Poradnik Instytucji Kultury 06/2015

Święto w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy

W ośrodku kultury pracownicy czasami wykonują pracę w niedzielę.

 • Czy dzień niedzieli Wielkanocnej może obniżyć wymiar czasu pracownika?
 • Czy należy się za to święto dzień wolny?

Rozbicie wolnego etatu na dwóch pracowników na umowę na zastępstwo

Centrum kultury składa się z dwóch komórek organizacyjnych: ośrodka kultury i biblioteki. W bibliotece jest jeden wolny etat, który dyrektor postanowił podzielić pomiędzy dwóch zatrudnionych na zastępstwo pracowników biblioteki. Jeden z nich jest zatrudniony na zastępstwo na stanowisku bibliotekarza, a drugi – pracownika administracyjnego.

 • Czy rozbicie tego jednego etatu na pół między te osoby jest prawidłowe?
 • Czy bibliotekarz może mieć ½ etatu na zastępstwo i na to samo stanowisko na umowę o pracę na ½ etatu?

Wypowiedzenie zmieniające — jak je uzasadnić, aby czuć się bezpiecznie?

Pytanie dotyczy wypowiedzenia zmieniającego dla pracownika instytucji kultury, którego powodem jest brak inicjatywy pracownika i jego opieszałość w pracy, a także kłopoty finansowe instytucji i konieczność szukania oszczędności. Wypowiedzenie obejmuje więc zmianę warunków pracy i płacy, a mianowicie zmniejszenie etatu z całego do ½ oraz obniżenie wynagrodzenia. Jednak pracownik właśnie rozpoczął leczenie stawu biodrowego, który być może był przyczyną jego braku zaangażowania w wykonywanie obowiązków.

 • Jeśli pracownik od takiego wypowiedzenia zmieniającego odwoła się do sądu pracy, to czy zmiana warunków jego pracy może okazać się niezgodna z prawem?

Okulary korygujące wzrok dla dyrektora

Dyrektor instytucji kultury pracuje przy komputerze dłużej niż 4 godziny na dobę i w związku z tym jest kierowany na okresowe badania okulistyczne. Po każdym badaniu okulistycznym dyrektor ma zmieniane szkła i oprawki do okularów, których koszt ponosi instytucja kultury. Okulista twierdzi, że pracownik ma do tego prawo co 2 lata.

 • Czy tak częsta zmiana okularów na koszt instytucji kultury jest uzasadniona?
 • Czy powinien to określać wewnętrzny regulamin?

Badania wstępne na nowych zasadach

Instytucja chce zatrudnić pracownika, który posiada aktualne badania lekarskie z poprzedniego zakładu pracy. Pracownik będzie pracował na tym samym stanowisku pracy co w poprzednim zakładzie pracy.

 • Czy powinien dostarczyć nowe wstępne badania lekarskie?

Pracownik w okresie ochrony przedemerytalnej

Instruktor jednej z funkcjonujących w domu kultury sekcji, na którą nie ma chętnych, wszedł w wiek ochronny przed emeryturą. Pracownik ten ma 64 lata i 30-letni staż pracy, a jego stanowisko jest obecnie niepotrzebne i generuje niepotrzebne koszty.

 • Jak zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę z tym pracownikiem?

Informacja na temat sprzedanych składników majątku

Organizator żąda od instytucji kultury informacji o sprzedaży własnych środków trwałych kupionych z dotacji celowej i wyposażenia o wartości poniżej 3500 zł kupionego z dotacji podmiotowej. Uważa, że jest to mienie samorządowe i jego zbycie powinna zatwierdzić rada gminny w uchwale. Dyrektor instytucji nie zgadza się z tym stanowiskiem ze względu na treść art. 27 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej).

 • Czy instytucja powinna jednak przekazać te informacje?
 • Która strona ma rację?

Czy organizator może zmusić pracownika instytucji kultury do pełnienia funkcji dyrektora?

Organizator przeprowadził konkurs na dyrektora instytucji kultury, ale nie powołał nowego. Powołał na to stanowisko głównego księgowego jako p.o. dyrektora.

 • Czy niepowołanie na dyrektora kandydata wyłonionego w konkursie jest zgodne z przepisami?
 • Czy to prawda, że gdyby organizator wskazał na to stanowisko pracownika instytucji kultury, to pracownik ten nie mógłby odmówić jego przyjęcia?

Dyrektor składa oświadczenie majątkowe w dniu odwołania ze stanowiska

31 marca 2015 r. organizator odwołał dyrektora domu kultury ze stanowiska, a okres wypowiedzenia upływa 30 czerwca 2015 r. W dokumencie odwołania dyrektora zobowiązano do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, a w pozostałym zakresie zwolniono ze świadczenia pracy. Termin złożenia oświadczenia majątkowego upłynął 30 kwietnia, zaś od początku kwietnia dyrektor nie świadczył już pracy.

 • Czy w takim przypadku dyrektor domu kultury miał obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe za 2014 r.?

Potwierdzenie należytego wykonania usług po zmianie wspólników w spółce cywilnej

Firma działająca w formie spółki cywilnej złożyła ofertę w organizowanym przez ośrodek kultury przetargu nieograniczonym na organizację obozów letnich dla dzieci. Przed dniem złożenia oferty w firmie zmienili się przedsiębiorcy ją tworzący. Natomiast nazwa firmy, miejsce wykonywania działalności, NIP oraz REGON – nie uległy zmianie. Firma w nowym składzie złożyła wymagany przez ośrodek kultury jako zamawiającego dokument, tj. potwierdzenie należytego wykonania usług. Jednak doświadczenie w wykonywaniu usług posiadali poprzedni wspólnicy tej spółki, a przedsiębiorcy obecnie tworzący tę firmę go nie posiadają.

 • Czy obecni przedsiębiorcy — wspólnicy w spółce — mogą posługiwać się wiedzą i doświadczeniem wcześniejszych przedsiębiorców tworzących firmę, którzy obecnie nie prowadzą tego rodzaju działalności gospodarczej?
 • Czy firma może posługiwać się poświadczeniami należytego wykonania usług zrealizowanych przez wcześniejszych przedsiębiorców prowadzących firmę, celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu?

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w instytucji kultury — obowiązek czy możliwość?

• Obecnie dyrektor może, ale nie musi powoływać ABI • Głównym zadaniem ABI jest zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i prowadzenie rejestrów zbiorów • Powołanie i odwołanie ABI trzeba zgłaszać do GIODO

Teatralne Podwórko

Wrocławski Teatr Muzyczny Capitol, poza opisywaną już w Poradniku Instytucji Kultury (nr 6 z 2014 r.) strefą relaksu, coraz bardziej twórczo wykorzystuje swoje Teatralne Podwórko.