Poradnik Instytucji Kultury 05/2021

Czas pracy pracownika niepełnoetatowego

Pracownik zatrudniony jest na 0,25 etatu w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem w piątki, soboty, niedziele, najczęściej co drugi tydzień (w zależności od potrzeb placówki). Problem dotyczy lutego 2021 r. — liczba godzin do wypracowania to 40. Pracownik był na chorobowym do 10 lutego. W związku ze stanem pandemii zakład pracy był nieczynny do 11 lutego.
Jak rozliczyć jego czas pracy w tym miesiącu, jeśli okazało się, że został skierowany do pracy przez 56 godzin?
Ponadto w marcu w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem pracodawcy padła propozycja zwiększenia etatu do 0,5 dla pracownika i przy rozliczaniu godzin ujęcia tych przepracowanych godzin ponadwymiarowych z lutego. Czy można postąpić w ten sposób?
Czy 3-miesięczny okres rozliczeniowy pozwala na niekontrolowane zwiększanie liczby godzin w danym miesiącu bez zmiany wymiaru zatrudnienia?

Dyrektor jako jedyny pracownik instytucji

Nowo utworzony dom kultury chwilowo ma tylko jednego pracownika i jest nim dyrektor.
Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?
Jak w takim wypadku stworzyć regulamin organizacyjny: czy wszystkie wykonywane obowiązki wpisać w zadaniach dyrektora instytucji?

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia a staż pracy

Czy okres pobierania zasiłku chorobowego, który trwał już po ustaniu zatrudnienia od 8 marca 1997 r. do 1 stycznia 1998 r., można wliczyć do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

Czas pracy niepełnosprawnego dyrektora

Dyrektor instytucji kultury posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pracuje również w weekendy i w nadgodzinach.
Jak prawidłowo rozliczać czas pracy takiego pracownika?
Czy urlop powinien być rozliczany na godziny?
Czy niepełnosprawny dyrektor może pracować w nadgodzinach?

Zwolnienie pracownicy po urlopie rodzicielskim

1 czerwca 2021 r. pracownicy instytucji kultury kończy się urlop rodzicielski. W czasie jej nieobecności miała miejsce zmiana organizacyjna i obecnie w strukturze organizacyjnej nie ma stanowiska, na którym pracowała. Dyrektor może zaproponować pracownicy pracę na stanowisku kasjera w wymiarze 1/2 etatu. Pracownica posiada do wykorzystania zaległe urlopy wypoczynkowe.
Jak przygotować wypowiedzenie zmieniające i kiedy je doręczyć pracownicy, aby uniknąć sporu i postępowania przed sądem?

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę emerytce

Główna księgowa ośrodka kultury jest już na emeryturze, pracuje na 1/3 etatu. Dyrektor chce jej wypowiedzieć umowę o pracę. W aktach osobowych pracownicy nie ma upomnień czy nagan. Zastrzeżenia zgłaszano jedynie słownie.
Czy uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę może być brak zaufania do głównej księgowej ze względu na słabą orientację i znajomość obsługi informatycznej księgowości?

Likwidacja stanowiska pracy i zatrudnienie na stanowisku nieujętym w regulaminie organizacyjnym

Instytucja kultury planuje likwidację stanowiska pracy, które obecnie figuruje w regulaminie organizacyjnym instytucji kultury (załącznik — schemat organizacyjny). Pytania dotyczą regulaminu organizacyjnego.
Czy likwidację stanowiska pracy należy traktować jako zmianę całego regulaminu w rozumieniu art. 13 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), który wymaga zasięgnięcia opinii organizatora i stowarzyszeń twórczych?
Czy instytucja kultury może zatrudnić osobę na stanowisko nieujęte w regulaminie organizacyjnym?

Praca zdalna a ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

Czy pracownikowi, który podczas kwarantanny lub izolacji domowej wykonuje pracę zdalną, obniża się wysokość ryczałtu (proporcjonalnie za dni wykonywania tej pracy) za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych?

Faktury wystawione przez STOART w czasie zamknięcia instytucji kultury

Instytucja kultury otrzymała od STOART faktury za październik — grudzień 2020 r. oraz za styczeń 2021 r. Jednak w tych miesiącach ośrodek kultury był — zgodnie z obowiązującymi przepisami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się epidemii — zamknięty.
Czy zgodnie z art. 15l Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19) faktury należało wystawić tylko za czas, w którym działalność ośrodka kultury była otwarta dla uczestników?

Porozumienie w sprawie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych przez pracownika gminy

Od kilku lat sprawy kadrowo-płacowe biblioteki prowadzi pracownik gminy — skarbnik. Biblioteka zatrudnia go na podstawie umowy o pracę na część etatu. Do tych celów używa on komputera i programu kadrowo-płacowego będących własnością gminy. Biblioteka nie podpisała z gminą żadnego porozumienia w tej sprawie ani innej umowy.
Czy biblioteka powinna podpisać umowę (porozumienie) z gminą na prowadzenie spraw kadrowych biblioteki w programie będącym własnością gminy i przechowywanym na jej serwerze?

Podglądanie procesu konserwacji

Rijksmuseum — jedno z najbardziej znanych muzeów na świecie — szczyci się jednym z najbardziej znanych dzieł Rembrandta — Nocną Strażą. Ponieważ odkryto, że na płótnie zachodzą zmiany — niektóre z postaci delikatnie bledną — podjęto decyzję o jego dokładnym zbadaniu i realizacji projektu badawczo-konserwatorskiego.

Warsztaty ekologiczno-teatralne

Teatr Lalek Banialuka jest jednym z najstarszych teatrów lalkowych. Poza spektaklami dla dzieci i dorosłych realizuje także różnorodne warsztaty. Ciekawym i w ciekawy sposób nawiązującym do ważkich dziś tematów projektem są warsztaty ekologiczno-teatralne przeznaczone dla dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych.