Poradnik Instytucji Kultury 05/2014

Zakończenie umowy na zastępstwo a powrót do pracy po macierzyńskim na niepełny etat

Pracownica zatrudniona w instytucji kultury na cały etat wraca do pracy po urlopie macierzyńskim. Złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do 3/5 etatu przez okres 3 miesięcy zgodnie z art. 1867 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp). Na czas urlopu macierzyńskiego pracownicy instytucja podpisała umowy z dwoma pracownikami niepełnoetatowymi — odpowiednio na dodatkowe 1/4 i 1/5 etatu.

  • Czy w tej sytuacji umowy na zastępstwo należy potraktować za zakończone (pracownica wróciła do pracy) czy jako nadal obowiązujące (pracownica nie wróciła na cały etat)?
  • Dyrektor instytucji ma zamiar jednego z pracowników zatrudnić nadal na umowę na zastępstwo do czasu powrotu pracownicy nie na cały etat, ale już tylko na 0,15 etatu. Czy trzeba zawrzeć nową umowę na ten czas czy wystarczy aneks do obecnej umowy na zastępstwo?
  • Natomiast drugi pracownik zostanie zatrudniony na cały etat na czas nieokreślony. Czy jego umowa na zastępstwo automatycznie się zakończyła z chwilą powrotu pracownicy czy też wymaga zakończenia (np. za porozumieniem stron)?

Zasiłek dla bezrobotnych zaliczany do stażu pracy

Czy okresy pobierania zasiłku i stypendium (staż) z urzędu pracy można doliczyć do dodatku za wieloletnią pracę w instytucji kultury, w której obowiązuje regulamin wynagradzania?

Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego pracownika instytucji kultury, któremu należy się premia?

• W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się tych składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy, regulaminem wynagradzania albo umowami o pracę, jeżeli są one wypłacane pracownikowi za okres pobierania tego zasiłku • Pracownikowi korzystającemu ze zwolnienia lekarskiego przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, którego podstawa wymiaru nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po potrąceniu 13,17% tego wynagrodzenia • Sposób uzupełnienia wynagrodzenia za miesiące, za które pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia z powodu choroby, zależy od tego, czy otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości czy wynagrodzenie zmienne

Wypłata zapomogi przy braku funduszu socjalnego

Jedna z bibliotekarek zapadła na ciężką chorobę, a obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Biblioteka nie prowadzi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS), wypłaca tylko świadczenie urlopowe. Z tego powodu biblioteka nie może wypłacić bibliotekarce zapomogi losowej z ZFŚS. Czy biblioteka może więc wypłacić chorej pracownicy zapomogę losową z dotacji podstawowej od organizatora?

Organizacja wycieczek dla mieszkańców miasta i gminy

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) organizuje letnie wycieczki zagraniczne dla dorosłych mieszkańców miasta i gminy. Wycieczki są odpłatne, ale ich cena nie przekracza kosztów. Kierownikiem wycieczki jest z reguły jeden z pracowników MOK lub jego dyrektor. Pracownicy MOK wszystkie sprawy zawiązane z organizacją wycieczek załatwiają sami z pomocą zagranicznych partnerów lub innych osób, tzn. ustalają program wycieczki, zamawiają autokar z licencją na przewozy międzynarodowe, hotel, wyżywienie, ubezpieczenie itd. Czy jako samorządowa instytucja kultury MOK musi mieć specjalne zezwolenie lub koncesję na organizację takich wycieczek?

Pełnomocnictwo dla zastępcy dyrektora a podpis pod sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z

Czy podczas nieobecności dyrektora samorządowej instytucji kultury jego zastępca może podpisać sprawozdanie Rb-N i Rb-Z? Zastępca posiada pełnomocnictwo do „reprezentowania jednostki podczas jego nieobecności, a w szczególności do podpisywania pism i dokumentów, zastrzeżonych do podpisu dyrektora”.

Teren działania instytucji kultury w statucie

Według statutu gminnego ośrodka kultury terenem jego działania jest teren gminy. Jednak ośrodek chciałby podejmować działania także poza terenem gminy, np. brać udział w imprezach kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych poza gminą. Czy w takim przypadku w statucie musi być zapis, że teren działania ośrodka nie ogranicza się do terenu gminy?

Współorganizowanie przedsięwzięć kulturalnych

• Instytucje kultury mogą wspólnie organizować imprezy kulturalne w ramach swojej działalności statutowej • Z taką współorganizacją wiąże się podział obowiązków organizatorów, w tym podział kosztów imprezy • Zasady wspólnej organizacji powinna określać zawarta na tę okoliczność umowa

Tłum mecenasów

Crowdfunding, co dosłownie oznacza „finansowanie przez tłum”, to forma pozyskania dodatkowych środków na sfinansowanie różnego rodzaju projektów. Dany projekt uzyskuje wsparcie poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby nim zainteresowane.

Niezwykłe zbiory biblioteki

W 1992 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zapoczątkowała nowy kierunek swojej działalności obejmujący gromadzenie oraz prezentację ekslibrisów. Organizowane wystawy, z czasem cieszące się coraz większym zainteresowaniem ze strony środowiska lokalnego, zainspirowały pracowników biblioteki do ogłoszenia konkursu na ekslibris.

Galeria Arsenał

Galeria Arsenał w Białymstoku to miejska instytucja kultury, w której realizowany jest autorski program wystawienniczy: prezentowana i promowana jest sztuka najnowsza różnych mediów (malarstwo, rzeźba, obiekty, fotografia, wideo, instalacje intermedialne, performance itp.). Galeria organizuje ponad 20 wystaw rocznie, do każdej przygotowując pomysłowe katalogi.

Kondolencje, życzenia imieninowe czy ślubne, czyli jak zachować się z klasą w przypadku radosnych i smutnych wydarzeń w życiu pracownika?

  • Dyrektor czy kierownik powinni umieć się zachować w każdej sytuacji, także w tych dotyczących życia prywatnego pracowników
  • Świętowanie prywatnych uroczystości zależy od tradycji i zasad przyjętych w danym zakładzie pracy
  • Należy zadbać, aby obchody prywatnych świąt pracowników nie zakłócały pracy całej instytucji