od organizatora, jest dużo niższa od dotacji wykazanej w projekcie planu finansowego na 2016 r. Dlatego gmina — na wniosek instytucji — zgodziła się na umorzenie podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze w kwocie 10 000 zł.
Czy umorzenie tej kwoty powoduje konieczność zmiany planu finansowego i czy w dochodach należy wykazać „umorzenie podatku dochodowego w kwocie 10 000 zł”?

Wyposażenie, oprogramowanie i szkolenie w księgach rachunkowych instytucji kultury

Instytucja kultury kupiła oprogramowanie (licencję) do programów finansowych (ich wartość nie przekracza 1500 zł), które zostało zaksięgowane na konto zespołu 4 jako „Zużycie materiałów i energii” pod paragrafem 4210. Ponadto zakupiła szafki, półki i biurko o wartości do 750 zł.
Instytucja kultury zorganizowała także szkolenie dla pracowników. Kontrahent wystawił fakturę, w której wyszczególnił wartość szkolenia i dojazdu.
Czy zakup oprogramowania należy zaksięgować na koncie „Pozostałe środki trwałe i wyposażenie”. Jeśli tak, to w korespondencji z jakim kontem i pod jakim paragrafem, skoro już są bezpośrednio zaksięgowane w koszty?
Czy zakup mebli można zaksięgować jako zużycie materiałów i energii, czy jako pozostałe środki trwałe?
Czy całą wartość faktury za szkolenie można zaksięgować jako usługi obce?