Poradnik Instytucji Kultury 06/2014

Za dzień 3 maja nie wszyscy pracownicy biblioteki dostaną dzień wolny

Pracownicy biblioteki pracują od wtorku do soboty (poniedziałek jest dla nich dniem wolnym). Czy za dzień 3 maja, który w tym roku przypadał w sobotę, tym pracownikom należy również oddać dzień wolny?

Zmiana wymiaru czasu pracy a trudna sytuacja finansowa instytucji kultury

Jeżeli instytucja kultury jest w trudnej sytuacji finansowej, to czy pracodawca może z grupy pracowników wykonujących tę samą pracę (członków chóru) wybrać w sposób dowolny (według własnego uznania) kilka osób, którym obniży wymiar czasu pracy (poprzez wypowiedzenie zmieniające), powołując się na przyczyny niedotyczące pracowników (np. problemy finansowe instytucji)?

Czy w tym przypadku trzeba stosować przepis o równym traktowaniu (art. 183b § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej: kp), czy też mają tu zastosowanie inne przepisy umożliwiające podobne działania lub niezezwalające na nie?

Jak rozumieć art. 183b § 2 kp, z którego wynika, że można go zastosować tylko i wyłącznie w sytuacji „zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika”?
W przypadku instytucji kultury nie ma miejsca „różnicowania sytuacji”, tylko jej celem jest doprowadzenie do obniżenia kosztów płac — czy w tej sytuacji zła sytuacja finansowa jest dobrym powodem do zastosowania „przyczyny niedotyczącej pracowników”?

Rozkłady czasu pracy w bibliotece

Czy grafiki czasu pracy pracowników zatrudnionych na cały etat w bibliotece są prawidłowe?

  • Pracownik nr 1 wykonuje pracę od wtorku do soboty, w podstawowym czasie pracy z miesięcznym okresem rozliczeniowym. Każdy poniedziałek jest dla niego dniem wolnym od pracy. We wtorek pracuje od 08:00 do 16:00, środę, czwartek i piątek od 10:00 do 18:00, a w sobotę od godziny 08:00 do 13:00. Czy pracownik ten wypracuje swoją tygodniową normę czasu pracy?
  • Pracownik nr 2 łączy pracę na dwóch stanowiskach, wykonuje pracę od poniedziałku do środy od godziny 08:00 do 16:00, czwartek i piątek od 10:00. do 18:00. Dodatkowo pracuje co drugą sobotę od 08:00. do 13:00. Za pracę w sobotę pracownik otrzymuje inny pełny dzień wolny, tj. 8 godzin.
  • Pracownik nr 3 wykonuje pracę w poniedziałek od godziny 08:00 do 16:00, w środę, czwartek i piątek od 10:00 do 18:00 i dodatkowo pracuje co drugą sobotę od 08:00 do 13:00. Za pracę w sobotę otrzymuje inny pełny dzień wolny, tj. 8 godzin.

Jak należy interpretować godziny pracy w sobotę — czy praca, która rozpoczyna się w tej samej dobie pracowniczej, jest pracą w godzinach nadliczbowych?
Czy w przypadku wymienionych w pytaniu pracowników biblioteki można zastosować ruchomy czas pracy i w jaki sposób ułożyć odpowiednio ich harmonogram?

Wynagrodzenie za czas urlopu pracowników instytucji kultury

• Nie wszystkie składniki wynagrodzenia pracownika bierze się do podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego • Trudności mogą sprawić sytuacje, gdy pracownik otrzymuje różne zmienne składniki wynagrodzenia wypłacane co miesiąc lub raz na kilka miesięcy • O zaliczeniu premii do podstawy wynagrodzenia urlopowego decyduje jej charakter

Organizator nie zawsze wypłaci nagrodę roczną

Dyrektor instytucji kultury od kilku lat, bez podania żadnej przyczyny lub np. z powodu braku środków na nagrody w budżecie gminy, nie otrzymuje nagrody rocznej. Skoro nagroda roczna jest mierzalnym (na podstawie kryteriów regulaminowych) składnikiem wynagrodzenia, to jak może zależeć od uznania wójta, burmistrza czy prezydenta i nie być wypłacona w żadnej części? Czy jest to zgodne z prawem? W poradzie opublikowanej w kwietniowym numerze „Poradnika Instytucji Kultury” w artykule „Zrzeczenie się nagrody rocznej przez dyrektora” jest m.in. stwierdzenie, że «nagroda roczna ma charakter premii przyznawanej pracownikowi, w tym przypadku — dyrektorowi instytucji kultury przez prezydenta miasta – jeśli spełni on określone wymagania. Warunki te są z góry ustalone i podlegają kontroli. Sprawia to, że nagrodę roczną należy uznać za składnik wynagrodzenia za pracę».

Biblioteka w strukturze centrum kultury

Czy przekształcona w centrum kultury i bibliotek biblioteka publiczna działa jako biblioteka, czy jako ośrodek kultury?

Stanowisko dyrektora muzeum po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej z 2011 r.

Obecny dyrektor samorządowego muzeum jest jego pracownikiem od sierpnia 1999 r. Przed powołaniem go na to stanowisko w styczniu 2007 r. zajmował stanowisko głównego inwentaryzatora zbiorów.

  • Czy, aby powołać tę osobę na stanowisko dyrektora bez przeprowadzania konkursu na okres od 3 do 7 lat w ciągu najbliższych miesięcy, organizator musi ją najpierw odwołać ze stanowiska?
  • Czy, jeśli organizator nie odwoła dyrektora do końca tego roku, to z dniem 31 grudnia 2014 r. straci pracę w muzeum, czy tylko stanowisko i czy będzie mógł wrócić (pozostać) na stanowisku sprzed powołania w 2007 r.?

Obowiązek składania oświadczenia majątkowego

Na czas swojej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, a następnie urlopem macierzyńskim dyrektor instytucji kultury, upoważnił pracownika do pełnienia zastępstwa. Czy pracownik zastępujący dyrektora musi złożyć oświadczenie majątkowe?

Rezygnacja z ZFŚS w dużej bibliotece

Biblioteka miejska zatrudnia 70 pracowników. Czy biblioteka może zrezygnować z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na podstawie art. 3 ust. 3b Ustawy z 4 marca o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS)? W bibliotece nie ma układu zbiorowego pracy; istnieje tylko regulamin pracy i wynagradzania. Działają także związki zawodowe. Czy biblioteka może wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe?

Naruszenie ustawy antykorupcyjnej powoduje zwolnienie dyrektora ze stanowiska

Dyrektor gminnego ośrodka kultury łączył to stanowisko z funkcją prezesa, a później członka zarządu spółki z o.o. Kilka lat temu, w chwili zatrudnienia w instytucji kultury funkcję tę dyrektor pełnił nieodpłatnie. Wójt gminy wiedział o tym fakcie, ale go nie uwzględnił, zatrudniając dyrektora w ośrodku. Nie kwestionował też zajmowania stanowiska w spółce z o.o. ujawnianego w składanych przez dyrektora oświadczeniach majątkowych. Od pół roku dyrektor nie pełni już żadnych funkcji w jakiejkolwiek spółce, a jednak zarzucono mu łamanie Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (dalej: ustawa antykorupcyjna). Czy w tym przypadku jest podstawa do zwolnienia dyrektora?

Instytucje kultury mogą tworzyć darmowe strony podmiotowe w tzw. centralnym BIP

• Instytucje kultury mają obowiązek udostępniania informacji publicznej • Jako podmioty realizujące zadania publiczne instytucje mogą tworzyć strony podmiotowe w Scentralizowanym Systemie Dostępu do Informacji Publicznej • Utworzenie strony podmiotowej w SSDIP jest bezpłatne

Rysunek Miesiąca w Muzeum Karykatury

To nietypowe muzeum powstało w 1978 r. z inicjatywy i dzięki staraniom Eryka Lipińskiego. Początkowo funkcjonowało jako Oddział Muzeum Literatury. Obecnie muzeum jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa.