Poradnik Instytucji Kultury 06/2016

Niezakończonego okresu pracy nie wlicza się do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej

Pracownik instytucji kultury zatrudniony w niej od 1 października 2007 r. nabywa prawo do nagrody jubileuszowej. Jednak jest to jego dodatkowe zatrudnienie na niepełnym etacie. W lutym 2016 r. dostarczył dokumenty z poprzednich zakończonych okresów zatrudnienia (11 lat i 8 miesięcy). Po przedłożeniu dokumentów otrzymał nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. Oprócz zakończonych okresów, pracownik jest zatrudniony od 1 czerwca 1993 r. w urzędzie gminy (jest to okres niezakończony).
Czy zatrudnienie w urzędzie gminy (14 lat i 4 miesiące) należy wliczyć do okresu pracy przy naliczaniu jubileuszówki?
Czy pracownik może udowodnić okres pracy w urzędzie pracy na podstawie zaświadczenia i ubiegać się o nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy?

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

W instytucji kultury po odejściu dyrektora ujawniono nieprawidłowości w rozliczaniu godzin pracy i prowadzeniu ewidencji czasu pracy pracowników.
W jakim stopniu i w jaki sposób odchodzący dyrektor odpowiada za nieprawidłowości powstałe w instytucji w okresie pełnienia przez niego funkcji dyrektora?
Kto i w jaki sposób naprawia błędy, wiedząc, że czas pracy rozliczany był nieprawidłowo w okresie pełnienia funkcji poprzednika?
Czy nowy dyrektor powinien poprawić nieprawidłowości poprzednika i czy może wypłacić np. dodatek za pracę w porze nocnej po upływie 2 lat?

Nazwy stanowisk pracy po zmianach

Pytania dotyczą nazw stanowisk pracy w instytucjach kultury.
Instytucja kultury chce zatrudnić dwóch pracowników, każdego z nich na jedną umowę o pracę — pierwszy będzie na ½ etatu informatykiem, a na ½ etatu zajmować się będzie obsługą kina, tzn. wyświetlaniem filmów oraz obsługą światła w czasie przedstawień), a drugi na ½ etatu będzie kapelmistrzem orkiestry oraz na ½ etatu będzie pomagać w administracji. Czy można zawrzeć jedną umowę o pracę, czy konieczne są dwie umowy na różne stanowiska pracy? Jak nazwać stanowiska pracy tych pracowników?
Ośrodek kultury otrzyma dofinansowanie w ramach projektu ze środków UE. Niestety, obecna kadra jest niewystarczająca do prawidłowej obsługi projektu. Czy może zatrudnić pracownika — eksperta od projektów — na czas trwania projektu w ramach umowy o pracę w nienormowanym czasie pracy (tj. systemie zadaniowym), jeśli będzie to określone w regulaminie pracy oraz czy można zatrudnić tę osobę na stanowisko koordynatora projektu?

Zasiłek macierzyński

Pracownica instytucji kultury z powodu ciąży najpierw przebywała na zasiłku chorobowym. W tym czasie otrzymywała dodatek stażowy w całości (nie był on uwzględniony w podstawie zasiłku chorobowego). Obecnie pracownica jest na zasiłku macierzyńskim. Między obydwoma zasiłkami nie było przerwy.
Czy należy na nowo przeliczyć podstawę wypłaty zasiłku macierzyńskiego i zwiększyć ją o dodatek za wysługę lat?

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników instytucji kultury

  • Do udzielania urlopów pracownikom instytucji kultury stosuje się przepisy kp
  • Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy
  • Pracownikowi zatrudnionemu na część etatu niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia

Korzystanie z nieruchomości przez instytucję kultury — własność, najem czy użyczenie?

Gminny ośrodek kultury (GOK) na podstawie umowy najmu korzysta z nieruchomości, w której prowadzi działalność kulturalną.
Czy zamiast umowy najmu można zawrzeć umowę użyczenia?
Dlaczego GOK płaci za budynek, w którym organizowane są imprezy kulturalne? Czy jest to zgodne z Ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?
Dlaczego inne instytucje (gminna biblioteka publiczna i towarzystwo społeczno-kulturalne), które również mają siedziby w tym budynku, nie ponoszą opłat za media, a korzystają z wody, kanalizacji i ogrzewania? Koszty te ponosi GOK.

Rejestr instytucji kultury

Co powinien zawierać rejestr instytucji kultury?
Czy w księdze rejestrowej powinny znaleźć się informacje, czy i jaką działalność gospodarczą prowadzi instytucja, np. wynajem sal?

Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w bibliotece

Urząd gminy wprowadził «Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu».
W regulaminie zapisano przekazanie tej instrukcji kierownikom wszystkich gminnych jednostek. Zarządzenie wprowadzające instrukcję zawiera również zapis, z którego wynika, że kierownicy jednostek organizacyjnych gminy mają obowiązek wprowadzenia w swoich jednostkach wspomnianej instrukcji, a także egzekwowania złożenia przez pracowników jednostki oświadczeń według wzoru określonego w zarządzeniu.
Czy to znaczy, że dyrektor gminnej biblioteki publicznej powinien wprowadzić swoją instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu?

O przyznaniu nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury decyduje organizator

W bibliotekach po zmianie formy prawnej instytucji kultury z zakładów budżetowych w instytucje kultury mające osobowość prawną zniknęły tzw. trzynaste pensje, które pracownikom wliczono w podstawę wynagrodzenia, zaś dyrektorom, ich zastępcom i głównym księgowym powinny być wypłacane w sposób odrębny na podstawie Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa). Problem w tym, że od tej zmiany minęło już 16 lat, a niektórzy organizatorzy do tej pory nie wypłacają tych nagród, nie mają również opracowanych regulaminów ich przyznawania i wypłacania.
Czy można zmusić organizatora do wypłaty nagrody rocznej dyrektorowi biblioteki?

Muzeum nieformalnie utworzone przez gminę

Gmina wybudowała lokalne muzeum. Dyrektorowi gminnego ośrodka kultury (GOK) polecono zatrudnić pracownika do sprawowania opieki merytorycznej nad muzeum. Nie posiada ono żadnych formalnych dokumentów: statutu, aktu utworzenia. Obecnie postanowiono formalnie przyłączyć muzeum do istniejącej już instytucji, tj. GOK, i wpisać je do jego statutu jako jedną z form działania.
Jakimi przepisami należy się kierować i czy możliwe jest takie połączenie?

Ile egzemplarzy autorskich dla autorów książki wydanej przez muzeum?

Muzeum zleciło druk książki pokonferencyjnej. Teksty do książki pochodzą od uczestników konferencji naukowej.
Ile książek — w braku zawartej umowy w tej sprawie — egzemplarzy autorskich należy się autorowi tekstu?
Czy redaktor też otrzymuje nieodpłatnie książki — jeśli tak, to ile?

Pociąg do kultury

W ostatnią sobotę kwietnia pomiędzy Berlinem a Wrocławiem rozpoczął kursowanie Pociąg do kultury. Skład, który kursuje w weekendy, ma ułatwić berlińczykom uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych organizowanych we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury.