Poradnik Instytucji Kultury 05/2019

Czy można przekazać instytucji kultury obiekt sportowy?

W tym roku gmina chce przekazać instytucji kultury kąpielisko pod opiekę. Ze statutu instytucji wynika, że do jej zadań należy tworzenie warunków i inspirowanie dla profesjonalnej i amatorskiej twórczości artystycznej i rekreacyjnej, organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych. Na terenie gminy nie działa instytucja zajmująca się sportem.
Na jakich zasadach powinno odbyć się przekazanie kąpieliska pod opiekę?
Czy należy zmieniać statut GOK?

Kulturanek

Kulturanek to oryginalny cykl programów o sztuce nowoczesnej i współczesnej skierowany do dzieci w wieku od 7 do 13 lat.

Pociąg do społeczeństwa

Lokomotywa Zmian to projekt, w którym Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w partnerstwie z Centrum Wolontariatu i Volunteer Center Tysvær wspiera rozwój wolontariatu pracowniczego w firmach.

Zróbmy razem teatr

Coraz więcej teatrów otwiera się na amatorów — proponując często kilkumiesięczne zajęcia, podczas których chętni przygotowują spektakl, a następnie prezentują go szerszej publiczności.

Poranne ptaszki

To bezpłatne wydarzenie organizowane cykliczne przez muzeum POLIN dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Testy psychologiczne przy rekrutacji i nie tylko — czy przy budowaniu zespołu warto ich używać i brać pod uwagę ich wyniki?

  • Testy osobowości nie są niezbędnym elementem ani rekrutacji, ani prowadzenia zespołu
  • Jednak mogą skłonić do analizy takich cech, jak np. asertywność, introwersja czy otwartość na zmiany
  • Warto je przeprowadzać, ale powinny być one jedynie punktem wyjścia do dalszej oceny kandydata czy członków zespołu

Majówka z kulturą. Na świeżym powietrzu

  • Warto — dla ogólnego dobrego samopoczucia — organizować i prowadzić wydarzenia na świeżym powietrzu
  • Przyroda daje tyle możliwości, że nie trzeba inwestować w takie działania dodatkowych funduszy
  • Działania poza murami instytucji mogą przełożyć się na wymierne korzyści również dla środowiska naturalnego

Podatek od wydatków na cele nieobjęte zwolnieniem

Instytucja kultury zapłaciła zwrot kosztów postępowania sądowego i karę grzywny, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, łącznie 500 zł. Naliczono i zapłacono podatek w wysokości 19%.
Gdzie w CIT-8 należy wykazać podstawę opodatkowania i podatek?

Strata bilansowa a zeznanie CIT-8

W 2015 r. instytucja uznała budynek jako mienie nabyte i przeksięgowała na przychody przyszłych okresów. Obecnie okazało się, że budynek jednak stanowi mienie wydzielone i z powrotem jego niezamortyzowana część została przeksięgowana na kapitał podstawowy. Po dokonaniu wszystkich rozliczeń powstała strata za lata ubiegłe (2015–2017), którą zaksięgowano na rozliczenie wyniku finansowego.
Czy powstałą stratę za lata ubiegłe należy ująć w załączniku CIT-8/O?
Jeśli tak, to w której pozycji części B.2 i w jakiej wysokości, i czy każdy rok wykazać oddzielnie?

Stawka amortyzacji dla systemu wystawienniczego

Jaka jest stawka amortyzacyjna dla zewnętrznego systemu wystawienniczego o wartości powyżej 10 000 zł?

Podatek dochodowy od kary umownej

W 2018 r. muzeum zapłaciło wykonawcy koncertu karę umowną w wysokości 2000 zł za niewywiązanie się z postanowień umowy (koncert nie odbył się z powodu trudnych warunków atmosferycznych). Wykonawca wystawił notę księgową, którą muzeum pokryło z własnych środków finansowych.
Jakie są zobowiązania muzeum wobec urzędu skarbowego z tytułu zapłacenia tej kary umownej?

Umowa o dzieło z niemieckim rezydentem podatkowym

Instytucja kultury ma zamiar zawrzeć umowę o dzieło z Polakiem, którego miejscem stałego pobytu są Niemcy. Autor przedłożył instytucji certyfikat rezydencji podatkowej na terenie Niemiec.
Czy instytucja powinna naliczyć podatek i odprowadzić zaliczkę?
Jakie dokumenty instytucja powinna złożyć do właściwego urzędu skarbowego?