Poradnik Instytucji Kultury 04/2020

[COVID-19] „Kultura w sieci” pierwszy program pomocowy dla instytucji kultury w czasie koronawirusa


Na stronie MKiDN opublikowano założenia pierwszego programu pomocowego dla instytucji dotkniętych skutkami zamknięcia z powodu koronawirusa „Kultura w sieci”. W programie można ubiegać się o środki na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub prezentacji jej efektów w elektronicznych kanałach komunikacji, przede wszystkim w Internecie. Budżet programu wynosi 20 mln zł. Wnioski można składać do 20 kwietnia br.

[COVID-19] Przedłużenie terminów sprawozdawczych

W Dz.U. z 31 marca 2020 r. pod poz. 570 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (dalej: rozporządzenie).

[COVID-19] Specustawa określana jako tarcza antykryzysowa

W Dz.U. z 31 marca 2020 r. pod poz. 568 opublikowano Ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: specustawa).

#zostańwdomu i korzystaj online z kultury


Coraz więcej instytucji kultury, monitorując na bieżąco sytuację związaną z koronawirusem i apele służb o #zostańwdomu, decyduje się na prowadzenie działań w Internecie. Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi w mediach społecznościowych akcję #ZabytkoweWspomnienia, a Biblioteka Miejska w Łodzi uruchomiła bezpłatny dostęp do ponad 60 000 e-booków.

Dodatkowa praca techników centrum kultury

Centrum kultury wynajmuje pomieszczenia często także poza godzinami pracy. Pracownicy techniczni instytucji obsługują te wynajmy w czasie wolnym. Z tego tytułu najemcy rozliczają się bezpośrednio z pracownikami, co wynika z umowy najmu.
Instytucja chciałaby jednak dodatkowo obciążać najemcę za zagwarantowanie pełnej obsługi technicznej.
W jakiej formie centrum kultury może wynagrodzić pracowników obsługi technicznej (gdy instytucja nie chce zawierać umów-zleceń ani pomniejszać funduszu nagród z dotacji w ramach wynagrodzeń osobowych)?
Co z czasem pracy?

Utrata prawa do dodatku funkcyjnego i specjalnego a zasiłek chorobowy

W regulaminie wynagradzania instytucji kultury istnieje zapis, że do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wlicza się wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny. Od stycznia do grudnia 2019 r. pracownikowi przysługiwał dodatek funkcyjny i dodatek specjalny. Od 1 stycznia 2020 r. pracownikowi przysługuje wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze. Pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym w styczniu 2020 r.
Czy do podstawy zasiłku chorobowego należy wliczać dodatek funkcyjny i specjalny?

Praca na gospodarstwie rolnym

Pracownik złożył wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym swojego ojca w latach 2008–2018 do pracowniczego stażu pracy. Z przedłożonych dokumentów wynikało, że gospodarstwo miało powierzchnię jednego hektara. Jednocześnie w tym czasie od 2012 do 2017 r. pracownik pobierał rentę rodzinną, a od 2016 do 2018 r. pracował na umowę-zlecenie. Ostatnio uzupełnił dokumenty o zaświadczenie, z którego wynika, że powierzchnia gospodarstwa stanowi 1,3250 ha przeliczeniowego.
Czy można lata 2008–2018 zaliczyć do pracowniczego stażu pracy?
Czy wykonywanie pracy na umowę-zlecenie i pobieranie renty rodzinnej nie wykluczają możliwości zaliczenia tego okresu do pracowniczego stażu pracy?

Zapisy dotyczące regulaminu organizacyjnego i kompetencji dyrektora w statucie instytucji kultury

Pytania dotyczą treści statutu instytucji kultury.
Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ukształtowanego w ostatnich latach orzecznictwa prawidłowe jest zamieszczanie w statutach samorządowych instytucji kultury zapisów dotyczących regulaminu organizacyjnego?
Czy doprecyzowanie w statucie instytucji zakresu kompetencji dyrektora instytucji kultury, poza postanowieniami wynikającymi z art. 17 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), jest konieczne czy wręcz niepotrzebne?

[COVID-19] Renegocjacja umów z kontrahentami z powodu stanu epidemii


Instytucja kultury zawarła szereg umów cywilnoprawnych, m.in. dotyczących realizacji widowisk, występów, a także umów najmu, umów o współpracy z innymi podmiotami itd. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce sytuacja instytucji kultury, ale też i jej kontrahentów w wielu przypadkach uległa pogorszeniu.
Czy z powodu ogłoszenia stanu epidemii można zmienić postanowienia umów z kontrahentami?

[COVID-19] Zmiana stawek odsetek ustawowych w wyniku obniżenia stóp procentowych przez RPP

  • Od 18 marca 2020 r. obowiązuje uchwała RPP obniżająca stopę referencyjną NBP o 0,5 punktu procentowego, tj. do poziomu 1%
  • W konsekwencji obniżeniu uległy stawki odsetek ustawowych, czyli dotyczących umów i transakcji handlowych
  • Stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i składkowych nie zmieniły się

[COVID-19] Przepisy dotyczące przeciwdziałania koronawirusowi

  • Przewidziano szereg działań mających na celu zminimalizowanie skutków tzw. koronawirusa
  • Nowe przepisy przydzielają organom i podmiotom publicznym realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii
  • Realizację tych zadań można sfinansować z państwowej rezerwy celowej

Słuchać obrazem

Opera i Filharmonia Podlaska — Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki łączy działalność opery, filharmonii, teatru i sceny estradowej. Jest miejscem wystaw, konferencji i pokazów.