Poradnik Instytucji Kultury 05/2022

Podatkowe odsetki za zwłokę znów w górę (maj 2022)

W Dz. Urz. Monitor Polski z 11 maja 2022 r. pod poz. 468 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z 10 maja 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Zwolnienie lekarskie a dzień wolny od pracy

Zgodnie z harmonogramem czasu pracy pracownikowi za jego pracę w sobotę (ewentualnie niedzielę) został zaplanowany dzień wolny. Jednak w zaplanowanym dniu przebywał on na zwolnieniu lekarskim.
Jak to prawidłowo ująć w ewidencji czasu pracy? Czy potraktować ten dzień jako dzień wolny, czy jako pobyt na zwolnieniu lekarskim?

Pracownik powołany na dyrektora instytucji kultury — czy może wykorzystać zaległy urlop z umowy o pracę?

Pracownik centrum kultury został powołany na 5 lat na stanowisko jego dyrektora. W związku z powołaniem organizator sugerował rozwiązanie stosunku pracy. Pracownik nie wyraził na to zgody. Pracownik postanowił wziąć urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji dyrektora — zostało mu 6 dni niewykorzystanego urlopu z tytułu umowy o pracę.
Czy w związku z tym należy zawrzeć porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu pracowniczego po powrocie z urlopu bezpłatnego? Na jakiej podstawie prawnej?
Czy dyrektor może wykorzystać ten urlop z czasów gdy był pracownikiem? Czy fakt, że wciąż jest to ta sama osoba i ten sam pracodawca, tylko inna forma zatrudnienia (wcześniej umowa o pracę, a obecnie — powołanie), ma w tym przypadku znaczenie?

Dodatek funkcyjny określony procentowo w umowie o pracę

W zawartej kilka lat temu umowie o pracę zamieszczono zapis, że pracownikowi należy się dodatek funkcyjny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego (stanowisko kierownicze). W regulaminie wynagradzania instytucji jest natomiast zapis, że dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego. Od czasu podpisania umowy wynagrodzenie pracownika kilka razy było zwiększane, ale dodatek funkcyjny nie był liczony 25% od zasadniczej, tylko określany kwotowo (nie było to 25%). Pracownik zmianę warunków płacy każdorazowo podpisywał.
Czy w związku z tym zapisy umowy o pracę są wiążące i należy przy każdej zmianie wynagrodzenia przyznać pracownikowi dodatek funkcyjny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego?

Różne godziny rozpoczynania pracy

Dom kultury chce zatrudnić na pełen etat pracownika odpowiedzialnego za planowanie, organizację i przeprowadzanie warsztatów plastycznych, realizację wystaw stałych i czasowych oraz organizację i planowanie wydarzeń kulturalnych. Będzie on pracować w godzinach od 07:30 do 15:30, jednak może się zdarzyć, że zajdzie potrzeba, aby warsztaty prowadził on w godzinach popołudniowych. Nie można tego ustalić z wyprzedzeniem, ponieważ zależy to od bieżących potrzeb instytucji.
Czy w umowie z pracownikiem trzeba zawierać informację o możliwych innych godzinach pracy, czy jest to kwestia umowy ustnej między pracownikiem a pracodawcą? Zawsze będzie to 8 godzin dziennie.

Miejsce przechowywania skierowań na badania wstępne, kontrolne i okresowe

Czy w aktach osobowych pracowników należy przechowywać skierowania na badania wstępne, kontrolne i okresowe?

Nagroda roczna dla pracownika zatrudnionego na czas określony

W regulaminie instytucji kultury jest zapis: „Pracownicy nabywają prawo do nagrody rocznej po przepracowaniu u pracodawcy roku kalendarzowego. Wypłata nagrody rocznej następuje na podstawie oceny całokształtu pracy i sytuacji posiadania przez GOK wystarczających środków finansowych. Wysokość środków finansowych na nagrody określa pracodawca w porozumieniu z głównym księgowym, w oparciu o analizę ekonomiczną wykorzystania funduszu płac. Nagroda ta nie może być mniejsza niż miesięczna płaca zasadnicza”.
Czy pracownikowi, który był zatrudniony na czas określony, a jego stosunek pracy zakończył się 31 grudnia 2021 r., należy wypłacić nagrodę roczną?

Podwyżka dla dyrektora i pozostałych pracowników a rewaloryzacja płac

W regulaminie wynagradzania instytucji kultury zapisano, że wynagrodzenie pracownika podlega corocznie waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem.
Czy dyrektorowi instytucji kultury na podstawie zapisów w regulaminie wynagradzania o waloryzacji płac także należy waloryzować wynagrodzenie, uwzględniając ograniczenie wysokości wynagrodzenia miesięcznego określonego w Ustawie z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa)?
Czy waloryzacja wynagrodzenia dla dyrektora zależy od decyzji organizatora i to on ją przyznaje?
Czy gdy wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę, przysługuje waloryzacja, a jeśli tak, to czy w pierwszej kolejności należy dostosować wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę, a potem dokonać waloryzacji? Czy też wynagrodzenie grudniowe należy najpierw podnieść o wskaźnik waloryzacji, co będzie skutkowało wyższym wynagrodzeniem i wtedy nie będzie potrzeby podnosić płacy do wysokości minimalnego wynagrodzenia?

Działalność gospodarcza prowadzona przez instytucję kultury w oświadczeniu odbiorcy paliw gazowych

Dom kultury wynajmuje dwa lokale, w których działalność prowadzi bank oraz fryzjer. Pozostała część domu kultury jest przeznaczona na działalność kulturalną.
W której części kolumny VII oświadczenia odbiorcy paliw gazowych ująć działalność kulturalną, a w której działalność gospodarczą?

Jak często zawierać umowę określającą zasady finansowania działalności instytucji kultury przez organizatora?

Instytucja co roku podpisywała umowę w sprawie finansowania działalności kulturalnej z gminą. Nowy skarbnik twierdzi, że umowa nie jest potrzebna, a wystarczy jedynie uchwała rady gminy w sprawie budżetu na 2022 r.
Czy skarbnik ma rację?

Zapisy statutu niezgodne z ustawą. Forma zatrudnienia kierownika biblioteki wchodzącej w skład innej instytucji kultury

Za zgodą MKiDN organizator połączył bibliotekę gminną z gminnym ośrodkiem kultury, w wyniku czego powstało gminne centrum kultury. Na okres trzech lat organizator powołał dotychczasowego dyrektora ośrodka kultury na stanowisko dyrektora centrum kultury.
W statucie organizator określił, że do obowiązków dyrektora instytucji kultury należy:

  • kierowanie działalnością statutową,
  • reprezentowanie na zewnątrz,
  • zarządzanie majątkiem,
  • opracowywanie planów działalności merytorycznej i finansowej,
  • wydawanie aktów prawa wewnętrznego, w tym zarządzeń i regulaminów,
  • sporządzanie sprawozdań,
  • zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

Umieścił też zapisy o tym, że:

  • w razie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni upoważniony pracownik instytucji,
  • za sprawy biblioteki odpowiada kierownik biblioteki, którego powołuje dyrektor,
  • wewnętrzną strukturę organizacyjną instytucji określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii wójta.

Czy osoba na stanowisku kierownika biblioteki w gminnym centrum powinna otrzymać powołanie na to stanowisko, czy też może zostać zatrudniona na umowę o pracę? Kierownik biblioteki nie zarządza majątkiem ani nie ma takich uprawnień jak dyrektor.

Porozumienie wolontariackie ze współmałżonkiem dyrektora instytucji kultury

Instytucja kultury nie ma podpisanej umowy na prace związane z obsługą informatyczną ośrodka kultury.
Czy prace informatyczne może wykonywać informatyk, który za usługi nie pobiera wynagrodzenia — wszystkie zadania wykonuje na zasadzie wolontariatu?
Czy jeśli tym informatykiem jest mąż dyrektorki instytucji kultury, to może ona zawrzeć z mężem umowę o wolontariacie, w tym także umowę powierzenia danych osobowych? Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem?